I Sverige har så langt 18 villsvin fått afrikansk svinepest. Økt utbredelse av villsvin til Norge utgjør en stor trussel med tanke på at afrikansk svinepest kan komme til landet, sier landbruksminister Geir Pollestad.

Svinepest i Sverige: Dusør for å melde syke og døde villsvin i Norge

Enn så lenge har ikke afrikansk svinepest spredt seg hit. Veterinærinstituttet oppfordrer nå nordmenn til å melde fra om skadde, syke eller døde villsvin de ser.

– Det er spennende tider, erkjenner Carl Andreas Grøntvedt ved Veterinærinstituttet overfor forskning.no.

Han er veterinærforsker og fagansvarlig for svin. 

Veterinærinstituttet har ansvar for å overvåke og diagnostisere afrikansk svinepest i Norge om den skulle komme hit. Instituttet har fått oppdraget fra Mattilsynet.

Afrikansk svinepest er en alvorlig og smittsom virussykdom som rammer villsvin og tamgriser, men ikke smitter mennesker eller andre dyr.

– Hittil er ikke afrikansk svinepest påvist i noen prøver i Norge, sier Grøntvedt.

Veterinærinstituttet har tett oppfølging med andre myndigheter og oppdaterer risikovurderingen for sykdommen, forsikrer veterinærforsker Grøntvedt.

18 syke villsvin i Sverige

Sverige har til nå påvist 18 tilfeller av afrikansk svinepest de siste ukene.

I forrige uke ble 800 kvadratkilometer nordvest for Stockholm sperret av. Mandag måtte 50 tamgriser avlives.

Fredag møtte landbruksminister Geir Pollestad (Sp) Norges Bondelag, Norsvin, Norges Skogeierforbund, Norskog og Norges Jeger- og Fiskerforbund om svinepest-saken.

–  Villsvinbestanden i Norge må ned for å hindre smitte av svinepest, og tiltak vurderes for å få til dette, sa landbruksminister Geir Pollestad til NTB.

Hør også podkast fra Veterinærinstituttet: Afrikansk svinepest konstant dyrehelsetrussel også i Norge.

Villsvinene som er smittet av afrikansk svinepest er funnet i område rundt Fagersta (merket med rødt), nord-vest for Stockholm. Området er nå avsperret.

Aner ikke hvor mange villsvin vi har i Norge

Villsvin er en forholdsvis ny art hos oss. Dyrene har vandret inn fra Sverige.

Villsvin er en uønsket art i Norge. Målet er å ha så få villsvin som mulig på et minst mulig område.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) prøver å få oversikt over hvor mange villsvin vi har i Norge, hvor de er og hvordan de oppfører seg her.

Hvordan de sprer seg og hva de lever av, vil de også finne ut.

– Vi vet veldig lite om villsvin i Norge, som hvor mange villsvin det er her, hvordan de beveger seg i og bruker landskapet. Det sier Jørgen Rosvold,  assisterende forskningssjef ved NINA.

– Villsvin kan ofte være vanskelige å få øye på for folk flest, selv om det finnes mange i et område. De er vanligvis svært sky dyr, som er mest aktive i skumringen og om natten, sier Rosvold.

60 flere villsvin felt i Norge siste sesong

I siste jaktsesong ble 425 villsvin felt i Norge, fra 2022 til 2023. Dette er en økning på 60 dyr fra året før. En jaktsesong går fra 1. april til 31. mars året etter. 

Det går frem av en statistikk over hjortevilt og villsvin som ble publisert av SSB 1. september.

De fleste villsvinene blir felt i Aremark og Halden langs svenskegrensen sør i Norge. I jaktåret 2021/2022 ble 79 prosent av alle felte villsvin skutt i disse to kommunene. Men det felles også villsvin i Kongsvinger, Våler, Åsnes og Elverum i  Innlandet, ifølge SSB.

