Kampanje mot kreftfremkallende stoff

Etter at det ble slått alarm om det antatt kreftfremkallende stoffet akrylamid for kort tid siden, koordinerer Matalliansen nå et omfattende forskningsarbeid.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta om akrylamid

Akrylamid er vannløselig og spres derfor lett i kroppen. Stoffet er reaktivt og karakteriseres som sannsynlig kreftfremkallende.

Alarmerende funn fra Sverige kan tyde på en sammenheng mellom dannelse av akrylamid og innholdet av karbohydrater i næringsmidler. Videre er det antydet sammenhenger mellom prosessering og konsentrasjoner i det ferdige produktet. Nivåene er spesielt høye for stekte og/eller frityrstekte produkter som potetchips, pommes frites, popcorn, tortilla chips. I tillegg til dette, er det også funnet høye verdier i for eksempel flatbrød og enkelte frokostblandinger.

I rene råvarer er akrylamidverdiene ubetydelige. Verdiene er også meget lave i kokt mat (spaghetti, ris, havregrøt og poteter). Nivået er også relativt lavt i myke brød (loff, kneip).

Det er grunn til å anta at akrylamid dannes ved oppvarming av næringsmidler, og spesielt i stivelsesholdige produkter. Hvordan dette skjer kjemisk er ikke kjent, men det er grunn til å påpeke at akrylamid, som inneholder nitrogen, ikke dannes fra karbohydrater alene. En mulig nitrogenkilde er aminosyrer i for eksempel proteiner.

Kunnskapen rundt dannelsen av akrylamid og hvilke faktorer ved råvarene som er avgjørende under prosessering, er fortsatt svært mangelfulle. Det vil derfor være et stort forskningsbehov både nasjonalt og internasjonalt. I mellomtiden er målet å redusere innholdet av akrylamid i prosesserte næringsmidler mest mulig effektivt.

Det er Matalliansen, bestående av Norges landbrukshøgskole (NLH) og Matforsk, som sammen med Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) og Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL) har drøftet utfordringer knyttet til akrylamid i prosesserte næringsmidler. Matforsk arbeider nå med en skisse for det videre arbeidet.

Det var i Sverige i slutten av april at alarmen gikk da deler av resultatene til forskere ved Instituttet for miljøkjemi ved Universitetet i Stockholm ble kjent. Forskerne mener at giften Akrylamid dannes når mat friteres, stekes eller grilles, og de tror stivelsen omdannes til akrylamid når karbohydratene i maten varmes opp. Det er med andre ord ikke få matvarer som nå har fått merkelappen “kreftfremkallende”.

Workshop

En workshop i begynnelsen av juni innleder akrylamid-kampanjen. Alle aktuelle interessenter blir invitert - myndigheter, handel, industri, primærnæring, forskningsmiljøer, bransje- og forbrukerorganisasjoner. Hensikten er å definere viktige felles problemstillinger som kan danne grunnlag for arbeidet med å redusere akrylamid-innholdet i matvarer til et minimum. På bakgrunn av konklusjonene fra workshopen er det foreslått å danne et nettverk av interessenter. Disse skal arbeide operativt med konkrete problemstillinger knyttet til akrylamid og mat. Matforsk vil koordinere dette arbeidet.

Potetprodukt under lupen

Parallelt med utvikling av workshop og nettverk vil det, så sant finansiering skaffes, bli satt i gang pilotprosessering av potetprodukt og brød. Her vil man variere sukkerinnholdet i råvaren, temperatur og tidsforløpet og se hvilke effekter dette har på innholdet av akrylamid.

- NLHs og Matforsks kunnskaper om prosess og råvarer - sammen med gode statistiske verktøy - gjør oss i stand til å finne sammenhenger mellom dannelsen av akrylamid ved prosessering hos de ulike råvarer. En slik angrepsvinkel gir muligheter for å styre prosessen, slik at de ferdige produktene får et lavest mulig innhold av akrylamid, sier Andres Trømborg, som koordinerer satsingen.

Hva skjer i Norge?

SNT har gjennom det kommunale næringsmiddeltilsynet i Oslo gjennomført prøveuttak av en rekke næringsmidler som skal analyseres for akrylamid. Analysene ble gjennomført ved AnalyCen i Sverige i uke 19. Parallelt med disse analysene arbeider vitenskapskomitéen i SNT med en uttalelse vedrørende helserisikoen knyttet til inntak av akrylamid basert på de svenske resultatene. Denne uttalelsen blir ventelig presentert i første halvdel av mai. Flere store industribedrifter er også i ferd med å gjennomføre analyser av egne produkter, men man avventer uttalelsene fra vitenskapskomiteen i SNT før eventuelle tiltak settes i verk.

- Det viktigste med videre arbeid knyttet til akrylamid og mat i Norge er imidlertid at forskningsmiljøene koordinerer sin aktivitet og samarbeider nært med alle berørte parter. På den måten vil de viktigste utfordringene kunne løses på en effektiv måte til beste for norsk næringsmiddelindustri og norske forbrukere. Tiltak som workshop, nettverk og pilotprosessering skal bidra til at alle drar i samme retning, understreker Anders Trømborg.

Powered by Labrador CMS