Kommunehuset i Tynset. Tynset er blant kommunene i Innlandet mest mest fraflytting.

Unge drar fra bygda til byene akkurat som før

Stabiliteten i flyttingen de siste 20 årene er det mest påfallende, heter det i en ny SSB-rapport.

«En svært urovekkende utvikling for distriktene», konkluderer rapporten.

Det er de minst sentrale kommunene i Norge, som flest unge velger å flytte fra. Og det er få av dem som senere velger å flytte tilbake igjen.

Forskjell mellom kjønnene

Samtidig viser SSB sine tall til dels store forskjeller mellom kjønnene. Dette setter SSB-forskerne i sammenheng med utdanningsforskjeller.

Flere kvinner enn menn får nå høyere utdanning. Ifølge SSB sine siste tall er andelen menn med høyere utdanning på landsbasis 31,1 prosent, mens andelen kvinner er 40,6 prosent.

Det er unge og unge voksne med høy utdanning som oftere enn andre flytter til byer og andre sentrale strøk. De med lavere utdanning blir igjen. Og disse personene er som oftest gutter og menn.

En NOVA-undersøkelse fra 2020 viste at unge som vokser opp i spredtbygde strøk, ikke ser for seg å være like lenge i utdanning som unge fra resten av landet.

– Én mulig forklaring kan være at flere ønsker å bli fagarbeidere innen håndverksfag, og at man ikke trenger høyere utdanning for å oppnå det, sier NOVA-forsker Anders Bakken ved OsloMet i denne saken.

Samtidig viser de nye tallene at når menn får høyere utdanning, ja så er det enda mer sannsynlig at de flytter sentralt.

Halvparten bor i oppvekstkommunen

Om lag halvparten av alle norske 35-åringer bor nå i den samme kommunen hvor de vokste opp.

Men i de minst sentrale kommunene, så er det bare 35 prosent av 35-åringene som er blitt boende. Det betyr at innpå to tredeler av de unge har flyttet et annet sted når de er blitt voksne.

Flyttestrømmen i Norge går først og fremst til de mest sentrale delene av landet.

Og folk som flytter fra de minst sentrale kommunene i Norge, flytter i mye større grad enn andre til de største byene og de mest sentrale kommunene.

Også mange i Viken og Oslo flytter til en annen kommune enn den de vokste opp i. Men flyttingen går som oftest til en annen kommune like i nærheten, ikke til en annen landsdel.

I årene som kommer, vil sentraliseringen i Norge minske, varsler SSB.

Men det skyldes at det nå fødes så få barn i de minst sentrale delene av landet. Det blir altså stadig færre barn som kan flytte til mer sentrale strøk. Potensialet for ytterligere sentralisering er rett og slett i ferd med å bli uttømt. Slik blir det også stadig færre unge som potensielt kan flytte «hjem» til distriktene igjen.

Hva betyr innvandrerne?

Om lag 20 prosent av befolkningen i Norge er nå innvandrere eller norskfødte med to innvandrerforeldre.

I 2022 innvandret rundt 90.000 personer til Norge. Dette var ny rekord. Det var innpå tre ganger så mange som for rundt tjue år siden.

Et flertall av innvandrere til Norge har søkt seg til byer og mer sentrale deler av landet. Likevel betyr innvandrere og særlig flyktninger en god del for å opprettholde befolkningen i mer perifere deler av landet. Også arbeidsinnvandrere fra EØS-land fordeler seg over hele landet.

Holdes innvandrerne utenfor det norske flytteregnskapet, så er bildet enda mer dystert for de minst sentrale kommunene, rapporterer SSB.

Vestlandet for vestlendinger

Når SSB-rapporten oppsummerer utviklingen i hver enkelt landsdel, ser forskerne dette bildet:

Oslo og Viken: Her flytter ungdom og unge voksne mye, men de gjør det over korte avstander. Oslo og Viken har klart høyest tilflytting i landet.

Innlandet: Her bodde aller færrest unge fortsatt da de var fylt 35 år. Kort avstand til Oslo og Viken gjør at mange flytter dit. Har aller lavest innflytting av innvandrere.

Vestlandet: Få vestlendinger flytter til andre landsdeler. Og få flytter fra andre landsdeler til Vestlandet. Det er mest innvandrere som flytter hit.

Trøndelag: Mange bofaste og mange innvandringer også her.

Nord-Norge: Mottar i likhet med Vestlandet få innflyttere fra andre deler av landet. Forholdsvis mange nordfra flytter ut av landsdelen. Ikke så mange innvandrere.

Kilder:

Even Høydahl: «Bofaste og flyttere. En kohortanalyse av ungdomskull fra de var 15 til 35 år», SSB-rapport 2023/17

SSB: «Fakta om innvandring», 2023

Powered by Labrador CMS