Økt innsats for pasientsikkerhet

Norske sykehus arbeider aktivt for å bedre pasientsikkerheten. Men det er regionale forskjeller i innsatsen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Interne meldesystemer, rutinemessig rapportering om uønskede hendelser og hyppigere rapportering til toppledelse.

Det er noen av tiltakene som er satt i gangfor å bedre pasientsikkerheten ved norske sykehus.

Dette kom frem i en intervjuundersøkelse Nasjonal enhet for pasientsikkerhet gjennomførte høsten 2008, ved 28 helseforetak.

Målet var å se hvordan arbeid med pasientsikkerhet er organisert ved norske sykehus, hvilken rolle kvalitetsutvalg har i arbeidet.

Samtidig var det et mål å skaffe oversikt over prosjekter som skal gi bedre pasientsikkerhet.

Ledere tar mer ansvar

- Det pågår mye bra arbeid for å bedre pasientsikkerheten ved norske sykehus, sier seniorforsker Unni Krogstad ved Nasjonal enhet for pasientsikkerhet.

- At pasientsikkerhet kommer inn som eget punkt i strategiplaner, ser vi som et tegn på at ledelse på alle nivåer tar større ansvar, sier hun.

Krogstad fremhever at det er positivt at sykehusledelse har pasientsikkerhet som et resultatmål.

Begrepsbruk

Hun påpeker at det er regionale forskjeller i bevissthet om pasientsikkerhet og hvordan pasientsikkerhet implementeres i den daglige driften.

Ved noen sykehus inngår pasientsikkerhet som del av kvalitetsarbeidet generelt. Andre bruker begrepet informasjonssikkerhet som en overordnet kategori.

Ulike definisjoner av pasientsikkerhet får også konsekvenser for prioritering av arbeidet.

Regionale forskjeller

Tre helseforetak, Aker Universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Helse Bergen, hadde egne strategiplaner for pasientsikkerhet.

Detaljeringsnivået varierte - ett av sykehusene hadde en strategiplan med konkrete tiltak og aktiviteter beskrevet, mens et annet hadde en skjematisk skissert enkelte prosesser for å bedre pasientsikkerheten.

Bare få steder var ordet “pasientsikkerhet” med i betegnelse på enhet eller tittel.

Unntak var i for eksempel Helse Bergen som har eget Senter for pasientsikkerhet i Seksjon for kvalitetsutvikling og smittevern, og Aker Universitetssykehus som har egen pasientsikkerhetssjef.

Lite kommunikasjon mellom sykehus

Flere sykehus har satt i gang prosjekter for å bedre pasientsikkerhet. Legemiddelfeil, fall og pasientforløp var tema for flere av prosjektene ved sykehusene.

Det kommer imidlertid frem at det er lite kommunikasjon mellom sykehus på tvers av regioner selv om de arbeider med prosjekter på samme tema.

- Undersøkelsen avdekker et behov for regional og nasjonal koordinering og for fora hvor man kan utveksle erfaringer, diskutere modeller for bedre pasientsikkerhet og veilede hverandre på felles problemstillinger, mener Krogstad.

Interne meldesystemer

- Det ser ut til å være en felles erfaring at arbeid knyttet til meldesystemene, som opplæring i å legge inn meldinger, saksbehandling og uthenting av rapporter, tar lengre tid enn forventet.

- Analyser av meldinger lokalt ser ikke ut til være utbredt, og ingen sykehus sier at de har kompetanse i eller erfaring med hendelsesanalyse, forklarer Krogstad.

Hun viser til at flere sykehus rapporterer endring i praksis fra å sende melding til lokal leder og kvalitetsutvalg, til også å sende meldingene til toppleder og styre.
 

Innspill til prioriteringer

Nøkkeldata som er lagt ut på Kunnskapssenterets hjemmeside gir mulighet for helseforetak som arbeider med pasientsikkerhetsprosjekter til å ta kontakt med andre som arbeider på samme område.

I tillegg til kontaktnett gir undersøkelsen Nasjonal enhet for pasientsikkerhet innspill til å prioritere oppgaver ut fra behov og interesser ved norske sykehus.

For eksempel foreslås det å velge ut områder for kursvirksomhet, bidra til koordinering av arbeid med sammenfallende prosjekter og videreformidle læring fra lokale prosjekter.

Referanse:

Pasientsikkerhetsarbeid i norske sykehus, Rapport fra Kunnskapssenteret nr 28 - 2009.

Powered by Labrador CMS