Hele 60 prosent av norske studenter er nå kvinner. Blant dem som fullfører et studium, er kvinneandelen enda høyere. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Kvinner og menn studerer fortsatt helt ulike fag

Lite har skjedd de siste ti årene med den skjeve kjønnsfordelingen mellom norske studenter.

Når nye studenter de neste ukene strømmer til høyskoler og universiteter, finner svært mange seg en plass i akademia avhengig av om de er hun eller han.

Bare én av fem som velger å studere helse- og sosialfag er mann, mens bare én av fire som velger lærerutdanning er mann.

Bare hver tredje som velger å studere matematikk, naturvitenskap eller teknologiske fag er kvinne.

Lite har skjedd

Lite har de skjedd de siste ti årene med den skjeve kjønnsfordelingen mellom norske studenter. Skjevhetene som var der i 2005, er akkurat like sterke ti år senere.

Skjevheten begynner på bachelornivå, bringes over på mastergradsnivå og fortsetter på doktorgradsnivå.

Ni av ti er kvinner

Aller skjevest er kjønnsbalansen på fagområdene barnehage, førskole og grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.

Men også innenfor utdanninger som dyrepleie, tannpleie og ernæring er færre enn ti prosent av studentene menn.

Jevnest i økonomifag

Den jevneste kjønnsbalansen mellom studenter er i økonomiske og administrative fag. Her var det 46 prosent menn og 54 prosent kvinner i 2014.

Handelshøyskolen BI i Oslo skiller seg ut i norsk akademia med en tilnærmet kjønnsbalanse blant de 20 000 studentene.

Høgskolen i Oslo og Akershus er blant Norges mest kjønnsdelte utdanningsinstitusjoner. Ny rektor Curt Rice vil ha bedre kjønnsbalanse. (Foto: Kristin Aukland, kifinfo.no)

Helt skjevt ved HiOA

En annen utdanningsinstitusjon i samme by, Høgskolen i Oslo og Akershus, hadde til sammenligning i fjor 13 200 kvinnelige og bare 5600 mannlige studenter.

Curt Rice har nettopp overtatt som rektor ved høyskolen i Oslo. Han er også leder av den regjeringsoppnevnte Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif).

– Dette er en utfordring vi tar på alvor her ved HiOA, forsikrer Rice.

Han peker på forskning gjort av Cecilie Thun og Øystein Gullvåg Holter som viser at kjønnsbalanse i studentgruppene både er positivt for studentmiljøet og for læringsutbyttet til elevene. 

Den nye HiOA-rektoren er også bekyremt for hvordan kjønnsdelte studier er med på å skape et kjønnsdelt arbeidsliv.

To kvinner på hver mann

Det generelle bildet av høyskole-Norge er at det nå går to kvinnelige studenter på hver mannlig student. Ved en del høyskoler, som HiOA, er ubalansen enda større.

Ved de åtte universitetene våre er det nå om lag 60 prosent kvinnelige og 40 prosent mannlige studenter.

I tillegg til økonomifagene, er det også rimelig bra kjønnsbalanse på mange humanistiske og estetiske fag ved universitetene og høyskolene. Totalt var det her 40 prosent menn og 60 prosent kvinner i 2014.

I samfunnsfag og juss var det 37 prosent menn og 63 prosent kvinner.

Kjønnsstereotypier lever videre

De kjønnede studievalgene viser at tradisjonelle forestillinger og kjønnsstereotypier om gutte- og jentefag lever i beste velgående.

I dagens Norge vokser altså jenter og gutter opp med de samme forventingene til hvilke kjønnsroller de bør tre inn som student og arbeidstager, som de gjorde for mange år siden. 

– For å endre dette, må vi jobbe med å nyansere kjønnsrollene helt fra barnehagen av, oppfordrer høyskolerektoren i Oslo.

Kilder:

Tilstandsrapporten om høyere utdanning 2015, Kunnskapsdepartementet

Statistikk fra NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste)

Statistikk fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Thun og Gullvåg Holter: Kjønnsbalanse og læringsutbytte, 2013

Powered by Labrador CMS