Det er ingen grunn til å droppe hjelpemidler om du hører dårlig. Dagens høreapparater er så å si usynlige. Og du får like lav risiko for demens som de som hører godt.

Høreapparat beskytter mot økt demens-risiko

Det viser studie av over 400.000 personer.

Har du hørselsproblemer, har du nesten 50 prosent høyere risiko for å få demens, enn de som hører godt. Riktignok gjelder det bare hvis du ikke bruker hjelpemidler for å høre bedre.

Det har lenge vært kjent at hørselstap øker risikoen for å utvikle demens. Bruker du høreapparat, beskytter det godt mot den økte risikoen.

Da er ikke risikoen noe større enn hos personer som hører utmerket.

Det viser en stor studie blant godt over 400.000 personer. Den er publisert i tidsskriftet The Lancet Public Health journal.

Årsak til 8 prosent av demens-tilfellene

Demens er en vanlig tilstand blant eldre. Hele 8 prosent av verdens demenstilfeller har sammenheng med hørselsproblemer. Det anslo en fagkommisjon for tre år siden.

Det å forbedre hørselen til folk kan derfor være en viktig måte å redusere den byrden som demens utgjør for samfunnet.

Men hittil har ikke forskerne visst sikkert om høreapparater og andre hjelpemidler faktisk kan forebygge demens.

Noen forskere har også spekulert i om hørselsproblemer er et resultat av demens og ikke omvendt.

En halv gang høyere risiko

Personer uten hørselsproblemer har en risiko på 1,2 prosent for å utvikle demens. Det tyder analysene i den nye studien på.

Blant personer med hørselsproblemer er denne risikoen 1,7 prosent. Disse tallene kom frem etter at forskerne hadde justert for andre faktorer.

Og faktisk har personer med hørselstap som bruker høreapparat, samme risiko for demens som de som hører godt.

Hjelpemidler mot hørselstap fjerner altså den økte risikoen som tunghørte har for demens.

Demensforsker skaffet seg høreapparat

Geir Selbæk er en av de fremste forskerne på demens her i Norge.

Han har forsket på demens i mange år. Selbæk er opptatt at det er mye vi selv kan gjøre for å forebygge sykdommen.

En internasjonal forskergruppe han er med i, fant nylig ut at hørselstap slår tydeligst ut som den viktigste risikofaktoren for sykdommen.

For to år siden fortalte den da 58 år gamle forskeren til forskning.no. at han hadde tatt dette på alvor og skaffet seg høreapparat.

Faktoren vi kan gjøre mest med

Studien underbygger at hørselstap kan være den risikofaktoren for demens som vi kan påvirke mest, mener forskerne.

Høreapparat er et billig og lite inngripende tiltak, som kan redusere omfanget av demens.

Forskerne ved Shandong University i Kina, mener studien gir det beste beviset for dette hittil.

En av fire hørte dårlig

Studien omfattet 437.700 deltakere fra en database i Storbritannia.

Personene var mellom 40 og 69 år da de ble rekruttert mellom 2006 og 2010.

Informasjon om hvor utbredt hørselstap var, ble samlet inn ved selvrapportering. Forekomsten av demensdiagnose ble innhentet fra sykehusjournaler og dødsregistre.

Omtrent tre av fire deltakere hadde ikke hørselsproblemer.

Den siste firedelen hadde hørselstap i varierende grad.

Bare 12 prosent brukte hjelpemidler

Blant dem med hørselstap, var det bare 11,7 prosent som bruke hørselshjelpemidler.

Personer med hørselstap hadde 42 prosent høyere risiko for å få demens, sammenlignet med deltakere med normal hørsel, anslår forskerne. Her var ulike former for demens med.

Blant «tunghørte» som brukte hjelpemidler mot det, som høreapparat, var det ingen økt risiko.

Gradvis kognitiv svekkelse

Hørselstap kan begynne tidlig i 40-årene. Kognitiv svekkelse kan oppstå allerede 20 til 25 år før en demens-diagnose.

Studien viser hvor viktig det er å begynne tidlig med hørsels-hjelpemidler når noen merker nedsatt hørsel, mener forskerne.

Det er viktig å øke bevisstheten om dette i samfunnet, mener forskerne. Andre tiltak kan være å øke tilgangen til høreapparat ved å senke prisene.

Indirekte årsaker teller mindre

Mange som får hørselsproblemer, isolerer seg. Det kan igjen føre til ensomhet og depressive symptomer. Ensomhet og depresjon har også sammenheng med demens.

Forskerne har derfor også regnet på slike indirekte effekter av å høre dårlig.

Men de fant ut at det å fjerne slike psykososiale problemer, reduserte demens-risikoen mye mindre enn å bruke høreapparat.

Den gunstige effekten som bruk av høreapparat har mot demensrisiko, er dermed en direkte effekt, ikke indirekte effekt, mener de.

Vet ikke hvorfor

Grunnen til at hørselsproblemer gir økt risiko for demens, er uklar. Det er også uklart hvorfor det å bruke hjelpemidler mot nedsatt hørsel reduserer demensrisikoen.

Forskerne innrømmer at studien har begrensninger. Blant annet kan selvrapportering gi feilkilder.

Hørselstap og demens kan også ha felles bakenforliggende, nevrologiske årsaker.

Det kan også være at de som brukte hørselshjelpemidler, generelt tok bedre vare på helsen sin enn de som ikke gjorde det.

Studien er en observasjonsstudie, med de svakhetene det innebærer.

En randomisert, kontrollert studie ville gitt enda tydeligere svar på om høreapparat reduserer demens. Men rent etisk er det vanskelig å hindre folk som hører dårlig fra å bruke effektiv behandling.

Referanse:

F. Jiang mf: Association between hearing aid use and all-cause and cause-specific dementia: an analysis of the UK Biobank cohort. The Lancet public Health, 13. april 2023.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS