Børstemarken Hediste diversicolor tar stor skade av brukte sigarettfiltre. (Foto: Wikimedia Commons)

Sneiper truer livet i havet

Brukte sigaretter er miljøverstingen langs kysten. Nikotinet kan ha alvorlige konsekvenser for langt mer enn menneskets helse.

Skadevirkningene røyking har på menneskets helse har lenge vært kjent, men hvordan sigaretter og sigarettrusk påvirker miljøet i havet er det derimot lite kunnskap om.

Forskere har nå for første gang studert effekten av brukte sigarettfilter – med dets giftige stoffer og mikrofiber – på flerbørstemarken Hediste diversicolor. Marken lever og graver i sjøbunnen.

– Børstemarker ble i undersøkelsen utsatt for stoffer fra brukte sigarettfiltre i sjøvann med konsentrasjoner 60 ganger lavere enn det man finner i urban avrenning, sier forsker Kevin Thomas ved Norsk institutt for vannforskning (Niva).

Resultatene viser at marken brukte mye lengre tid på å grave seg ned i havbunnen og tapte over 30 prosent av kroppsvekten.

– Dessuten fikk over halvparten av markene DNA-skader sammenlignet med mark som ble undersøkt i upåvirkede omgivelser, sier Thomas, som er en av forskerne bak studien som nylig ble publisert i tidsskriftet Scientific Reports.

Bærer med seg gift

Brukte sigarettfiltre kan forårsake skade på det havmiljøet på flere måter. De kan fungere som en bærer av giftstoffer, blant annet av tungmetaller, nikotin og kreftfremkallende stoffer til havet, der sjøvannet løser opp filteret og gir økt eksponering.

Filterpartikler kan videre bli spist, og det er da fare for overførsel av miljøgifter til vevet.

Disse partiklene, såkalt mikrofiber bioplast, og tilhørende miljøgifter, kan bli i havet og fortsette å lekke kjemikalier i opptil ti år.

– Til tross for dette er det altså få studier som har vurdert deres potensielle giftighet. Dette er spesielt viktig langt kysten, hvor sigarettsneiper er det dominerende søppelet, forteller Thomas.

4,5 billioner sigarettfiltre forsøples årlig.

Nikotinsjokk

– Nikotin og andre giftige stoffer som lekker ut fra sneipene til sjøvann er en større bekymring for børstemarken enn inntak av mikrofiber, sier Thomas.

Nikotinpåvirkningen kan samtidig forklare at børstemarkens gravekapasitet blir svekket. Samtlige børstemarker som var eksponert for nikotinholdig sjøvann i undersøkelsen, hadde langsommere frekvens i gravearbeidet. 

– Markens graving i bunnsedimenter er sentralt for deres rolle som økosystemingeniører. Svekkes denne kan det medføre risiko for hele samfunnet på sjøbunnen, påpeker Niva-forsker Malcolm Reid.

Ett skritt på veien

Vern, bevaring og restaurering av marine økosystemer er i økende grad avhengig av internasjonal lovgivning for å dempe menneskelig påvirkning. EU vedtok i 2008 det såkalte havstrategidirektivet (MSFD) , som for første gang slo fast at egenskapene til – og mengdene av – søppel i havet, inkludert mikroplast, ikke bør føre til skade på det livet i havet. 

– Grundig forskning og harde toksikologiske data er avgjørende for å støtte gjennomføringen av en slik lovgivning, sier Thomas.

– Våre resultater er et første skritt mot å sette grenser for røykerelatert søppel i havet.

Referanse: 

Stephanie L. Wright mfl: Bioaccumulation and biological effects of cigarette litter in marine worms. Scientific Reports, september 2015, doi: 10.1038/srep14119.

Artikkelen ble oppdatert 12. oktober klokka 12.36.

Powered by Labrador CMS