I siste jaktsesong ble 425 villsvin felt i Norge. Det er 60 flere enn sesongen før, men færre enn sesongen 2020-2021. (Graf fra

Har vært opptatt av svinepest i mange år allerede

Slik kan smitten spres

Afrikansk svinepest er svært alvorlig, og flesteparten av dyrene dør. Dyrene får høy feber, rød misfarging, blødninger i huden og sterkt svekket allmenntilstand. Bare villsvin og tamgriser kan smittes. Andre husdyr eller mennesker rammes ikke. Viruset smitter mellom svin. Mennesker kan spre smitte ved at sko, klær eller andre ting kan overføre virus fra et smittet villsvin. Viruset kan overleve i flere måneder.

(Kilde: Svenska Dagbladet)

Det er allerede etablert et system for å overvåke villsvinhelsen og denne sykdommen her til lands.

– Vi har hatt veldig høyt fokus på afrikansk svinepest i mange år, sier Grøntvedt.

Allerede i 2014 fikk Polen og baltiske land sykdommen, etter et stort utbrudd i Georgia flere år før.

– Sykdommen har spredt seg relativt sakte blant villsvin, som en ulmebrann, forteller forskeren. 

Omtrent med en fart på 1 til 3 kilometer i måneden.

Veldig mange prøver av døde villsvin

– Vi får nå inn veldig mange prøver av felte villsvin, forteller Grøntvedt i Veterinærinstituttet.

Analysene er en del av villsvin-helseovervåkningsprogrammet.

Prøvene sendes inn fra jegere som feller villsvin. Dette får jegerne en godtgjørelse fra Mattilsynet for.

– Vi får inn prøver fra 60-70 prosent av de felte villsvinene, så det er stor oppslutning om dette, forteller han.

I tillegg oppfordres folk flest til å rapportere til Mattilsynet om de ser skadde, syke eller døde villsvin. Dette er viktig for å oppdage alvorlig sykdom, som afrikansk svinepest, tidlig. 

– Dette gis det en godtgjørelse på 3.000 kroner for, sier Grøntvedt.

Da følger Mattilsynet opp varselet og sørger for at prøver blir tatt.

Jegerne sender prøver av avføring, blod og muskler fra dyrene. Prøvetakingsutstyr er sendt ut på forhånd til aktuelle kommuner og til Norges Jeger- og fiskerforbund.

Mennesker kan spre smitte

I villsvin-bestandene er sykdommen svært vanskelig å bekjempe. Faktisk så vanskelig at bare Tsjekkia og Belgia har klart det i dette utbruddet. 

Men pesten sprer seg ikke bare mellom dyr.

En annen smittevei er mennesker og menneskelig aktivitet. Vi kan ta med oss smitte fra utlandet og over til villsvin i norsk natur eller til tamsvin.

– Derfor er det svært viktig å følge myndighetenes smittevernråd for å unngå smittespredning, understreker Grøntvedt.

Overvåker med viltkamera

Fordi villsvin er vanskelige å se, er det svært nyttig å bruke nyere teknologi for å overvåke bestandene. 

NINA bruker jaktstatistikk, GPS-merking, genetiske undersøkelser og viltkamera for å prøve å få oversikt. 

De drifter et stort nettverk av slike viltkameraer i Norge, og flere av disse kan fange opp villsvin. 

På Nina.no kan du se en oversikt over kameraene. Du kan filtrere på villsvin: Viltkamera

Flest i tidligere Østfold

Villsvinene her i landet er hittil i hovedsak observert langs svenskegrensen. De fleste er felt i tidligere Østfold.

– I Aremark og Halden er det flest. Men det er også felt villsvin i Innlandet og observert så langt nord som i Verdal i tidligere Nord-Trøndelag, forteller Rosvold i NINA til forskning.no.

NINA gjør genetiske analyser av innsendte prøver av døde villsvin, for å finne ut hvor de kommer fra. Samt hvordan de sprer seg og hvor de finner mat.

