Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Bjørnebinne med unge ute i skogen.
I 2023 ble det påvist 178 bjørner i Norge. Det er tre flere enn året før.

Antall bjørner i Norge er stabilt

Bestanden er fortsatt under det nasjonale bestandsmålet på 13 årlige kull, som Stortinget har bestemt.

I 2023 ble det påvist 178 bjørner i Norge. Det er tre flere enn året før. Antall bjørnekull er anslått til 9,6 kull. Det er på samme nivå som i 2022.  

I 2023 ble det for 15. året på rad gjennomført en nasjonal innsamling av skit og hår fra brunbjørn i Norge for DNA-analyser. I tillegg ble det samlet vevsprøver av døde bjørner.

Publikum bidrar vesentlig i forbindelse med prøveinnsamlingen av skit og hår. I tillegg samler Statens naturoppsyn (SNO) inn et betydelig antall prøver som en del av sitt oppdrag.

Rovdata har gjennomgått det analyserte prøvematerialet og presenterte nylig en nasjonal oversikt over antall påviste individer, kjønnsfordeling i bestanden og estimert antall ungekull i 2023 i en ny statusrapport for brunbjørn.  

Små endringer fra 2022

Totalt er det analysert 1.642 prøver med antatt opphav fra brunbjørn. Det er rundt 250 flere enn i 2022. Av disse var det litt over halvparten (904 prøver) som gav en fungerende DNA-profil som kunne brukes til å avgjøre kjønn og individ. 

– Vi har til sammen identifisert 178 ulike brunbjørner på DNA i Norge i 2023. Av disse er 79 hunnbjørner og 99 hannbjørner. Dette er et minimumstall for bjørner som har vært innom landets grenser i løpet av året. Mange av de påviste individene bruker områder på tvers av landegrensen og tilbringer bare deler av året i Norge, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Mens antall hunnbjørner er uendret fra året før, har antall påviste hannbjørner økt med tre dyr. 

8 av de 178 bjørnene er dokumentert døde i perioden. 

Kart som viser hvor det er observert bjørn i Norge.
Kartet viser de 178 ulike brunbjørnene som er påvist å ha vært innom landegrensen til Norge i 2023.

Tydelig økning i Hedmark

Som tidligere år er brunbjørnene hovedsakelig påvist i og omkring kjente og avgrensede brunbjørnområder i Norge. Det er for eksempel øst i Hedmark, nordøst i Trøndelag, indre Troms, Anárjohka-Karasjok og Sør-Varanger.

– Vi ser at utviklingen i antall påviste individer i rovviltregionene viser den samme hovedtendens som vi har sett i de senere årene. Det er en tydelig økning i antall individer i gamle Hedmark fylke, mens det er nedgang i Trøndelag og en svak økning i Troms og Finnmark, forklarer Kindberg.

Utviklingen i antall påviste hunnbjørner i de ulike regionene for rovvilt gjenspeiler i hovedtrekk de samme tendenser, med en økning i gamle Hedmark og i Finnmark.

Under bestandsmålet

Stortinget har vedtatt et nasjonalt bestandsmål på 13 årlige bjørnekull i Norge. Antall årlige ungekull regnes ut med en modell ut fra antall påviste hunnbjørner og blant annet den geografiske fordelingen av disse. 

For 2023 er det anslått at det ble født 9,6 ungekull i Norge.

– Dette er nesten identisk med estimatet fra 2022. Bjørnebestanden er under det nasjonale bestandsmålet, sier Kindberg. 

Det nasjonale bestandsmålet er fordelt på fire rovviltregioner. Det er kun marginale endringer i antall estimerte kull i disse fra 2022 til 2023. Det er kun Hedmark som er over målet i 2023, med fem estimerte kull mot et bestandsmål på tre kull.

Du finner resultater fra alle analyserte bjørneprøver i Rovbase.

Fakta om overvåkingen av brunbjørn i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • I 2023 ble det for 15. året på rad gjennomført en innsamling av DNA fra brunbjørn over hele landet.
  • Formålet med den DNA-baserte overvåkingen er å registrere hvor mange brunbjørn det er i landet, fordelingen av hunner og hanner, samt å beregne hvor mange kull med bjørnunger som blir født hvert år.
  • Innsamlingen av ekskrementer, hår og saliv/spytt i felt blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark. Det blir også tatt vevsprøver fra alle døde bjørner i løpet av året.
  • Prøvene blir analysert av Senter for biodiversitetsgenetikk (NINAGEN) hos NINA, og resultatene blir rapportert og formidlet av Rovdata rundt 1. april hvert år.

Referanse:

Henrik Brøseth, Alexander Kopatz og Oddmund Kleven: DNA-basert overvåking av brunbjørn i Norge i 2023 (PDF). Rapport fra NINA, 2024.

Powered by Labrador CMS