– I dag ser vi bare begynnelsen og kan forvente at det kommer til å bli flere turistaktiviteter og nye nisjer innen reiselivet, sier NMBU-professor Peter Fredman. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

– Kan endre folks reisevaner

Det urbane menneskets ønske om å komme seg ut i naturen kan skape muligheter for reiselivsbedrifter, mener reiselivsprofessor Peter Fredman.

Dette er «Det grønne skiftet»

Norge står foran det som omtales som et grønt skifte.

Vi har mange muligheter til å utvikle landbruk, havbruk og skogbruk til å bli en motor i det grønne skiftet.

Svaret ligger i bioøkonomien. Vi har overflod av biologiske ressurser som kan utnyttes i bærekraftige kretsløp i produksjon av mat, energi og produkter.

Det kan gjøre oss mindre avhengig av oljen. 

I denne artikkelserien har vi utfordret forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) til å fortelle hvordan bioøkonomien er med på å forme deres forskerhverdag.

Veterinæren: Avler fram morgendagens kyr

Juristen: – Jussen må endres

Utviklingsforskeren: – Må se på motivene bak

Økonomen: Kalkulerer våre grønne valg

Energiforskeren: Fornybart og robust

Forskeren i husdyrernæring: Tryller med trær, alger og gras

Naturforvaltningsjuristen: Kystsone for folk, fisk og energi

Virusforskeren: – Det grønne skiftet bør være blått

Skogforskeren: – Vi vil se store endringer i skogbruket

Turistforskeren: – Kan endre folks reisevaner

Matforskeren: – Vi kan bidra ved å endre matvaner

Akkurat som vår avhengighet av olje har påvirket mange sektorer, så vil det grønne skiftet skape muligheter og utfordringer. I denne serien har vi utfordret forskere ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet til å fortelle hvordan bioøkonomien er med på å forme deres forskerhverdag.

Peter Fredman er professor innen naturbasert reiseliv. Han jobber med verdiskaping basert på naturopplevelser og mener det er mye ugjort innen reiselivsopplevelser i Norge. Vi har med andre ord mye å se frem til i det grønne skiftet, mener han.

– Hvorfor er din forskning viktig for det grønne skiftet?

– Med en mer urban fremtid vil flere etterlyse muligheter for å komme seg ut i naturen raskt, effektivt og tilrettelagt, sier NMBU-professor Peter Fredman. (Foto: Håkon Sparre, NMBU)

– Stadig flere vokser opp i byer og tettbygde strøk. Det øker ønsket om å komme seg ut og bruke naturen. Samtidig vil vi helst å få stadig mer tilrettelagte og organiserte opplegg for naturopplevelser. Dette gir muligheter for å utvikle naturbasert reiseliv, med mange dimensjoner av økonomiske verdier.

– Forskningen min går ut på å forstå hva som skal til for å få mennesker ut i naturen, hvordan vi kan tilrettelegge for bedriftsutvikling som svarer på disse behovene og hvordan ulike interesser påvirkes av reiselivsutvikling. 

– Naturbasert reiseliv handler om naturopplevelser og ligger derfor i skjæringsfeltet mellom folks ferie- og fritidsbruk, næringsutvikling og naturforvaltning. I det grønne skiftet vil menneskers erfaring og verdsettelse av naturen være et viktig bidrag. Det urbane menneskets ønske om å komme seg ut i naturen kan skape muligheter for reiselivsbedrifter, og det vil bli behov for spesialkompetanse og innovasjon innen reiselivsnæringen fremover.

– Vi forskere interesserer oss blant annet for grenseoppgangen mellom reiselivsbedrifters økonomiske interesser og friluftsorganisasjoners sosiale rolle i naturen. Vi ser på reiseliv og bruk av norsk natur i en større sammenheng og på hvordan ulike interesser kan forenes. Håndtering av konflikter mellom ulike interessenter blir en konsekvens av utviklingen. Er det for eksempel mulig å sette en verdi på naturopplevelser?

– Sett fra ditt ståsted, hvilke endringer tror du blir viktige i tiden fremover?

– Det grønne skiftet kan bidra til å endre folks reisevaner. Et mer miljøvennlig reiseliv vil føre til at vi reiser på færre lange reiser, men at de gjerne varer lenger. Blir vi lenger i et land, lærer vi landet og naturen å kjenne på en helt annen måte enn om vi haster gjennom viktige severdigheter. Det grønne skiftet kan også gjøre at flere legger ferien i eget land – og reiser på annen måte enn med fly. I Norge kan det være med på å skape arbeidsplasser og innovasjon i distriktene.

– Å bo i store byer kan være mer miljøvennlig og energieffektivt enn å bo spredt. Tett bebyggelse gjør det lettere og mer effektivt å bygge infrastruktur. Med en mer urban fremtid vil flere etterlyse muligheter for å komme seg ut i naturen raskt, effektivt og tilrettelagt. Reiselivsnæringen vil da kunne tilby mer helhetlige opplevelser.

– I dag ser vi bare begynnelsen og kan forvente at det kommer til å bli flere turistaktiviteter og nye nisjer innen reiselivet. For eksempel eventyropplevelser, opplevelser av dyr, løyper og led eller events og festivaler.

– Det fører til behov for blant annet ulik utrustning, nye destinasjoner, guiding og service. Pakkeløsninger vil bli mer etterspurt fremover. Med et bredt spekter av aktiviteter i et moderne reiseliv ligger kommersialiseringsmulighetene til rette, og vi vil se en profesjonalisering av naturbasert reiseliv i det grønne skiftet.

Powered by Labrador CMS