Kvinner med astma har betydelig mindre sannsynlighet for å bli gravide enn kvinner uten astma. Ifølge en ny studie lyktes det for 60 prosent av kvinnene i fertilitetsbehandling uten astma å få barn, sammenlignet med omtrent 40 prosent av kvinnene med astma. (Illustrasjonsfoto: Image Point Fr/Shutterstock/NTB scanpix.)

Vanskeligere å bli gravid for kvinner med astma

De bør starte barneplanleggingen tidlig, råder professor.

Blant 254 kvinner i fertilitetsbehandling hadde de med astma betydelig mindre sannsynlighet for å bli gravide enn kvinnene som ikke hadde astma.

Det viser en studie gjort av forskere ved Bispebjerg Hospital i Danmark. Kvinnene i studien var mellom 23 og 45 år gamle.

– Vi så også at det lykkes for betydelig flere av kvinnene uten astma å gjennomføre graviditeten og få barn, sier lege Elisabeth Juul Gaade.

Hun er en av forskerne bak studien og gjorde denne som en del av sin doktorgrad.

Vanskeligst over 35 år

Kvinnene i studien, som alle var uforklarlig barnløse, ble fulgt gjennom fertilitetsbehandlingen. De ble utredet for mulig astma, og det ble tatt blodprøver av dem for å måle eventuelle betennelsestilstander i kroppen. De fylte også ut spørreskjemaer om livskvalitet.

149 friske og 96 astmatiske kvinner ble deretter fulgt i minimum 12 måneder i fruktbarhetsbehandling eller til de fikk barn.

Alderen så ut til å forsterke sammenhengen mellom astma og problemene med å få barn.

– Sammenhengen mellom astma og ufruktbarhet var enda sterkere for gruppen av kvinner om var 35 år eller eldre. Det overraskende her er at det ser ut til å være en gruppe astmatikere som er eldre og som sliter veldig med å bli gravide, sier Gaade.

Det tok kvinnene med astma i gjennomsnitt 55 måneder å bli gravide. For de uten astma tok det bare 32 måneder i gjennomsnitt.

60 prosent av kvinnene uten astma endte opp med å få barn, mens det samme gjaldt for bare 40 prosent av kvinnene som hadde astma.

Den nye studien er publisert i European Respiratory Journal.

Denne studien var ingen forskjell på hvor mange spontanaborter de to gruppene av kvinner hadde. En større aborthyppighet blant astmatikere fant forskerne derimot tendens til i en studie fra 2013.

– Ikke vent for lenge med å få barn

Studien er veldig god, mener professor og overlege Charlotte Ulrik. Hun leder til daglig en klinikk for gravide astmapasienter på Hvidovre Hospital i Danmark.

– Det de finner passer god med hva jeg ser i klinikken og det vi vet fra tidligere studier om graviditet og astma, sier hun.

Hun har ikke hatt noe med den nye studien å gjøre, men var formann i utvalget som bedømte Elisabeth Juul Gades doktoravhandling.

Charlotte Ulrik mener at det nå er grunnlag for å ta spesielle hensyn hvis du er kvinne, astmatikere og ønsker å bli gravid.

– Det er ingen tvil om at hvis en kvinne har astma, og gjerne vil ha barn bør hun ikke vente for lenge.

– Studiene taler også for at helsevesenet skal prøve å hjelpe fruktbare kvinner med å holde best mulig kontroll på astmaen gjennom hele perioden rundt en graviditet. Både for å øke fruktbarheten, men også for å redusere risikoen for komplikasjoner i graviditeten når de blir gravide, sier hun.

Ifølge henne viser en tidligere studie at en forverring av astmasymptomer de tre første månedene av graviditeten gir kvinnene en større risiko for komplikasjoner som svangerskapsforgiftning, for tidlig fødsel og lav fødselsvekt på babyen.

Professoren understreker at det ikke er grunnlag for å si sikkert om en bedre astmakontroll hos kvinnene i Bisbebjergstudien ville ha gitt andre resultater.

Over 15 000 tvillinger undersøkt

Ulrik mener at funnene i den nye studien antakelig kan overføres til kvinnelige astmatikere generelt.