– Villsvin som kommer over fra Sverige, utgjør nå en potensiell spredning av afrikansk svinepest.

Smittet matavfall?

Det er ikke sikkert at svenske villsvin utgjør den største trusselen for sykdommen.

– Det er svært langt fra nærmeste kjente utbredelse av denne sykdommen i Europa, så smitten har nok ikke spredt seg naturlig, opplyser han. 

Hoved-hypotesen nå er at smitten har skjedd tilfeldig, ved at dyrene har vært i kontakt med smittet matavfall, eller slakteavfall fra lengre sør i Europa, for eksempel, understreker Rosvold ved NINA.

I en kronikk i Nationen etterlyser forskere ved NINA nå midler til å drive en mer solid oppbygging av kunnskap om villsvin i Norge.

– Skal vi greie å gjøre gode og målrettede tiltak, så må vi vite hva vi har av dyr i Norge og hvordan de oppfører seg, understreker Rosvold. 

NINA har laget denne podcasten om temaet: Villsvin – hva gjør de i Norge?

Nordvest for Stockholm

De siste funnene av syke villsvin er i likhet med de forrige gjort i området rundt Fagersta i Västmanland i Midt-Sverige, nord for Stockholm.

Nå får Sverige hjelp fra eksperter fra flere andre europeiske land for å stoppe utbruddet av asiatisk svinepest. Som Belgia og Tsjekkia.

Flere land har nå stoppet importen av svensk svinekjøtt.

Mattilsynet gjør ingen endringer når det gjelder import av svinekjøtt fra Sverige.

Sett deg inn i svenske regler

– Er det fare for smitte fra kjøtt hvis vi kjøper en villsvinsteik i Sverige?

– Det er landet der kjøttet selges som har ansvaret for at kjøtt er smittefritt, sier Carl Andreas Grøntvedt.

Generelt bør nordmenn som er på tur i Sverige, holde seg oppdatert på restriksjoner og råd hos Jordbruksverket.se.

Følg også med på hva Mattilsynet anbefaler, oppfordrer Grøntvedt.

Bestanden må ned

– Alle er enige i at villsvinbestanden må ned, og man vil bygge videre på arbeidet som er gjort, men disse tiltakene må intensiveres og styrkes. Det må også vurderes nye tiltak, sier statsråd Geir Pollestad til NTB.

Pollestad har bedt Mattilsynet om å vurdere en styrket handlingsplan mot villsvin og nye forslag til hvordan vi kan redusere villsvinbestanden i Norge, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

Fra Halden til Elverum

Villsvin er hovedsakelig utbredt langs svenskegrensa, fra Halden i sør til Elverum i nord. Det observeres klart flest villsvin på viltkameraene i kommunene Halden og Aremark.

Enkeltindivider kan forventes å forekomme over store deler av Sør-Norge. Dette er som regel single hanndyr.

Villsvinbestanden i kjerneområdene i Aremark og Halden er stabil, mens det er en nedgang i Hedmark. Dette ifølge NINAs samlede data i 2022.

De er basert på viltkamera, observasjoner, fallviltdata på villsvin i Hjorteviltregisteret, og hvor felte villsvin er skutt.

Les også på Forskersonen: For å hindre pesten må vi vite hva svina gjør i Norge. 

(Først publisert i Nationen). 

———

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanser: 

J. Odden mf: Bestandsovervåking av villsvin. Status 2022. Norsk institutt for naturforskning, 2023.

Handlingsplan mot villsvin 2020 - 2024. Miljødirektoratet/Mattilsynet, 14. november 2019. 

Tilføyelser 21. september: 

Hør også podkasten fra Veterinærinstituttet: Afrikansk svinepest konstant dyrehelsetrussel også i Norge. 

Les også på Forskersonen: For å hindre pesten må vi vite hva svina gjør i Norge. 

(Først publisert i Nationen). 

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS