Foreldre med kreft skjermer barna

Bare 14 prosent av kreftpasientene må kutte ned på utgiftene til barnas fritidsaktiviteter på grunn av kreften.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

De som må redusere utgiftene til aktiviteter og gaver til barna som følge av at mor eller far får kreft er i første rekke familier som i utgangpunktet har dårlig råd på grunn av arbeidsledighet eller fordi forelderen er eneforsørger.

Dette viser en ny norsk undersøkelse der nesten 400 kreftpasienter med mange forskjellige kreftdiagnoser deltok.

Åtte prosent av personene med kreft mente familiens økonomiske situasjon da undersøkelsen ble gjennomført var dårlig eller svært dårlig, 32 prosent karakteriserte den som midt på treet mens 60 prosent anså sin økonomiske situasjon som god eller svært god.

- En tredel av pasientene i undersøkelsen mente den økonomiske situasjonen var blitt vanskeligere som følge av kreftsykdommen, forteller professorstipendiat Steffen Torp ved Høgskolen i Vestfold.

Vel halvparten av disse mente forverringen skyldtes redusert inntekt, 40 prosent pekte på reduserte inntekter kombinert med økte utgifter, mens bare åtte prosent mente den økonomiske forverringen i sin helhet skyldtes økte utgifter som resultat av kreftsykdommen.

- Selv om en tredel av deltakerne i undersøkelsen opplever dårligere økonomi, er det bare 14 prosent som mener dette har gått ut over de aktiviteter barna har kunne være med på. Dette tyder på at foreldrene skjermer barna, sier Torp.

- De som ikke klarer å skjerme barna er de med dårlig økonomi i utgangspunktet og som ofte er arbeidsledige, eneforsørgere, som hadde andre helseplager eller som hadde gjennomgått cellegiftbehandling.

Åpenhet er viktig

I tillegg til en spørreundersøkelse blant de 400 deltakerne, gjennomførte forskerne ti dybdeintervjuer med barn og unge som hadde hatt en mor eller far med kreft.

- De unge vi snakket med hadde verken merket eller vært særlig opptatt av familiens økonomiske situasjon som følge av kreftsykdommen, forklarer Torp videre.

- Barna ser ut til å være mer opptatt av å ta seg av den syke enn av den økonomiske situasjonen.

Likevel var det enkelte ungdommer som fortalte at de tok ansvar gjennom å skaffe seg jobb etter skoletid eller ved å takke nei til dyre gaver og kostbare fritidsaktiviteter.

Intervjuene viste dessuten at flere av barna opplevde problemer med å følge med på skolen. Samtidig fortalte de at det var nyttig å være åpen om den vanskelige situasjonen overfor læreren og at de gjennom det fikk lettet skolesituasjonen med tilpasset undervisning og leksebelastning.

- Barna understreket også betydningen av å ha god kontakt med en lege, sykepleier eller helsesøster som kunne gi dem god informasjon om sykdommen og som de selv kunne lufte vanskelige tanker og følelser med, sier Torp.

I tillegg pekte barna og de unge på at det var viktig at de fikk nok og riktig informasjon, og at de ble behandlet som omsorgsperson og pårørende til den syke.

- Enkelte av dem vi snakket med opplevde at det var vanskelig å være sammen med venner i en periode der forelderen var svært syk. Likevel var det flere som understreket betydningen av det å være sammen med nettopp venner for å opprettholde en viss normalitet i livet, sier forskeren.

Et økonomisk fokus i behandling og rehabilitering er nødvendig.

- Selv om denne undersøkelsen viser at de fleste barnefamilier i Norge ikke opplever nevneverdige økonomiske problem som følge av kreften, bør familiens økonomiske situasjon tas med i en helhetlig vurdering når behandling og oppfølging etter en kreftsykdom skal planlegges, påpeker Torp.

- Selv om den norske velferdsstaten er bedre enn i mange andre land, er det et forbedringspotensial.

Tidligere undersøkelser har for eksempel vist at kreftpasienter er mer misfornøyde med NAV enn andre brukere.

- Fattige barnefamilier som opplever kreft i familien bør ha rett på særskilt god oppfølging og omsorg av helsepersonell, og tilbud om hjelp fra sosionom burde være obligatorisk i kreftbehandling og rehabilitering, sier Torp.

Referanse:

Torp m.fl.: Financial and social effects on children and adolescents when a parent is diagnosed with cancer, Child and Adolescent Social Work Journal, November 2012, doi: 10.1007/s10560-012-0290-0.

Powered by Labrador CMS