Når far flytter bort

- Skilsmissebarn med far som bor langt borte, tar mer utdannelse og har høyere inntekt som voksne enn de med far i nærheten.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Studien

Studien ”Divorced Fathers Proximity and Child Long Run Outcomes” er utført av økonomiprofessor Mari Rege ved Universitetet i Stavanger. Hun er tilknyttet institutt for økonomi og ledelse ved UiS.

Studien er et samarbeidsprosjekt med Magne Mogstad i Statistisk sentralbyrå og er finansiert av Norges forskningsråd. Resultatene publiseres i det internasjonale fagtidsskriftet Demography.

 

Det sier økonomiprofessor Mari Rege ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Hun har forsket på hvordan barnet blir berørt når far flytter bort etter en skilsmisse.

Resultatene viser at skilsmissebarn som har far som bor langt borte har høyere inntekt og utdannelse som voksne, sammenlignet med skilsmissebarn som har far som bor i nærheten.

Dette gjelder spesielt barn med far som har høy utdannelse. Blant disse barna er utdannelsen 0,6 år lengre og inntekten 16 prosent høyere dersom far har flyttet bort.

Hva henger sammen?

Men hvorfor skulle det spille en rolle om far flytter til en annen by? Er det uheldig for barnets utvikling om barnet går glipp av jevnlig kontakt og samvær med far?

Eller kan det tenkes at det er bra for barnet at far flytter bort, dersom dette skåner barnet fra konflikter og slitsom ukependling mellom mors og fars hjem?

Ifølge UiS-forskeren er det vanskelig å dokumentere en årsakssammenheng mellom det at far flytter bort og barnets utvikling.

- Det er fordi det ikke er tilfeldig hvem som flytter. Det kan for eksempel være at flinke fedre med flinke barn har flere jobbtilbud og derfor flytter oftere enn andre fedre, sier Rege.

- I så fall vil barn av fedre som flytter gjøre det bedre enn barn av fedre som ikke flytter, selv om fars flytting ikke er årsaken til at det går så bra med barna. Vi kaller dette et seleksjonsproblem, forteller hun.

I studien forsøker forskerne å finne frem til en årsakssammenheng ved å utnytte svært detaljerte registerdata fra Statistisk sentralbyrå.

Ved å kontrollere for far og mors utdanning, inntekt, alder, antall barn, og en rekke andre bakgrunnsvariabler sikrer de seg at de fedrene de sammenligner er mest mulig like.

Skaper debatt - Mari Rege. (Foto: UiS)

Høyt konfliktnivå

For å undersøke nærmere hvorfor det kan være bra for barna at fedre med høy utdannelse flytter bort, benytter forskerne data fra en intervjuundersøkelse av skilte foreldre. Denne ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå i 2002.

- Fedre med høy utdannelse har et spesielt høyt konfliktnivå med barnas mor etter skilsmissen. Fedre med høy utdannelse har også i større grad delt omsorgsansvar for barna sammenlignet med fedre som har lav utdannelse.

- Dette kan tyde på at barn blir skånet fra slitsom ukependling og konflikter mellom foreldrene når fedre med høy utdannelse flytter bort, sier Rege og legger til:

- Selvsagt betyr ikke dette at skilte fedre med høy utdannelse bør flytte bort fra barna sine.

- Det finnes mye dokumentasjon på at fars nærvær i et barns liv er viktig for barnets utvikling. Studien viser likevel at det også er mye annet som spiller en rolle for et barns utvikling.

Ifølge Rege tyder studien på at konflikter mellom mor og far og/eller slitsom ukependling kan være mer uheldig for barnet enn det at pappa flytter bort.

- Samtidig er det viktig å understreke at selv om våre resultater er konsistente med en slik historie, har vi på ingen måte vist en direkte årsakssammenheng, sier hun.

Mellom to hjem

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at hvert fjerde barn har foreldre som ikke lever sammen. Et tema i mange offentlige utredninger har derfor vært at man må ivareta disse barnas behov for samvær med begge foreldrene, rutiner, forutsigbarhet og ro i hverdagen.

I utredningen «Med barnet i fokus» (NOU 2008:9), går flertallet inn for at domstolene skal gis adgang til å kunne idømme delt bosted.

I lys av resultatene fra Reges og Mogstads studie kan det stilles spørsmål ved om reguleringer som sikrer like mye samvær med begge foreldrene er til barnas beste, eller om det er foreldrene selv som settes i fokus.

- Dersom slike reguleringer skaper grobunn for konflikter mellom mor og far og/eller slitsom ukependling mellom to hjem, kan det være at barnet er bedre tjent med at en av foreldrene har hovedomsorg, sier Rege.

Hun understreker at deres undersøkelse fokuserer på far fordi det er sjeldent at mor flytter bort fra barnet og at de derfor ikke har datagrunnlag for å studere virkningen av dette.

- Vår studie sier ingenting om at barn i større grad er tjent med samvær med mor enn samvær med far, avslutter hun.

Referanse:

Resultatene vil publiseres i det internasjonale fagtidsskriftet Demography.

Powered by Labrador CMS