Ålegrasenger kan være hjem for opptil 300 000 dyr. (Foto: Niva)

Smått er like godt for ålegras

Små sjødyr som lever i enger av ålegras, bryr seg ikke om hvor langt og hvor bredt graset strekker seg.

Ålegrasenger er et viktig leveområde både for fisk og et stort mangfold av andre organismer. Samtidig er engene blant de mest sårbare og utsatte marine naturtypene, både for fysiske, kjemiske og biologiske forstyrrelser.

Ikke størrelsen som teller

En antagelse, som også er foreslått av faggruppen i Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold, er at størrelsen på ålegresset har betydning.

Denne antagelsen kan imidlertid forskerne bak en ny studie langt på vei avkrefte.

– Det er klart at en stor eng vil være viktigere enn en liten flekk, men innenfor et begrenset areal kan det være vel så mange dyr i kortvokst og glissent ålegras som i en eng bestående av store og tette planter, sier forsker Hartvig Christie ved Norsk institutt for vannforskning (Niva).

I juni 2014 undersøkte forskerne 27 ålegrasenger i Aust-Agder. En av konklusjonene er altså at ålegraset er lite forutsigbart med hensyn til størrelse og tetthet – og også hvor mange dyr det kan huse.

Glissent gras er også grønt

Naturforvaltning langs norskekysten kommer stadig i konflikt med aktiviteter og utbygginger som vil gå ut over ålegrasenger. Det har derfor vært stilt spørsmål ved om noen ålegrasenger er viktigere enn andre slik at man kan ta vare på de viktigste.

Både denne undersøkelsen og liknende undersøkelser utført for over ti år siden, viser at det er vanskelig å forutse hvor stor økologisk betydning en eng har ut fra voksested og størrelse på plantene.

– Det er underlig at det er så vanskelig å forklare sammenhengen mellom størrelse og økologisk betydning, påpeker Christie, og refererer til at det på én kvadratmeter kortvokst ålegras ble funnet over 290 000 små dyr, mens andre store og små enger varierte mellom 15 000 og 130 000.

Små dyr gir mye fisk

En dykker på jakt i en ålegraseng. (Foto: Niva)

Forskerne drev også med garnfiske og vitenskapelig dykking i undersøkelsene.

– Dette er jo fenomenale tall, og alle disse dyrene tiltrekker seg mye småfisk, sier Christie.

– Bare i ett garn fikk vi godt over hundre fisk, fordelt på over ti fiskesorter og med total vekt på over ti kilo.

– Ta vare på engene

Disse tallene understreker de store variasjonene i ålegrasengene. Resultatene viser at samtlige ålegrasenger har en viktig økologisk funksjon, men at sammensetning og tetthet av dyr ikke varierer merkbart med ålegrasengenes egenskaper.

Christe kan i tillegg opplyse at ålegrasengene huser helt spesielle arter som knapt finnes andre steder.

– Det er derfor viktig å bevare både glisne og tette enger for å ivareta biomangfoldet, forekomster av smådyr og næringsområder for fisk, konkluderer Christie.

Referanse:

Christie mfl: Hva bestemmer egenskaper og økologisk funksjon i ålegrasenger? (pdf), rapport 6747-2014, Norsk institutt for vannforskning, 2014.

Powered by Labrador CMS