Forskere ved Cambridge University ville se om mye cannabisbruk i tenårene påvirket ungdommenes evne til å tenke, konsentrere seg og lære.

Tenåringer som brukte cannabis ofte, fikk lavere IQ

18-åringer som hadde brukt cannabis jevnlig i ungdomstiden, fikk lavere IQ enn jevnaldrende. – Dette kan skyldes både direkte og indirekte årsaker, sier norsk forsker.

I tenårene utvikles hjernen mye. Forskere har lenge vært bekymret for om tidlig bruk av cannabis kan påvirke utviklingen av hjernen i denne sårbare fasen.

Forskerne ved Cambridge University ville se om mye cannabisbruk i tenårene påvirket ungdommenes evne til å tenke, konsentrere seg og lære.

De plukket ut syv langvarige studier som passet. Der hadde forskerne målt IQ-en på barn og senere som tenåringer og spurt dem om cannabis-bruk i mellomtiden.

– Tidligere forskning viser at unge som bruker cannabis ofte, får dårligere livsvilkår enn jevnaldrende. De har også økt risiko for alvorlig psykisk sykdom som schizofreni. Tap av IQ-poeng tidlig i livet, kan ha betydelig effekt på prestasjoner i skolen og universiteter og senere jobbmuligheter, sier Mary Cannon, professor i psykiatrisk epidemiologi og ung mental helse ved RCSI University of Medicine and Health Sciences

Barnas IQ ble først målt i tiårsalderen, og så på nytt da de de samme personene var rundt 18 år. Det ble også registrert hvor ofte de unge røykte cannabis.

Deltakerne var fra USA, Storbritannia, Canada og New Zealand.

Resultatet var tydelig.

IQ-en falt med to poeng

Forskerne skilte deltakerne i to grupper. De 808 deltakere som hadde brukt cannabis jevnlig i de første tenårene, ble sammenlignet med resten.

Hele 5308 deltakere hadde aldri prøvd cannabis, eller bare brukt det sjelden.

De tenåringene som ble regnet som jevnlige brukere, hadde brukt cannabis ukentlig i minst seks måneder, eller var avhengig. Om lag en tredel av dem som brukte cannabis ukentlig var avhengige, anslo forskerne.

De som hadde brukt cannabis jevnlig, hadde en nedgang i IQ på to poeng, i gjennomsnitt.

- Cannabis-bruk i ungdomstiden er svært bekymringsfullt fordi utviklingen av hjernen kan være særlig mottakelig for skade i denne perioden. Funnene våre hjelper oss videre til å forstå dette viktige feltet er for folkehelsen, sier professor Emmet Power, som ledet studien.

Hun jobber ved department of Psychiatry, RCSI og Beaumont Hospital i Dublin.

Samlestudien er nylig publisert i Psychological Medicine.

Ikke stor nedgang

- Studien viser en sammenheng mellom tidlig bruk av cannabis og nedgang i verbal IQ, sier seniorforsker Ole Røgeberg ved Frischsenteret, som tidligere har jobbet med dette spørsmålet.

En nedgang i to poeng relativt til jevnaldrende er ikke mye sett i forhold til normal variasjon, mener han.

- Det kan være flere årsaker til at IQ-en faller, sier forsker Ole Røgeberg ved Frischsenteret. (Foto:

Forskerne bak studien påpeker også at dette ikke vil ha klinisk relevans eller føre til dramatiske konsekvenser i seg selv.

- Studien er likevel et godt bidrag for å sammenfatte hva vi kan lære av tidligere studier på dette feltet, sier Røgeberg.

Har også effekt på matematiske ferdigheter

Også annen forskning har tydet på at cannabisbruk kan påvirke kognitive evner.

- Men hva slags type evner man ser en sammenheng med, varierer.

Mens denne nye studien finner sammenhenger kun for verbal IQ, fant en tidligere studie av nederlandske studenter sammenheng som først og fremst gjaldt matematiske ferdigheter, forteller han.

Her kan du lese sammendraget av den nederlandske studien i Review of Economic studies.

Påvirker hjernen eller sosial årsak?

Hvorfor slike sammenhenger dukker opp, er det vi særlig ønsker å forstå, forklarer Røgeberg.

Noen tror det skjer fordi tidlig cannabisbruk påvirker hjerneutviklingen. Andre peker på at de som begynner med cannabisbruk i veldig ung alder, kan havne i vennegjenger og sosiale roller som gir mindre intellektuelle utfordringer.

- Eller kanskje er det de som uansett ville sakket akterut som har særlig risiko for å begynne med cannabis i ung alder? Dette kan dessverre ikke denne studien oppklare, understreker han.

Kan være genetisk årsak

Gener kan også spille inn, forteller Røgeberg:

- Tidligere funn viser at de som senere utvikler schizofreni, har et fall i verbal IQ på rundt 6 IQ-poeng i perioden før sykdommen slår ut, forteller han.

IQ-målinger

IQ-målinger tar høyde for alderen ved måling. En individuell nedgang på to poeng fra 10 årsalder til 18 årsalder, vil si at de har sakket litt akterut i forhold til jevnaldrende, men størrelsen er liten i forhold til normal variasjon. IQ-skalaen er konstruert slik at to tredjedeler av befolkningen vil skåre mellom 85 og 115, og de aller fleste (95 prosent) vil ligge mellom 70 og 130. Testene som brukes vil typisk være aldersnormert.

På lignende måte kan man tenke seg at gener som øker sannsynligheten for en svak IQ-utvikling, også øker sannsynligheten for tidlig cannabisbruk, mener Røgeberg.

Vi vet fra tidligere forskning at gener som henger sammen med både personlighetsforstyrrelser og schizofreni kan forutsi cannabisbruk, sier han.

Gener kan påvirke interesser som styrer miljø

Studiene som metaanalysen bygger på, har målt IQ i ung alder, så tidlig som ved 10-årsalderen. Sluttmålingen ble gjort ved 18-årsalder for de fleste studiene, og for en studie ved 38 års alder.

- Generelt vet vi at gener kan forklare mer av IQ forskjellene vi ser hos voksne enn hos barn, sier Røgeberg.

Dette betyr at gener kan forutsi til en viss grad hvordan barns IQ vil endre seg over tid - enten fordi genene påvirker hjerneutviklingen, eller fordi de påvirker anlegg og interesser som styrer hvilke miljøfaktorer vi utsettes for.

Dette understreker hvor krevende det er å skille årsak og virkning når vi ikke kan kjøre randomiserte eksperimenter.

Referanse:

E. Power mf: Intelligence quotient decline following frequent or dependent cannabis use in youth: a systematic review and metaanalysis of longitudinal studies. Psychological Medicine, 27. Januar 2021.

Powered by Labrador CMS