Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Tordalen er en av innfallsportene i Reinheimen hvor det er en stor andel utenlandske besøkende.

Utenlandske turister strømmer til Reinheimen nasjonalpark

Besøkstallene i fjellområdene i Reinheimen nasjonalpark har endret seg stort siden 2011.

Reinheimen nasjonalpark er et av de største villmarksprega områdene i Sør-Norge. Her deler de besøkende de vidstrakte områdene med blant annet villrein, jerv, fjellrev, kongeørn, jaktfalk og ryper. 

En undersøkelse Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjort på oppdrag for nasjonalparkstyret for Reinheimen, viser flere endringer i hvem som besøker nasjonalparken. Den viser også hvordan de besøkende bruker områdene.

– En av de største endringene er at det er flere av de besøkende som var der for første gang enn det var i 2011. Det var da undersøkelsen ble gjennomført forrige gang, forteller avdelingsingeniør Yosra Zouhar i NINA.

Andelen førstegangsbesøkende har økt med 10 prosent fra 2011 til 2022. De utgjør nå hele 64 prosent av alle besøkende. Det er flere førstegangsbesøkende i Reinheimen enn i de fleste andre verneområder.

Flere fra andre land

En annen endring som har skjedd på drøye ti år, er at andelen av besøkende fra andre land har økt.

– Det kommer generelt flere besøkende fra andre land til Norge. Nasjonalparkene har alltid vært en destinasjon for besøkende i Norge. Vi ser den samme utviklingen i andre undersøkelser som er gjort i nasjonalparker, forteller Zouhar. 

Men det er stor forskjell mellom de ulike innfallsportene i nasjonalparken når det gjelder nasjonalitet. 

Det er klart flest utenlandske besøkende ved Billingen og rundt Trollstigen. I tillegg har Tronodden ved Lom og Tordalen en stor andel utenlandske besøkende.

En feilkilde her er at lokale i mindre grad svarer på denne type undersøkelse. Men dette gjaldt både i 2011 og i 2022, og det gjelder på ulike steder. Tallene er derfor sammenlignbare.

Flere på dagsturer enn tidligere

Siden 2011 har andelen som er på dagstur økt, fra 61 prosent til 77 prosent. 

– Lengden på dagsturene er i snitt fire timer, så det er ikke så lange turer. Vi ser også at de holder seg nær innfallsportene. Flerdagsturene er i snitt fire dager lange, utdyper Zouhar.

Mange på dagstur gjenspeiler også en stor trend i nasjonalparker. Flere «shopper» korte turer til attraksjoner og rundturer i randsonene til nasjonalparkene.

Også lengden på turene varierer mellom de ulike innfallsportene.

– Billingen, som ligger langs vegen mellom Skjåk og Vestlandet, er for eksempel en innfallsport hvor mange tar dagsturer fra, forteller Zouhar. 

Nyttig for forvalterne

Nasjonalparkforvaltningen i Reinheimen skal revidere forvaltningsplanen for området. Da kommer kunnskap om de besøkende godt med.

– I undersøkelsen hadde vi for eksempel med spørsmål om hvordan de besøkende skaffet seg informasjon i forkant av turen. Denne informasjonen kan forvaltningen bruke til å gi informasjon mer effektivt, sier Zouhar. 

20 prosent flere enn i 2011 vil ha informasjon før de reiser hjemmefra. 

I undersøkelsen var det også spørsmål om hvorvidt de besøkende var villige til å legge turen til et annet sted eller tidspunkt for å minske forstyrrelsene for villreinen. Hele 92 prosent svarte ja til dette.

Mindre sårbare områder

– Når de besøkende i større grad enn tidligere forsøker å skaffe seg informasjon på forhånd, får forvaltningen også større mulighet til å gi informasjon om hvordan de best kan ta hensyn til naturen, sier Zouhar.

Kunnskap om hvordan turistene bruker områdene, kan også hjelpe forvaltningen med å styre trafikken til de minst sårbare områdene. De kan for eksempel  tilrettelegge og lage flere attraksjoner nær innfallsportene. Slik kan de redusere behovet for å gå lenger inn i områdene.

Selv om det er store endringer i antall besøk og type besøkende i Reinheimen nasjonalpark, viser undersøkelsen at økningen er utenfor eller i randsonen til nasjonalparken. 

Kjerneområdene lenger inn i Reinheimen nasjonalpark har fortsatt liten grad av tilrettelegging, få besøkende og har et urørt preg.

Referanse:

Yosra Zouhar, Line Camilla Wold og Vegard Gundersen: Brukerundersøkelse i Reinheimen nasjonalpark. Sommeren 2022. NINA Rapport 2294, 2023. 

Powered by Labrador CMS