Stress ned med planter

Norges landbrukshøgskole undersøker nå sammenhengen mellom planter og menneskers trivsel. Formålet med prosjektet er å avdekke mulige miljøpsykologiske effekter av planter i kontorlokaler. Forskerne ønsker å undersøke om innendørs beplanting reduserer stress på samme måte som opplevelse av natur utendørs.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Natur som middel mot stress

Det er hovedsakelig to teorier som forklarer hvorfor natur har en hvilende og stressreduserende virkning:

1.
Kaplan og Kaplans (1989) teori hevder at natur har en hvilende effekt på oppmerksomheten. Når vi konsentrerer oss eller retter oppmerksomheten mot noe, bruker vi “styrt” eller voluntær oppmerksomhet. Denne er mentalt anstrengende og fører til mental tretthet. Impulser fra natur har mange fascinerende kvaliteter for mennesker, og tiltrekker seg en annen type oppmerksomhet; “ikke-styrt oppmerksomhet”. Denne typen oppmerksomhet krever ikke mentalt arbeid, og når den brukes, kan den styrte, eller voluntære, oppmerksomhet hvile. Stimuli fra natur vil altså ut fra denne teorien redusere den mentale tretthet som kommer av mentalt arbeid. Ut fra denne teorien vil en forvente at mennesker vil føle seg mindre mentalt trette, og lettere utføre krevende oppgaver for oppmerksomheten etter å ha opplevd stimuli fra natur.

2.
Ulrich (1993) hevder at positive reaksjoner på natur har oppstått under menneskets evolusjon. Dette fordi noen naturelementer er viktige for menneskets overlevelse, for eksempel ved at de representerer trygghet, vann og mat. Individer som reagerte positivt på steder med slike elementer, hadde en større sjanse for å overleve enn de individene som ikke hadde slike positive opplevelser. I motsetning til Kaplan og Kaplan, som hevder at den viktigste virkningen av naturstimuli er mental hvile og bedret oppmerksomhetsfunksjoner, hevder Ulrich at den positive effekten skylder reduserte, negative emosjoner og reduserte fysiologiske stressreaksjoner.

I vår vestlige verden oppholder vi oss mye innendørs. Det er anslått at vi kan bruke opptil 90 prosent av tiden vår inne, noe som kan være en utfordring for menneskers helse og velvære.

- På bakgrunn av en økning av helseplager hos personer som arbeider innendørs, definerte Verdens Helseorganisasjon (WHO) allerede i 1983 dette som “the sick building syndrome”. Tiltak som forbedrer arbeidstakernes helse og trivsel er derfor viktig, og planter i innemiljø kan være et effektiv virkemiddel, sier Tina Bringslimark

Tina Bringslimark har hovedfag i psykologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), men tar doktorgraden sin ved Institutt for plantefag, Norges landbrukshøgskole (NLH). Prosjektet hennes skal kombinere plantevitenskap med miljøpsykologi, og er derfor både nyskapende og tverrfaglig.

Planter kan redusere stress

- Planter i innemiljø er ikke et helt nytt forskningsfelt ved NLH, sier førsteamanuensis Grete Grindal Patil. Hun er veileder for Tina Bringslimark, sammen med miljøpsykolog Terry Hartig ved Universitetet i Uppsala.

Tidligere er det gjort forskning på planters betydning for opplevelse av egen helse. I tre ulike forsøk som ble utført av Dr. Tove Fjeld ved Institutt for plantefag, ble det vist at grønne planter reduserer egendefinerte helseplager gjennomsnittlig med 20 til 25 prosent. Det omfattet blant annet slimhinnerelaterte plager, trøtthet, irriterte øyne og hodepine.

Mer enn forbedret luftkvalitet

Hittil har forskere sett mest på hvordan planter kan bedre luftkvaliteten ved å fjerne uønskede gasser. En annen, og muligens viktigere, årsak til at grønne planter kan redusere stressnivået og øke trivsel og velvære er at de representerer et naturlig miljø for mennesket.

- En rekke miljøpsykologiske studier viser at mennesker har en preferanse for omgivelser med vegetasjon, hvor innslag av vann også synes å være viktig. Forsøk viser også at vi håndterer stress bedre i nærhet til natur, sier Tina Bringslimark.

Trenger dokumentasjon

- Det finnes forholdsvis få dybdestudier av effekten av planter og naturelementer i vårt innemiljø til tross for at vi i dag oppholder oss mesteparten av tiden inne. Vi står uten dokumentasjon om innslag av planter påvirker menneskers trivsel og kapasitet i en arbeidssituasjon. Hovedmålet med dette prosjektet er å avdekke eventuelle positive miljøpsykologiske effekter av plantegrupper i kontorlokaler, sier Bringslimark.

En side av saken er hvorvidt det å ha planter i innemiljø kan forbedre den generelle trivsel og velvære på arbeidsplassen, og om det reduserer negative emosjoner. En annen side er hvorvidt planter i kontormiljøet kan begrense mental tretthet og derigjennom øke oppmerksomheten og effektiviteten til arbeidstakerne. Videre vil det bli sett på om plantegrupper har en effekt på stress og helserelaterte plager. Arbeidstakernes sykefravær er også av interesse.

Ta med naturen inn

- Vi skal foreta undersøkelser i en stor bedrift i Oslo med mange avdelinger og ulike typer arbeidsformer. Spørsmålet er om vi kan bruke de samme teoriene som vi har om hvordan mennesker påvirkes av utemiljø og natur. Representerer en plante det samme for mennesker inne, som det gjør ute? Kan vi erstatte noe av det vi mister når vi ikke lenger er i direkte kontakt med naturen, ved å ta naturen med oss inn i husene? spør Bringslimark.

Powered by Labrador CMS