Lærere med stor faglig trygghet og relevant spesialisering gir elevene bedre utbytte av undervisningen. Slike lærere minsker også effekten av sosial bakgrunn. (Foto: Colourbox)

Lærere med høy kompetanse kan utjevne forskjeller mellom elevene

Elevenes sosiale bakgrunn har stor betydning for deres prestasjoner på skolen. Lærere som er faglig trygge og har høy kompetanse kan motvirke effekten av elevenes bakgrunn. 

Portrett av Ole Kristian Bergem. (Foto: Shane Colvin/ Universitetet i Oslo)

Dette er TIMSS

- TIMSS er kort for Trends in International Mathematics and Science Study.

- Det er en internasjonal undersøkelse som måler elevens kompetanse i matematikk og naturfag.

- Gjennomføres både på barnetrinnet og på ungdomstrinnet.

- Gjennomføres hvert fjerde år, første gang var i 1995.

- Har et design som gjør det mulig å måle utvikling over tid.

- Gjennom spørreskjemaer til rektorer, lærere, elever og foreldre (kun på barnetrinnet) samles det inn informasjon om elevenes læringskontekst. Dette gjør det mulig å undersøke sammenhenger mellom bakgrunnsfaktorer (f. eks. foreldrebakgrunn, læringsklima, lærerkompetanse, undervisningskvalitet, motivasjon) og elevenes læringsresultater.

- I underkant av 60 land er med i TIMSS 2015.

- I TIMSS 2015 har Norge med elever fra 4. - 5. trinn og fra 8. - 9. trinn.

- Om lag åtte prosent av elevene på hvert trinn deltar i studien. De utgjør et representativt utvalg. Dette gjør at man kan trekke slutninger om alle elevene på de aktuelle trinnene.

- Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har ansvaret for gjennomføringen av TIMSS på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Norsk skole har likeverd som mål. Det betyr at skolen skal arbeide for å utjevne forskjeller, som kommer av ulik sosial bakgrunn, minoritetstilhørighet eller kjønn.

Men allikevel viser forskning at elevenes bakgrunn har stor betydning for hvordan de gjør det på skolen og hvilken utdanning de tar seinere.

– Lærernes kompetanse kan bidra til å redusere betydningen av elevenes hjemmebakgrunn, og dermed være med på å øke likeverd i skolen, forteller Ole Kristian Bergem. 

Han leder TIMSS-undersøkelsen i 2015.

Denne internasjonale undersøkelsen måler elevenes kompetanse i matematikk og naturfag. 

I tillegg svarer rektorer, lærere, elever og foreldre på barnetrinnet på spørreskjemaer om konteksten for elevenes læring. Dette gjør det mulig å undersøke sammenhenger mellom bakgrunnsfaktorer og elevenes læringsutbytte.

Bergem forteller at de har brukt TIMSS 2015-data til å undersøke hvilke faktorer som kan redusere den sterke sammenhengen mellom sosial bakgrunn og prestasjoner. Han er forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

Sammen med forskerkollegaene Trude Nilsen og Hege Kaarstein, har han på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet hatt ansvaret for gjennomføringen av TIMSS. 

Bilde av Ole Kristian Bergem som intervjues under TIMSS-lanseringen. (Foto: Hege Kaarstein/Universitetet i Oslo)

Trygge lærere 

Tidligere forskning viser at kompetente lærere er svært viktig for hva og hvor mye elevene lærer.

Kompetente lærere har relevant faglig utdanning. Det gir dem trygghet både i faget og i undervisningsmetodene, ifølge Hege Kaarstein.

– TIMSS 2015-resultatene viser at kompetente lærere gir undervisning av høy kvalitet som igjen har positiv sammenheng med elevenes prestasjoner og motivasjon, fortsetter Kaarstein.

Forskerne stilte seg derfor spørsmålet: Har lærernes kompetanse også betydning for likeverd?

– For å finne ut av dette undersøkte vi om ulike sider ved lærernes kompetanse kan bidra til å redusere den sterke sammenhengen mellom elevenes hjemmebakgrunn og prestasjoner, sier Trude Nilsen.

Lærerne blir i TIMSS-undersøkelsen bedt om å oppgi sin høyeste formelle utdanning og fagspesialisering. I tillegg rapporterer lærerne om hvor trygge de føler seg i faget og i undervisningsmetodene.

Det viser seg at de fleste elevene blir undervist av lærere med bachelorgrad. Omtrent ti prosent av elevene har lærere med mastergrad.

Portrett av Hege Kaarstein. (Foto: Kyrre Vigestad/ Universitetet i Oslo)

Halvparten av elevene blir undervist av lærere med spesialisering i matematikk eller naturfag, den andre halvparten har lærere med andre fagspesialiseringer.

Norske realfaglærere har høy grad av faglig trygghet, men er noe mindre trygge i metodene for å lære bort faget.

Nærmere mål om like muligheter

Lærere med høy kompetanse, det vil si trygghet i fag og metode, høyt utdannningsnivå og relevant fagspesialisering, bidrar til å utjevne elevenes sosiale bakgrunn og utbytte av skolen - og dermed øker graden av likeverd, viser forskernes analyser. 

Ifølge forskerne er lærernes kompetanse viktig ikke bare for det elevene får ut av skolen, men også for å nå målet om likeverd i skolen.

Det er allerede innført flere tiltak for å heve lærernes kompetanse i realfag og ut fra de analysene forskerne har gjort, ser det  ut til å være en god strategi.

– Vår forskning viser at det er viktig at lærerne har høy kompetanse. Styrking av etter- og videreutdanningstilbudet i Norge kan derfor virke positivt både for elevenes læringsutbytte og for likeverd i skolen, sier Ole Kristian Bergem.

 

 

 

Powered by Labrador CMS