- Vi vil ta i bruk og få glede av nye teknologier og løsninger for smart og effektiv energibruk, tror professor i fornybar energi, Torjus Folsland Bolkesjø. (Foto: Håkon Sparre, NMBU)

Fornybart og robust

Ingen kan styre vinden eller sola. Derfor jobber Torjus Folsland Bolkesjø med hvordan et fleksibelt energisystem kan løse utfordringen med stabil levering av fornybar kraft.

Dette er «Det grønne skiftet»

Norge står foran det som omtales som et grønt skifte.

Vi har mange muligheter til å utvikle landbruk, havbruk og skogbruk til å bli en motor i det grønne skiftet.

Svaret ligger i bioøkonomien. Vi har overflod av biologiske ressurser som kan utnyttes i bærekraftige kretsløp i produksjon av mat, energi og produkter.

Det kan gjøre oss mindre avhengig av oljen. 

I denne artikkelserien har vi utfordret forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) til å fortelle hvordan bioøkonomien er med på å forme deres forskerhverdag.

Veterinæren: Avler fram morgendagens kyr

Juristen: – Jussen må endres

Utviklingsforskeren: – Må se på motivene bak

Økonomen: Kalkulerer våre grønne valg

Energiforskeren: Fornybart og robust

Forskeren i husdyrernæring: Tryller med trær, alger og gras

Naturforvaltningsjuristen: Kystsone for folk, fisk og energi

Virusforskeren: – Det grønne skiftet bør være blått

Skogforskeren: – Vi vil se store endringer i skogbruket

Turistforskeren: – Kan endre folks reisevaner

Matforskeren: – Vi kan bidra ved å endre matvaner

Akkurat som vår avhengighet av olje har påvirket mange sektorer, så vil det grønne skiftet skape muligheter og utfordringer. I denne serien har vi utfordret forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) til å fortelle hvordan bioøkonomien er med på å forme deres forskerhverdag.

Denne uken har vi utfordret Torjus Folsland Bolkesjø. Han er professor i fornybar energi og er spesielt opptatt av hvordan vi kan gjøre energiproduksjonen mer klimavennlig og samtidig lønnsom.

– Hvorfor er din forskning viktig for det grønne skiftet?

– FNs klimapanel har anslått at vi må øke fornybarandelen fra dagens 8 prosent til cirka 80 prosent i verden i 2050. Dette representerer kanskje den største utfordringen i det grønne skiftet. Mesteparten av økningen vil komme fra energikilder som sol og vind.

– Sol- og vindkraft produseres imidlertid kun kraft når sola skinner og vinden blåser. En av de største utfordringene i det grønne skiftet er derfor å gjennomføre en overgang fra en tung fossilbasert energibruk til et energisystem basert på fornybare ressurser. Kraftproduksjonen fra disse «nye fornybare» teknologiene er variabel og ikke styrbar.

– Da trenger vi gode løsninger som sikrer at det er samsvar mellom produksjon og forbruk til enhver tid. I et mer fleksibelt energisystem må det være et effektivt samspill mellom ulike produksjonsteknologier, energilagring og et fleksibelt forbruk. 

– Sett fra ditt ståsted, hvilke endringer tror du blir viktige i tiden fremover?

– Vi vil oppleve redusert lønnsomhet i oljesektoren, og dette påvirker norsk økonomi. På den andre siden åpner det seg store muligheter for en «grønn omstilling» med framvekst av ny lønnsom industri og nye næringer basert på fornybare ressurser.

– Vi vil ta i bruk og få glede av nye teknologier og løsninger for smart og effektiv energibruk. Forhåpentligvis vil vi oppleve at den påbegynte dekarboniseringen av transportsektoren, hvor konvensjonelt drivstoff erstattes av miljøvennlig fornybart drivstoff, vil skyte fart.

Powered by Labrador CMS