Jeger og rovdyr konkurrerer om bytte

Selv om rovdyr og mennesker har ulike motivasjoner for jakt, hender det at vi foretrekker de samme byttedyrene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Gaupen konkurrerer med det tobeinte rovdyret mennesket. Akkurat som mennesker på jakt, foretrekker gaupen voksne rådyr i stedet for kalver. (Foto: Shutterstock)

Norsk miljøforskning mot 2015

Forskningsrådets program Miljø 2015 skal sikre bred deltakelse i miljøforskningen for å utvikle kunnskap om sentrale miljøspørsmål og danne grunnlag for framtidig politikkutforming.

Om prosjektet

Tittel: Comparing, contrasting and integrating large carnivore predation and hunter harvest into sustainable ecosystem management
Prosjektperiode: 2008-2011
Institusjoner: Norsk institutt for naturforskning, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Høgskolen i Hedmark, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Scandlynx, Scandulv og Skandinaviska Björnprosjektet

Rådyr, hjort, villrein og elg er populære byttedyr for jegere. I flere tiår har mennesket vært nokså alene i jakten. Rovdyrene var nesten utryddet, men nå har ulven og gaupen kommet tilbake. Den tobeinte jegeren har fått konkurrenter.

Gaupen spiser rådyr, ulven spiser elg, og mennesket spiser både rådyr og elg. Forskerehar nå sammenlignet to såkalte rovdyr-byttedyr-systemer for å lære mer om konkurransen mellom jegere og store rovdyr.

De brukte data fra lang tids feltarbeid som grunnlag for regnestykkene sine da de undersøkte gaupens fangst av rådyr og ulvens fangst av elg. 

– Vi ser tydelig at gaupen har en potensielt veldig stor effekt på rådyrbestander. Fordi gaupen er en effektiv jeger og rådyrene er relativt små, har gaupen en klar tendens til å drepe mange voksne dyr.

– Dermed reduserer den grunnlaget for reproduksjon, sier naturforsker John D. C. Linnell, som har ledet prosjektet. 

Ulven har derimot andre vaner, ifølge forskeren:                                              

– Ulven dreper hovedsakelig elgkalver. Derfor rammer den ikke reproduksjonen i like stor grad, forklarer han.

Jegeren og gaupen konkurrerer

Hvordan går så mennesket fram, når det går ut i skogen med børsa på skuldra? For å finne svar på dette, analyserte forskerne fellingsdata fra elg- og rådyrjakt. Her så de at når mennesket jakter på elg, består jakten av mange kalver, åringer og okser.

Elgjakt er strengt regulert og jegerne har her en klar instruks om hvilken type dyr de har lov til å ta. Jakten på rådyr er derimot langt mindre regulert. Her er de voksne hanndyrene absolutt mest populære. 

– Både rådyrjegere og gauper tar mange voksne hanndyr. Derfor er det åpenbart en større potensiell konkurranse mellom rådyrjegere og gaupe enn mellom elgjegere og ulv, sier Linnell.

Menneskets form for jakt har en annen motivasjon for å drepe enn byttedyrene. (Foto: Shutterstock)

Evolusjonære effekter

Mennesket legger i dag en annen type motivasjon til grunn for sin jakt enn rovdyrene gjør. Jegere er opptatt av naturopplevelser, spenning, sosiale møtepunkter og å vedlikeholde tradisjoner. I tillegg er jakten mer trofé-orientert.

De to ulike jakttypene kan ha svært ulike evolusjonære effekter, ifølge naturforskeren.

– Evolusjon er en respons på en arts dødelighet. Ved å sikte seg inn på ulike segmenter av rådyr- og elgbestandene, påvirker jegere og rovdyr disse bestandene på forskjellige måter. Det kan ta en stund før vi ser langtidsvirkningene, sier Linnell. 

Forvaltere av naturen

John D. C. Linnell har studert jaktatferden til ulven, gaupen og mennesket. (Foto: Scandlynx)

En del av forskningsprosjektet har gått ut på å spørre jegere hvordan de ser på seg selv og hvilke holdninger de har i ulike jaktspørsmål. 1000 jegere svarte på et spørreskjema forskerne sendte ut.

Her ble det blant annet tydelig at jegerne slett ikke så på seg selv som en type rovdyr.

– Jegerne ser på seg selv om forvaltere. De skal ta vare på noe, de er nærmest forpliktet til å gripe inn for å vedlikeholde en balanse i naturen, sier Linnell.

I tillegg viste svarene at jegere oppfatter gaupe og ulv som konkurrenter, og at ikke alle er spesielt begeistret for å ha rovdyr tilbake i den norske naturen.

Ser behov for mer jakttrening

En veldig liten andel av norske jegere har noen ganger sett, eller tatt livet av, et stort rovdyr. Jegerne uttrykte tydelig at de ser på store rovdyr på en annen måte enn andre byttedyr.

– De fleste jegerne i spørreundersøkelsen mener at jakt på rovdyr krever skikkelig trening. Vitenskap og kunnskap skal ligge i bunn, for de ser på dette som en svært utfordrende jaktform. De aller fleste tar tydelig avstand fra ulovlig jakt, sier Linnell.

Powered by Labrador CMS