Elever med mye fravær i grunnskolen har større risiko for fravær og frafall i videregående. (Foto: Scanpix)
Elever med mye fravær i grunnskolen har større risiko for fravær og frafall i videregående. (Foto: Scanpix)

Færre elever slutter om de får tett oppfølging på videregående

Elever med høyt fravær i grunnskolen har økt risiko for å falle fra i videregående skole. Sosial kontrakt og tett oppfølging av 16-årige risikoelever fra skolestart viser lovende takter, ifølge ny forskning i Nord-Norge.

De siste tallene fra SSB viser at én av fire elever ikke har fullført påbegynt videregående utdanning etter fem år.

En av fem over 25 år i Norge hadde ennå ikke fullført noen videregående utdanning i 2017. Dette er en høyere andel enn i OECD, hvor snittet var 16 prosent.

Fraværsgrensen som ble innført i 2016 har riktignok redusert det store volumet av fravær i videregående skole. Men fremdeles har mange elever bekymringsfullt høyt fravær, som ofte ender med at de slutter.

Skolefravær har sammenheng med frafall, utenforskap, og etterhvert arbeidsløshet og uførhet, viser forskning. Forskerne vet også mye om hvilke grupper som har økt risiko for fravær.

Satte inn tiltak i rådgivertjenesten

Men hva kan gjøres for å få ned frafallet?

En ny studie fra de tre nordligste fylkene viser lovende resultater. I studien har forskerne satt inn forebyggende tiltak gjennom rådgivertjenesten for en gruppe risikoelever.

Forsker Robin Ulriksen ved Statlig spesialpedagogisk tjeneste – Statped, fortalte om studien på et foredrag om temaet under Arendalsuka i forrige uke.

Stort fravær i grunnskolen

Frafall skjer sjelden plutselig, det er ofte en gradvis prosess.

Mange som dropper ut av videregående, har også hatt mye fravær mot slutten av grunnskolen. Elever med stort fravær i grunnskolen, er altså en av risikogruppene.

Forskerne tok derfor utgangspunkt i elever som hadde hatt over 12 prosent fravær i 10. klasse på grunnskolen, og som skulle starte i videregående høsten 2018.

- Vi tok ikke med de elevene som hadde trivielle grunner til fravær, som ikke legemeldte sykdom eller fravær på grunn av at de var med på idrettsarrangement, forklarte Ulriksen til forskning.no etter foredraget.

Psykiske plager, faglige hull

Forsker Robin Ulriksen ved Statped har muligens klart å knekke en del av koden til å redusere frafall i videregående skole. (Foto: Anne Lise Stranden)
Forsker Robin Ulriksen ved Statped har muligens klart å knekke en del av koden til å redusere frafall i videregående skole. (Foto: Anne Lise Stranden)

Elevene som ble tatt ut til tiltaket, rapporterte blant annet disse grunnene til fravær i grunnskolen:

  • Psykiske plager, som depresjon eller angst
  • Manglende motivasjon/generell skoletrøtthet
  • Kunnskapshull fra tidligere, som førte til at de ikke lenger hang med i undervisningen
  • Få sosiale relasjoner (de har for eksempel mistet venner som har flyttet)

Både elever som startet på yrkesfaglig og studiespesialiserende linje var med i studien. Mange av elevene oppga at de hadde lite grunnlag for å velge riktig linje.

Det ble satt inn tiltak overfor 327 elever.

Rådgiver inngikk kontrakt med elevene

De 16-åringene som ble inkludert i tiltaksgruppen fikk i løpet av første uke etter skolestart oppfølging av rådgivertjenesten på sin videregående skole.

Fokuset var på å kartlegge årsakene til fraværet gjennom å skape tillit og dialog, for å bli enig om den videre oppfølgingen.

- Elevene ble spurt om hva de mente de trengte for å klare å ha minst mulig fravær på skolen. Vi forberedte dem på at skolenærvær er viktig for å klare å henge med, sier han.

Rådgiver og elevene satte så i samarbeid opp en plan med tiltak for å få ned fraværet, og en sosial kontrakt for akseptert fravær, forteller Ulriksen.

Tiltaket gikk ut på at elevene skulle få tett oppfølging fra skolen ved minste tegn til fravær.

Dette fulgte skolene i Finnmark, Troms og Nordland opp med regelmessige møter utover i skoleåret. Dersom fraværet nærmet seg 12 prosent, fikk de oppfølging av sin kontaktperson i prosjektet.

Fraværet gikk ned

Forskerne hadde også en kontrollgruppe med elever med samme fraværsbakgrunn fra 10. klasse, som det ikke ble satt inn tiltak for da de begynte i den videregående skolen.

Resultatene så langt tyder på at tiltaks-elevene hadde mindre fravær enn kontrollgruppen.

Forskerne har ennå ikke fått resultater fra hele skoleåret.

- Men hvis resultatene holder seg, gir dette tiltaket håp om effekt for mange i den gruppen som er utsatt for å droppe ut av videregående skole, sier forskeren.

Tidlig innsats

Ifølge annen forskning bør man forebygge frafall i videregående skole, allerede ved å motvirke fravær i grunnskolen.

Generelt har gutter størst frafall, og verst står det til på yrkesfaglig studieretning. I tillegg har minoritetsspråklige elever og elever med spesialundervisning større risiko.

- Hos oss trener vi på skolenærvær, og ringer til elever og foreldre allerede første dagen ved fravær, sa Kathrine Larsen, rektor ved Vollebekk skole i Oslo, som også deltok på møtet.

Skolen har en spesialavdeling for elever fra andre skoler som har hatt mye fravær av ulike grunner.

- Vi snakker med elevene om at vi må trene på å klare å være på skolen, for å få god skolekondis, sa hun.

De som er på skolen, blir mer robuste sosialt, understreket hun.

Powered by Labrador CMS