54 prosent av kvinnene og 64 prosent av mennene i spørreundersøkelsen mener at det å føle seg trøtt og sliten ikke gir grunn til sykmelding. (Illustrasjonsfoto: Bjørn Sigurdsøn/NTB scanpix)

Menn er strengere enn kvinner på sykefravær

Flere menn enn kvinner synes det er uakseptabelt å være hjemme fra jobb når arbeidsmiljøet er dårlig eller samlivet tar slutt, viser en spørreundersøkelse. Andre studier tyder på det motsatte.

Menn synes litt oftere enn kvinner at det ikke er noen grunn til sykmelding om man føler seg trøtt eller sliten, om arbeidsmiljøet er dårlig eller om det er stort press eller stress på jobben.

Det viser en norsk spørreundersøkelse fra 2015.

Menn er også mer tilbøyelige enn kvinner til å avvise samlivsbrudd som en grunn til sykefravær.

Deltakerne i undersøkelsen viser mindre forståelse for å være sykmeldt i forbindelse med forhold på jobben enn i familien.

Flest aksepterer sorg som sykefravær

Nærmere 60 prosent mener at det ikke er noen grunn til sykmelding at man føler seg trøtt eller sliten.

6 prosent mener det samme ved sorg på grunn av dødsfall i nær familie.

Uansett årsak, synes menn oftere enn kvinner at det ikke er noen grunn til sykmelding. Det gjelder både for kortere fravær med egenmelding og lengre fravær med sykmelding fra lege.

Men det er få kjønnsforskjeller i holdningene til å være hjemme med sykt barn etter at omsorgsdagene er brukt opp.

Deltakerne svarer ikke på hva de selv gjør, men forteller om holdninger til sykefravær generelt.

Prosent over 15 år som svarer at disse årsakene ikke gir grunn til sykmelding:

Prosent over 15 år som svarer at disse årsakene ikke gir grunn til sykmelding. Figuren viser derimot ikke hvor mange som aksepterer sykmelding. Kvinner svarer oftere enn menn «vet ikke». (Illustrasjon: Hellevik mfl 2019)

Menn er mindre opptatt av regler

Forskerne har hentet ut svarene fra Norsk Monitor, som blir gjennomført annethvert år. Svarprosenten er svært lav. For noen undersøkelser er den nede i fem prosent, men ifølge forskerne er det ikke noen grunn til å tro at deltakerne er vesentlig annerledes enn resten av befolkningen.

Mellom 1995 og 2015 svarte rundt tre av ti blant begge kjønn at det kan godtas under tvil å være hjemme fra jobben selv om man er frisk nok til å gå. Bare 2,5 prosent mente det er greit uansett.

Litt flere kvinner enn menn mener at det er greit å være hjemme fra jobb selv om du er frisk. Kjønnsforskjellen er stabil gjennom årene.

Men forskjellen mellom menn og kvinner er liten, i snitt bare fem prosent.

På andre holdningsspørsmål i Norsk Monitor tar menn oftere enn kvinner til orde for å bryte regler. For eksempel mener flere menn at det er greit å snyte på skatten eller å kjøre med promille.

I 2015 svarte deltakerne også på hva de mener er uakseptable årsaker til å være hjemme fra jobb. I dette spørsmålet har de ikke tatt stilling til om de mener du er syk eller frisk om du for eksempel er sliten.

Vet lite om hvorfor kvinner har høyere sykefravær

Arbeidssituasjonen ser ut til å påvirke holdningene til sykefravær. De som har lederstillinger eller jobber lange uker, er mer negative til å være hjemme når de er friske. Menn jobber oftere slik enn kvinner.

Forskerne bak studien understreker at det kan være mange grunner til at kvinner generelt er langt mer sykmeldt enn menn, men de mener det er sannsynlig at holdninger bidrar.

– Vi vet lite om holdninger til sykefravær og om de har noen betydning, sier Arne Mastekaasa, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

Han har sett på studien og blir overrasket over at forskerne finner kjønnsforskjeller fordi den lille forskningen som er gjort tidligere, tyder på det motsatte eller at kvinner er mest restriktive.

– Men forskjellene i denne studien er veldig små, så dette er uansett ingen hovedforklaring på kjønnsforskjellene i sykefravær, sier han til forskning.no.

Professoren viser til at sykefraværet i Norge er 70 prosent høyere blant kvinner enn blant menn. Ingen forskere har klart å finne ut hvorfor.

– Det er mest hypoteser, lite håndfast.

Det er små forskjeller i menns og kvinners holdninger, så det er ingen hovedforklaring på kjønnsforskjellene i sykefravær, mener professor Arne Mastekaasa ved Universitetet i Oslo. (Foto: UiO)

Tror kvinner plages mer

Mastekaasa har også sine hypoteser. Heller enn ulik moral har han mer tro på at noe av forklaringen kan være at kvinner og menn opplever og reagerer forskjellig på fysiske og psykiske plager og sykdom.

Noen studier tyder på at kvinner går oftere til legen. De blir mer plaget av smerte enn menn. Da er det ikke usannsynlig at de også lider mer når de er slitne eller stresset, mener forskeren.

I holdningsundersøkelsen er det likevel ikke noen særlige forskjeller mellom kvinners og menns syn på egen helse.

Hva gir egentlig grunn til sykmelding? Egen sykdom eller skade.

Men Nav er uklare når de omtaler sykdom i kommunikasjonen med legene, mener fastlege Bjørn Hansen i en kronikk i Aftenposten.

Leger sykmelder gjerne når pasienten er sliten eller opplever konflikter på arbeidsplassen, hevder han.

Henger sammen med helseplager

Å føle seg trøtt eller sliten gir i streng forstand ikke grunn til sykefravær, påpeker forskerne bak artikkelen i tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet.

Det kan likevel gi dårlig helse, ifølge en norsk studie. Studien publisert i tidsskriftet Frontiers of Psychology antyder at arbeidstakere som jobber med mennesker – fra lærere til sykepleiere – kan utvikle helseplager av å ha en utmattende jobb.

De som rapporterte om følelsesmessige belastninger i jobbsammenheng, hadde høyere risiko for å være sykmeldt året etter, melder Morgenbladet, uten at det kommer fram hva de var sykmeldt for.

Psykiske plager og muskel- og skjelettplager er andre helseproblemer som kan følge i kjølvannet av en belastende arbeidssituasjon, ifølge forskerne bak studien.

Søvnproblemer som går ut over arbeidsevnen er den helseplagen som i størst grad henger sammen med kvinners sykefravær i en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet blant norske foreldre i 2011.

– Det kan bety at kvinner har mer søvnproblemer enn menn, men det kan også bety at kvinnene synes det er vanskeligere å gå på jobb i perioder med søvnproblemer, sa forsker Kristian Amundsen Østby til forskning.no i fjor.

Søvnproblemer er ganske vanlig og henger sammen med blant annet psykisk helse og stress, ifølge legen.

Referanse:

Tale Hellevik, Ottar Hellevik og Kjersti Misje Østbakken: Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær». Søkelys på arbeidslivet, 7. mai 2019. Doi: 10.18261/issn.1504-7989-2019-01-02-05.

Saken er oppdatert 12.05.2019.

Powered by Labrador CMS