– Dette er ikke en studie av en gruppe pasienter med alvorlig astma. De ser ut til å ligne gjennomsnittlige astmapasienter. Det taler for at det vi ser her kan være et problem for astmatikere generelt.

I forkant av studien med de 245 kvinnene i fertilitetsbehandling, hadde forskerne gjort en spørreundersøkelse av over 15 000 tvillinger fra Tvillingregisteret. Resultatene fra denne peker i samme retning. Tvillingstudien er dermed med på å underbygge at fruktbarhetsproblemene for astmatikerne i studien kan gjelde for alle kvinner med astma, ifølge forskerne.

I registerstudien fant de også at det var en sammenheng mellom astma og en nedsatt sjanse for å bli gravid. Også her så alderen ut til å spille en rolle i kvinnenes sjanse for å bli gravide.

Mulig årsak: betennelsestilstand i livmor

Charlotte Ulrik synes ikke resultatene av studien er spesielt overraskende.

– Det er ingen tvil om at det er en klar sammenheng mellom det å ha astma og det som skjer både før, under og etter en graviditet. For eksempel vet vi at en tredel av gravide med astma får en forverring av astmaen under graviditeten. Vi vet også at hyppigheten av innleggelser er lang høyere blant gravide med astma enn ikke-gravide med astma, sier hun.

Til gjengjeld overrasker det Ulrik at det i studien er en stor forskjell på hvor lang tid det i gjennomsnitt tar kvinnene med og uten astma, å bli gravide.

Hun har en mulig forklaring på hvorfor det kan være slik.

– Det er nærliggende å tro at den nedsatte fruktbarheten hos kvinnene med astma kan skyldes at betennelsestilstanden som astmapasienter har i lungene også påvirker resten av kroppen. Den kan gjøre det vanskeligere for et befruktet egg å feste seg i livmoren.

– Det passer godt med andre mindre studier hvor forskere har gitt binyrebark-hormon i en kortere periode til ikke-astmatiske og ellers friske kvinner i fertilitetsbehandling for å øke sjansen for graviditet, sier Ulrik.

En annen mulig forklaring kan kanskje ligge i en annen av studiene i Elisabeth Juul Gaades doktoravhandling. Et bestemt signalprotein som kalles vaskulær endotel vekstfaktor mistenkes for å spille en avgjørende rolle for astmapasientenes vanskeligheter med å bli gravide.

Det ser nemlig ut til at de har lave nivåer av dette signalproteinet.

Gaade undersøkte miljøet i livmoren hos kvinner med og uten astma på det tidspunktet i syklusen da de var mest fruktbare. Signalproteinet er kjent fra andre studier for å være viktig for både kardannelsen og tykkelsen på slimhinnen i livmoren og har derfor betydning for hvordan det befruktede egget setter seg fast. Derfor kan det også være viktig for om kvinnen blir gravid.

– Kvinner med høyt nivå av vekstfaktoren i livmoren får flere graviditeter og færre aborter, sier Gaade.

Oppsiktsvekkende mange hadde astma

Opp mot 10 prosent av voksne nordmenn har astma, og derfor virker det oppsiktsvekkende at hele 40 prosent av damene i den nye studien hadde astma.

Gaade har to mulige forklaringer på det høye antallet.

– Det kan godt tolkes som at det er flere kvinner som har astma, som har problemer med fruktbarheten.

En studie har for eksempel vist at det er flere kvinner blant i fertilitetsbehandling som bruker astmamedisin enn blant fruktbare kvinner generelt.

– Men det kan også hende at det er flere astmatikere som sier ja til å være med i studien fordi studien handler om astma. Så årsaken er kanskje en blanding av begge deler, sier Elisabeth Juul Gaade.

Referanser:

E.J.Gaade mfl: Fertility outcomes in asthma: a clinical study of 245 women with unexplained infertility. European Respiratory Journal, 12. februar 2016. [Sammendrag.]

E.J. Gaade mfl: Asthma affects time to pregnancy and fertility: a register-based twin study. European Respiratory Journal, 1. januar 2013. [Sammendrag.]

Powered by Labrador CMS