Bjørnebinne med unge fotografert i Trysil i 2011. (Foto: Arne Nævra, Rovdata)

Stadig færre bjørner i Norge

I 2015 ble det påvist 128 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser av hår og avføring. Det er det laveste antall bjørner som er registrert i landet siden de landsomfattende innsamlingene startet i 2009.

Overvåkingen av brunbjørn i Norge

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.

Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

I 2015 er det for syvende året på rad gjennomført en innsamling av DNA fra bjørn over hele landet.

Formålet er å registrere hvor mange brunbjørn det er i landet, fordelingen i kjønn mellom dem og å beregne hvor mange kull med bjørnunger som blir født hvert år.

Innsamlingen av ekskrementer og hår i felt blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark. Det blir også tatt vevsprøver for DNA-analyse fra alle døde bjørner i løpet av året.

NIBIO Svanhovd analyserer materialet, og resultatene blir rapportert og formidlet av Rovdata og NIBIO i fellesskap rundt 1. april hvert år.

DNA-analyser viser at det var minst 128 ulike bjørner innenfor Norges grenser i løpet av 2015.

Flere av bjørnene er påvist i mer enn ett fylke. Fylket hvor flest prøver er funnet fra det enkelte individ, er valgt ved fordelingen av bjørner på fylkesnivå.

De fleste bjørnene lever nær riksgrensene mot øst og tilbringer trolig deler av året i våre naboland.

– I fjor ble det påvist 128 bjørner i landet, hvorav 53 hunnbjørner og 75 hannbjørner, og det er en nedgang på åtte bjørner fra 136 i 2014, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Fjorårets antall er det laveste antall registrerte bjørner i landet i løpet av sju år med landsomfattende overvåking av arten.

– Antall registrerte individer har i gjennomsnitt falt med cirka fire prosent hvert år i perioden, sier Kindberg.

Antall registrerte bjørner har i gjennomsnitt falt med cirka fire prosent hvert år siden den landsomfattende DNA-overvåkingen startet i 2009. (Foto: (Figur: Rovdata))

Flest bjørner i Finnmark og Hedmark

Finnmark er fylket som har flest påviste bjørner i 2015, med 49 ulike individer, tett fulgt av Hedmark med 43 bjørner. Deretter følger Nord-Trøndelag med 19, Troms med 12, Nordland med 4 og Oppland med 1 registrert bjørn.

Antallet bjørner har gått ned i Troms, Nordland og trøndelagsfylkene siden 2014. I Nordland og Nord-Trøndelag sank antall registrerte individer betraktelig fra 2014 til 2015.

– I løpet av sjuårsperioden har det i trøndelagsfylkene vært en reduksjon på hele 65 prosent i antall påviste bjørner, fra 54 til 19 individer, sier Kindberg.

– Nedgangen i antall registrerte bjørner i Norge følger samme mønster som bjørnepopulasjonen i Sverige, noe som ikke er overraskende siden de begge tilhører en felles skandinavisk bestand, forklarer han.

Høyere andel hunnbjørner

Selv om det totale antall bjørner i landet går ned, holder antall hunnbjørner seg stabilt. I 2015 var andelen hunnbjørner i bestanden 41 prosent, mot 40 prosent året før.

– Vi registrerer at antallet hunnbjørner er omtrent på samme nivå som tidligere, mens det er en nedgang i antall registrerte hannbjørner, sier Siv Grethe Aarnes fra NIBIO. Hun er ansvarlig for DNA-analysene av prøvene.

– Som tidligere år registreres hunnbjørnene kun i grenseområdene mot Sverige, Finland og Russland, sier Aarnes.

Fortsatt under bestandsmålet

Stortinget har slått fast et nasjonalt bestandsmål på 13 årlige kull med bjørnunger i Norge. Hvor mange kull som fødes hvert år, blir beregnet med utgangspunkt i antall registrerte binner.

– For 2015 er det beregnet at det ble født seks kull i Norge, og det er omtrent på samme nivå som i fjor. Bjørnebestanden er derfor fortsatt under bestandsmålet, sier Kindberg.

God innsamling av prøver

Det ble i 2015 samlet inn til sammen 1293 prøver i åtte fylker, hvorav 860 ekskrementprøver, 422 hårprøver, 10 vevsprøver og en blodprøve. Dette er vesentlig flere prøver enn det ble samlet inn i 2014, men omtrent på samme nivå som i 2013.

– Økningen i antall innsamlede prøver skyldes hovedsakelig at det ble samlet inn tre ganger så mange prøver i Finnmark i fjor som i 2014.

– Av det totale antall prøver i landet er 741 prøver, godt over halvparten, bekreftet å stamme fra brunbjørn, og av disse gav 604 prøver en DNA-profil. Hver bjørn ble derfor i snitt fanget opp med 4,7 prøver, forklarer Aarnes.

Mange bjørner blir funnet igjen

Av de 128 bjørnene som ble påvist i Norge i fjor var 89 individer kjent fra tidligere DNA-analyser av hår, vev og ekskrementer i perioden fra 2005 til 2014. 30 av bjørnene er med sikkerhet påvist i Sverige, Finland eller Russland.

– 39 av bjørnene var ikke registrert i tidligere prøver i Norge. Det kan skyldes at de ikke er fanget opp i tidligere innsamlinger, har vandret inn fra våre naboland, eller at de er unger som er født inn i bestanden, sier Aarnes.

Døde bjørner

Det er analysert til sammen ti vevsprøver fra bjørner som ble registrert døde i 2015. Samtlige vevsprøver var fungerende og kunne føres tilbake til et individ.

– Det var åtte hannbjørner og to hunnbjørner, og fire av de døde hannbjørnene var ikke kjent i Norge fra tidligere, avslutter Aarnes.

Referanse:

Siv Grethe Aarnes mfl: Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2015. NIBIO-rapport 2016.

Powered by Labrador CMS