Professor Mari Rege har ledet utvalget som har sett på barnefattigdom for regjeringen.

Ekspertutvalg vil fjerne kontant­støtten og øke barne­trygden

Barnetrygden bør økes til 31.535 kroner i året, foreslår regjeringens ekspertutvalg. I tillegg vil de fjerne kontantstøtten og innføre løpende barnehageopptak.

For å finansiere økningen i barnetrygden foreslår utvalget blant annet å skattlegge barnetrygden slik at de rikeste må betale mer i skatt.

– Dette vil gi barnefamilier med lave inntekter en solid inntektsøkning. Samtidig vil alle barnefamilier bortsett fra de 30 prosent rikeste komme likt ut som før eller bedre, skriver ekspertutvalget for barn i fattige familier i sin rapport.

Utvalget vil ha lik sats for alle barn. I tillegg foreslår de å avvikle foreldrefradraget.

Vil ha løpende barnehageopptak

Ekspertgruppen har sett på hvilke tiltak som kan bedre forholdene for barn i fattige familier både på kort og lang sikt. Den har blitt ledet av professor Mari Rege, som tirsdag overleverte rapporten til barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Det andre hovedgrepet ekspertgruppen foreslår, er å endre modellen for opptak og betaling i barnehagene.

– Omfattende forskning tyder på at barnehagedeltakelse styrker lærings- og utviklingsmulighetene for barn i fattige familier og har store konsekvenser for senere mestring på skolen og i arbeidslivet, skriver utvalget i rapporten.

Utvalget foreslår en gradvis innføring av automatisk opptak i barnehage for alle barn, slik at de får rett på oppstart måneden etter de fyller ett år.

Mer forutsigbar bostøtte

Ekspertgruppen anbefaler også flere endringer i bostøtteordningen. Gruppen vil at ordningen skal gjøres mer forutsigbar for barnefamilier og ønsker at den skal tildeles for seks måneder av gangen.

– Bostøtte tildeles i dag på bakgrunn av månedlige inntektsopplysninger. For familier som har varierende inntekt, kan utbetalingene dermed variere fra måned til måned og skape stress og økonomisk uforutsigbarhet i familien, skriver utvalget.

Dette grepet gjør også at foreldre ikke trenger å bekymre seg for å miste bostøtten med en gang de prøver inntektsgivende arbeid.

Endringer i ytelser

Gruppen foreslår flere grep innenfor offentlige tjenester. I tillegg foreslår de følgende grep for kontantytelser:

* Barnetrygd: Skattlegge, øke, jevne ut satser og dele 50/50 mellom foreldrene

* Foreldrefradrag: Avvikle for å finansiere økt barnetrygd

* Barnetillegg: Utrede videre om barnetilleggene kan avvikles og finansiere økt barnetrygd

* Bostøtte: Seks måneders vedtak om bostøtte

* Sosialhjelp: Egen bestemmelse om barnets beste i sosialtjenesteloven

* Kontantstøtte: Avvikle, i kombinasjon med styrket rett til barnehage

Utvalget begrunner fjerningen av kontantstøtten blant annet med at den gir foreldre sterke insentiver til å utsette barnas barnehagestart.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS