Ragnhild Elise Johansen forsker på kvinnelig omskjæring og har undersøkt hvordan holdningene til dette har endret seg.

En mindre inngripende form for omskjæring blir vanligere blant norsk-somaliere

Men kvinnene har svært ulike oppfatninger av hva det innebærer, viser forskning.

I Somalia svarte 99 prosent av kvinner mellom 15 og 49 år at de er omskåret i en befolkningsundersøkelse i 2020.

De aller fleste har såkalt faraonisk omskjæring, men det finnes også andre metoder.

Nå pågår det en debatt i miljøer som tradisjonelt har praktisert faraonisk omskjæring om hvilken metode som er den beste.

Burde faraonisk omskjæring avskaffes? Og i så fall, burde den erstattes av såkalt sunna- eller sunni-omskjæring?

Noen mener det. Det er nå flere somaliere enn tidligere som rapporterer om sunna-omskjæring (29 prosent).

Ragnhild Elise Johansen forsker på kvinnelig omskjæring og har undersøkt hvordan holdningene til dette har endret seg. Hun og somaliske forskningsassistenter har intervjuet norsk-somaliere om temaet, og hun skriver om funnene i artikkelen «Kroppslige praksiser, erfaring og endring – tvetydige diskurser om kvinnelig omskjæring blant norsk-somaliere».

Faraonisk omskjæring, som regnes som den mest omfattende typen, innebærer såkalt infibulasjon.

– Infibulasjon er lukking eller tildekking av det kvinnelige kjønnsorganet, sånn at indre eller ytre kjønnslepper sys sammen eller festes sammen på et vis.

Det blir oppfattet som en slags kulturelt konstruert jomfruhinne, forklarer Johansen.

– Det skal ikke være mulig å ha samleie, og det er bare plass til at du kan tisse og få ut menstruasjonsblod, sier hun.

Hun tror en kombinasjon av mye informasjonsarbeid om komplikasjonene ved faraonisk omskjæring, spesielt i vestlige land, og det at dette gir gjenklang i kvinnenes egne erfaringer, har bidratt til at motstanden mot infibulasjon har blitt veldig stor.

Utrydelige definisjoner av sunna-omskjæring

Sunna-omskjæring er ment å være et mindre omfattende inngrep. Det omtales ofte som lite og ufarlig.

Men i samtalene med norsk-somalierne kommer det frem at det er stor uklarhet om akkurat hva inngrepet innebærer, både i teori og praksis.

– Noen sier at det er en enhetlig definisjon, men den dukker ikke opp når du snakker med folk. I landene hvor man har hatt tradisjonen med infibulasjon er det mange som fortsetter med det de er vant til selv om de kaller det sunna.

Johansen forteller at de som blir intervjuet ofte, først sier at sunna er veldig lite omfattende, at det bare er et bitte lite stikk. Men når de blir spurt om hvordan de tror det praktiseres i dag, eller hvordan deres egen eller søsterens sunna var, viser det seg som regel å være et større inngrep.

– Folk har forskjellig syn på hvor stor endringen fra faraonisk til sunna burde være.

– Hvis den tradisjonelle omskjæreren eller helsepersonellet bare gjør et lite stikk eller prikking, eller fjerner litt vev som ikke endrer anatomien i kjønnsorganet, så oppfyller ikke omskjæringen den tradisjonelle meningen med å lage en jomfruhinne. Da må du enten finne et annet bevis for jomfrudom, eller slutte å tenke at det skal bevises.

Unngår stigmatisering

Johansen forteller at uklarheten omkring hva sunna-omskjæring innebærer, kan ha betydning for norsk-somaliere.

– I Norge er omskjæring sterkt fordømt og da særlig den mest alvorlige faraoniske typen. Mange opplever stigmatisering blant klassevenner, kollegaer og fra velferdstjenestene. Så hvis for eksempel en norsk person sier til en somalisk at du sikkert er kjønnslemlestet, kan du si nei i den mening at du har sunna-omskjæring. Du kan beskytte deg litt.

Denne tvetydigheten kan også være praktisk for de som ønsker å stå imot omskjæring.

– En del fortalte at de hadde opplevd press for omskjæring fra slekt i hjemlandet, og at de hadde gått med på sunna-omskjæring for å gjøre slektningene fornøyd.

– Da kunne partene velge litt hvordan de tolket det slik at noen trodde underlivet var sydd litt igjen mens det egentlig var utført et mindre inngrep.

