De som har opplevd både alvorlig fysisk vold og seksuelle overgrep før de fylte 65 år har åtte ganger så stor risiko for å bli utsatt for dette også etter at de fylte 65 år, viser en ny rapport. (Foto: Shutterstock/NTB scanpix)

Mange eldre lever i taushet med vold og overgrep fra sine nærmeste

En betydelig andel eldre opplever at en av deres nærmeste er voldelig. Få snakker med andre om det. 

Den første nasjonale undersøkelsen av omfanget av vold og overgrep mot eldre er nå klar. Rapporten er trist lesning.

I åtte av ti tilfeller er en som utøver volden mot eldre en som står offeret nært.

Mange har ingen å betro seg til om det som skjer.

Risikoen for å bli utsatt for vold og overgrep som eldre er betydelig større om du har vært utsatt for dette tidligere i livet.

Volden blir innenfor husets fire vegger

Nærmere 2500 personer mellom 65 og 90 år som bor hjemme har blitt spurt om de har opplevd vold eller overgrep. De er også spurt om hvilken relasjon de har til den som har gjort dette mot dem.

– Bare godt under halvparten hadde fortalt om det som hadde skjedd til venner eller familie. Dette gjaldt også de alvorlige hendelsene, sa Astrid Sandmoe.

– Volden og overgrepene blir sett på som et privat problem. Det er noe som skal holdes innenfor husets fire vegger, forteller forsker Astrid Sandmoe ved NKVTS. (Foto: Siw Ellen Jakobsen)

Hun er en av forfatterne av rapporten som forskere ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) la fram nylig.

Få hadde tatt kontakt med hjelpeapparatet eller anmeldt saken.

– Volden og overgrepene blir sett på som et privat problem. Det er noe som skal holdes innenfor husets fire vegger. Dette gjelder for vold og overgrep generelt. Men det blir enda tydeligere når det gjelder eldre, sier hun.

Gjelder rundt åtte prosent

Forskerne er forsiktig med å gi et eksakt tall for omfanget av disse overgrepene.

De anslår at forekomsten er et sted mellom 6,8 og 9,2 prosent. 

Av de til sammen 168 personene som oppga at de hadde vært utsatt vold og overgrep var det 98 personer som mente de hadde opplevd psykisk vold.

58 personer oppga at de hadde opplevd fysisk vold. 26 personer rapporterte at de har vært utsatt for seksuelle overgrep, og 21 har opplevd økonomiske overgrep.

Det var små kjønnsforskjeller i forekomsten av vold og overgrep etter fylte 65 år.

Vanskelig å studere dette

Vold mot eldre er et tabubelagt fenomen. Forskerne har tidligere funnet at denne typen vold nærmest er totalt fraværende både i politiets og helsevesenets registre.

Det er vanskelig å undersøke et så vanskelig tema som vold i nære relasjoner, sier Ole Kristian Hjemdal, en av forskerne bak rapporten.

Forskerne har brukt spørreskjema. Der stilte de konkrete spørsmål til personer om de hadde opplevd alvorlig fysisk vold og alvorlig seksuelle overgrep før de fylte 65 år.

De spurte også om det hadde skjedd alvorlig og mindre alvorlig fysisk vold og seksuelle, psykiske og økonomiske overgrep etter at vedkommende fylte 65 år.

Til sist ble de spurt om de hadde opplevd noe av dette i løpet av det siste året.

Svarprosenten av spørreundersøkelsen var 46 prosent.

– Omfattende spørreskjemaer med komplekse temaer kan være vanskelig å håndtere. Derfor var ikke alle skjemaene fullstendig besvart. Vi hadde mange inkonsekvente avkrysninger. 

Det er krevende å undersøke et så sensitivt tema som vold i nære relasjoner. Derfor er forskerne litt usikre på forekomsten, forteller Ole Kristian Hjemdal. (Foto: Siw Elen Jakobsen)

Hjelmdal fortalte at forskerne har brukt veldig lang tid på å rette opp eventuelle feil i avkrysningene i analysearbeidet.

Han forteller at metodeproblemene gir en liten usikkerhet om omfanget vold og overgrep mot eldre.

En dårlig barndom varer hele livet

Et av de viktigste funnene i en rapport om vold og voldtekt fra NKVTS fra 2014 var at det er sammenheng mellom å bli utsatt for vold som barn og vold som eldre.

Forskerne finner i denne rapporten at de som hadde opplevd både alvorlig fysisk vold og seksuelle overgrep før de fylte 65 år hadde åtte ganger så stor risiko for å bli utsatt for dette også etter at de fylte 65 år. Dette sammenliknet med den gruppen som ikke hadde slike opplevelser tidligere.

– Mye tyder på at det å være voldsutsatt er en skjebne som varer hele livet, sier Astrid Sandmoe.

Dårligere helse

Denne nye undersøkelsen viser at både kvinner og menn som hadde vært utsatt for vold etter fylte 65 år hadde et litt tristere liv.

De var mindre fornøyd med tilværelsene og vurderte helsen sin som langt dårligere enn de som ikke hadde en erfaring med vold. De som hadde opplevd vold både før og etter at de ble 65 år skilte seg særlig ut.  

Forskerne konkluderer med at vold og overgrep mot eldre personer er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem.

Kilde: Sandmoe, A., Wentzel-Larsen, T., & Hjemdal, O. K: Vold og overgrep mot eldre personer i Norge: En nasjonal forekomststudie. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 9/2017).

Powered by Labrador CMS