Ulven som har vandret i Nordmarka bærer på verdifulle gener som kan motvirke innavl, ifølge forskerne. (Illustrasjonsfoto: © John Linnell/Rovdata)

Har påvist genetisk viktig ulv i Nordmarka

Ulven som har vandret omkring i Nordmarka er avkom av den såkalte Galven-hannen. Den bærer på viktige gener for den skandinaviske ulvestammen.

Overvåkningen av ulv

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.
  • Ulv i Skandinavia blir hovedsakelig registrert i perioden fra 1. oktober til 31. mars hvert år, men det pågår et tett og kontinuerlig samarbeid mellom Norge og Sverige om overvåking av arten også utenfor denne perioden.

Det er DNA-analyser av innsendt ulveskit- og hår som viser dette, ifølge Rovdata. Rovdata er en del av Norsk institutt for naturforskning, og overvåker rovvilt i Norge. De har analysert de ferske skitprøvene som er samlet inn etter ulven, og resultatene er nå klare. De viser at den har vandret inn fra Sverige.

– Analysene viser at dette er en hannulv som ble født i det såkalte Prästskogen-reviret i Sverige i fjor, på grensen mellom Gävleborg og Jämtlands län. Faren er den såkalte Galven-hannen, som vandret inn til Skandinavia i 2006–2007 fra Finland eller Russland, og Nordmarka-ulven er derfor et genetisk verdifullt individ, forklarer Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Ulven ble første gang påvist i Norge i Nordre Land kommune i slutten av mars i år.

Hannulven tilbakela cirka 300 kilometer i luftlinje fra Prästskogen-reviret i Sverige før den ble påvist i Nordre Land kommune i Oppland 27. mars i år. (Foto: (Kart: Rovdata))

– Den var da 10-11 måneder gammel, og hadde allerede rukket å vandre mer enn 300 km i luftlinje fra fødereviret øst i Sverige, sier Flagstad.

Har tatt lam

Fra Nordre Land gikk ulven videre til Gran kommune på Hadeland, før den nå et par måneder senere er påvist i Nordmarka. Nordmarka er de omfattende skog- og åstraktene nord for Oslo. I Nordmarka er den dokumentert i Jevnaker kommune gjennom DNA-analyser 31. mai og 1. juni i år, cirka en mil utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv (ulvesonen) i Norge.

– I dette området, både på Opplands- og Buskerudsida, tok ulven i løpet av noen dager flere lam, og det ble gitt skadefellingstillatelse, sier Ole Knut Steinset i Statens Naturoppsyn, Oppland.

– Ulven er ikke felt, og de siste dagene har det vært stille i dette området, legger han til.

Kan tilføre nye gener

Ulver fra den finsk-russiske bestanden som vandrer inn i Skandinavia, defineres som genetisk verdifulle fordi de kan tilføre nye gener til en ulvebestand som lider av innavl. Frem til 2008 nedstammet hele den skandinaviske bestanden fra kun tre dyr.

Galven-hannen vandret inn fra øst og gikk gjennom hele Nord-Sverige vinteren 2006-2007, før han etablerte det såkalte Galven-reviret. I 2008 fikk han sitt første av til sammen tre kull i reviret. Deretter mistet han partneren og flyttet noen mil nordover og fikk sitt første kull med ny partner i 2012.

– I 2014 fikk han et ytterligere kull med en tredje partner som har vist seg å være hans eget barnebarn, født i Djurskogsreviret. Nordmarkaulven tilhører dette siste kullet, bekrefter Flagstad.

Mindre innavl

Data fra forskning tyder på at innavl fører til redusert reproduksjon og lavere overlevelse av valper i den skandinaviske ulvestammen.

I de senere år har imidlertid innvandrede ulver fra øst bidratt med friske gener til ulvene i Norge og Sverige.

– Den skandinaviske ulvebestanden kan nå føres tilbake til sju innvandrende ulver fra den finsk-russiske bestanden, og deres produksjon av valper har bidratt til å redusere graden av innavl i bestanden, avslutter Flagstad.

Powered by Labrador CMS