Johansen har også snakket med personer fra andre land enn Somalia som har dratt til sykehuset og deretter sagt til slektninger at de var omskåret — selv om de egentlig ikke har gjennomgått et inngrep.

– Det er fremdeles en ganske utbredt sosial forventning i Somalia og i Sudan om at man skal omskjæres. Det å bli enige om sunna er en måte for de som er imot å slippe unna, enten ved et mindre inngrep eller et inngrep de sier de har gjort, men ikke trenger å gjøre.

«Gammeldags og usivilisert»

Blant norsk-somalierne som ble intervjuet var det ingen som støttet faraonisk omskjæring. De så det som en gammeldags og usivilisert praksis som ikke er i tråd med religionen.

– Generelt mente de at man i byene hadde skjønt hvor farlig faraonisk omskjæring er, så her gjør de sunna. Den faraoniske typen var noe bestemor, de fattige og de som ikke har utdannelse praktiserte, mente mange.

Samtidig viser statistikkene at det er liten forskjell på by og land når det gjelder omskjæring, også i forhold til type, men at det er litt større forskjell på utdanningsnivå.

– Internasjonalt har man jobbet en del med å engasjere religiøse ledere mot praksisen med faraonisk omskjæring. Mange muslimske ledere har for eksempel uttalt at denne typen omskjæring er for skadelig til å være i tråd med Islam.

Sunna – eller sunni – er et begrep som brukes om tradisjon, ofte i betydningen tradisjon som følger profeten Muhammed. Flere av de som ble intervjuet med mente sunna-omskjæring, i motsetning til faraonisk omskjæring, er i tråd med religionen.

– Det er store meningsforskjeller om sunna-omskjæring. Noen mener det er religiøst fordelaktig eller pålagt, andre mener det kan være valgfritt, og andre igjen mener man ikke skal gjøre det. Samtidig mener de fleste at det er et ufarlig inngrep.

Mange av de unge jentene som deltok i studien, mente at overgangen til sunna-omskjæring eller ingen omskjæring førte til økt fokus på sosial kontroll og individuelt ansvar for seksualiteten, forteller Johansen. Faraonisk omskjæring, derimot, blir sett på som en type fysisk kontroll av kvinnenes seksualitet.

– Mange av norsk-somalierne som ble intervjuet mente at faraonisk omskjæring var gammeldags fordi man da trodde man fysisk måtte «stenge» jentene for å hindre dem i å ha sex før de giftet seg. I stedet la de vekt på at man burde lære jenter seksualmoral gjennom oppdragelse og utdanning.

Ifølge disse kunne sunna-omskjæringen fungere som en liten påminnelse. Noen mente også at det kan temme driftene litt.

– Selv om de som ble intervjuet fokuserte mest på de moralske aspektene ved omskjæring, kom det frem indirekte gjennom humor og historier at de tenkte at det også kunne påvirke de fysiske lystene. Noen antydet at hvis du ikke er omskåret, så kommer du ikke til å klare å holde deg.

Straffbart i Norge

Janne Waagbø er seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og koordinerer Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Hun mener Johansens forskning, som er basert på en norsk kontekst, er svært interessant. Det nasjonale tverretatlige fagteamet bruker forskning fra NKVTS, blant annet, i arbeidet med å gi råd og veiledning til tjenesteapparatet om kjønnslemlestelse. Waagbø synes det er mange viktige funn i Johansens artikkel.

Kjønnslemlestelse er straffbart i Norge, understreker Janne Waagbø, seniorrådgiver i Bufdir.

– Det Johansen beskriver, er til dels kjent for oss, men vi mener det er viktig at tjenesteapparatet blir kjent med holdningene om sunna-kjønnslemlestelse som et mindre helseskadelig og alvorlig inngrep.

Kompetanseteamet synes det er bekymringsfullt at deler av befolkningen er positive til sunna, selv om de er glade for at flere tar avstand fra den faraoniske typen.

– Det er også bekymringsfullt at sunna-kjønnslemlestelse, som infibulasjon, fortsatt er knyttet til forestillinger om å beskytte kvinners jomfrudom før ekteskap, sier Waagbø.

Kompetanseteamet mener det er viktig å informere om at sunna-kjønnslemlestelse er helseskadelig og kan variere veldig i form.

– Vi ønsker å presisere at både faraonisk og sunna omfattes av Verdens helseorganisasjons (WHO) definisjon av kjønnslemlestelse og er straffbart i Norge.

Denne artikkelen ble først publisert i Nyhetsmagasinet Kilden. Les originalen her.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS