En ny studie viser at barn som blir utsatt for mobbing, opplever at de ikke får nok støtte og tilsyn fra lærere. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Mobbeofre som har venner greier seg bedre

Et godt forhold mellom lærere og elever er viktig for å forhindre mobbing. Men gode venner er enda viktigere.

Fakta om prosjektet

Elever og lærere ved 15 skoler i Rogaland, Telemark og Møre og Romsdal deltar i forskningsprosjektet Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL).Disse skolene deltar også i den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling (UiU).CIESL-prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, og er et samarbeid mellom Læringsmiljøsenteret og Institutt for grunnskoleutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger og Fakultetet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning ved Høgskolen i Sørøst-Norge.Læringsmiljøsenteret leder prosjektet.

Kilde: Læringsmiljøsenteret

Hvert år blir cirka 50 000 elever i grunn- og videregående skole mobbet. Tidligere forskning har vist at mobbing blant annet kan føre til skolevegring, dobler risikoen for depresjon og kan gi traumesymptomer. Men hva kan vi gjøre for å hjelpe de som blir utsatt for mobbing?

En ny studie viser at elever som rapporterer at de blir utsatt for mobbing, opplever svakere støtte og tilsyn fra lærere enn sine medelever. Men dersom elevene hadde venner blant medelevene, betød ikke emosjonell støtte og tilsyn fra lærerne like mye.

Derfor er det viktig at lærere jobber for å skape gode forhold mellom elevene, mener Trude Havik, én av forskerne bak studien. 

Lærerens rolle er viktig for å stoppe mobbing

1571 elever i 5.–10. klasse ved ti norske skoler har svart på spørsmål om sine opplevelser av lærernes emosjonell støtte, tilsyn og læringsstøtte. De ble også spurt om sitt forhold til medelevene. Studien kommer fra Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Et godt forhold mellom lærer og elev er avgjørende for å forebygge mobbing. Det er også viktig for å avdekke mobbing og å gripe inn når det har oppstått. Men studien viste at elever som rapporterer at de blir utsatt for mobbing opplever svakere støtte og tilsyn fra lærere enn sine medelever.

–  Å ha et godt forhold til lærerne er selvsagt viktig for alle elever, men det betyr aller mest for elever som er utsatte og sårbare. Det kan være avgjørende for elever som blir utsatt for mobbing, sier Havik. Hun er postdoktor ved UiS. 

Dette inkluderer også hvordan lærere forebygger og stopper mobbing i skolen.

Viktig å ha venner i klassen

Men emosjonell støtte og tilsyn fra lærerne betyr mindre, hvis den som blir mobbet også har gode venner blant elevene.

– Det kan bety at relasjoner til medelever er svært viktige for de som blir utsatt for mobbing, og kanskje enda mer enn relasjoner til lærere. Men det er selvsagt best med støtte fra både medelever og lærere, sier Havik.  

Følelsesmessig støtte, læringsstøtte og måten lærere organiserer klasserommet på, har også sammenheng med mobbing. Men denne studien har også sett på mobbeofres forhold til medelever.

–  Lærere må jobbe mer med å skape gode relasjoner mellom elevene i klassen. Når de som blir utsatt for mobbing har gode relasjoner til medelever, opplever de også bedre relasjoner til lærere. I praksis kan dette bety at lærere må legge vekt på å skape et støttende nettverk mellom elevene i klassen, sier Havik.

Et godt nettverk kan hjelpe

Tidligere forskning viser at elever som har gode forhold til medelever, også tar mindre skade av mobbing. For eksempel opplever de mindre angst og depresjon enn elever som ikke har den samme støtten blant medelever.

Mobbeofre som opplever mindre lærerstøtte og problemer med relasjoner til medelever, har større risiko for å utvikle psykiske problemer som stress, depresjon, ensomhet og skolevegring.

Å hjelpe elever med å etablere og beholde vennskap er viktig, særlig for mobbeofre. Konkrete tiltak kan være å koble elevene til en mentor eller en venn. Det kan hindre ytterligere mobbing, gi trygghetsfølelse og bedre selvfølelse.

– Men både lærere og foreldre bør oppmuntre og støtte elevene til å utvikle et nettverk av venner, spesielt viktig er det for de som er involvert i mobbing. Voksne modellerer også hvordan elevene skal være mot hverandre, sier Havik.

Referanse:

Havik, T.: Bullying victims’ perceptions of classroom interaction. School Effectiveness and School Improvement, 2017. (Sammendrag)

–––––

Saken er oppdatert mandag 27.2.2017 kl. 09:57

Powered by Labrador CMS