Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Pasienten sin nyrefunksjon kan testast ved hjelp av eit kontrastmiddel.
Pasienten sin nyrefunksjon kan testast ved hjelp av eit kontrastmiddel.

Ny teknikk kan gje mindre strikte retningslinjer når sjukepleiarar skal testa nyrefunksjonen

Mindre risiko for å senda pasientane heim med uforretta sak dersom sjukepleiaren vert forhindra i å ta prøven til heilt rett tid.

For at eit legemiddel skal ha effekt, må vi ta ein tilstrekkeleg dose av det. Men ein del legemiddel gjev biverknadar om vi tek for mykje av dei. Forskjellen mellom kva som er nok og kva som er for mykje, vert kalla det terapeutiske vindauga.

Nokre immundempande legemiddel har eit så lite terapeutisk vindauga og så alvorlege biverknadar om ein tek for mykje av dei, at behandlarane jamleg overvakar konsentrasjonen av dei i blodet.

– Ofte får ikkje sjukepleiarane til å ta blodprøven akkurat på det fastsette tidspunktet, seier Markus Herberg Hovd.
– Ofte får ikkje sjukepleiarane til å ta blodprøven akkurat på det fastsette tidspunktet, seier Markus Herberg Hovd.

– Tradisjonelt har ein gjort dette ved å gje pasienten eit legemiddel. Så tek ein ei rekkje blodprøvar, kanskje seks, åtte, tolv, over ein periode på 12 eller 24 timar.

Det forklarar forskar Markus Herberg Hovd ved Farmasøytisk institutt på Universitetet i Oslo (UiO).

Relativt tidkrevjande

Ved å studera kor fort legemiddelet vert skilt ut, kan behandlarane tilpassa legemiddeldosen til den enkelte pasienten. Men teknikken kan òg brukast til å måla nyrefunksjonen til pasientane.

– Då får dei eit kontrastmiddel som heiter iohexol. Det vert berre utskild av nyrene. Dermed kan det brukast for å bestemma nyrefunksjonen til den enkelte pasienten på ein trygg og effektiv måte.

Likevel har slike målingar òg hatt ulempa med å vera relativt tidkrevjande for pasienten.

Ta prøven på fastsett tidspunkt

– Men for nokre år sidan utvikla Anders Åsberg ved UiO og Rikshospitalet ein modell som gjer at ein kan klara seg med fire målingar over fem timar. Det gjer prøvetakinga lettare for pasientane, spesielt tilreisande eit stykke borte frå.

Med den nye metoden vert den fyrste blodprøven teken ti minutt etter at legemiddelet er injisert. Deretter fylgjer nye prøvar etter 30 minutt, to timar og til slutt etter fem timar.

– Men prøvane vert tekne i poliklinikk, av sjukepleiarar som har fullt av andre oppgåver. Ofte får dei ikkje til å ta blodprøven akkurat på det fastsette tidspunktet, seier Hovd.

Avheng av pasienten

– Kor påliteleg er målinga dersom ho vert gjort etter 40 minutt i staden for 30? Eller etter ein time? Det er eigentleg et banalt spørsmål, men vi har ikkje hatt sikkert svar på det før no.

For å finna dette svaret tok Hovd utgangspunkt i eit datasett med målingar av nyrefunksjon hjå reelle pasientar. Ut frå dette datasettet simulerte han 400 individ med ulike profilar for korleis kroppen tok opp og skilde ut legemiddel og testa alle desse variasjonane.

– Resultata viste at kor stort slingringsmonn ein kan tillata seg, fyrst og fremst avheng av pasienten. Individ med god nyrefunksjon skil ut legemiddel raskare så der har ein meir å gå på, forklarar han.

Eit resultat ein kan stola på

– Er nyrefunksjonen dårleg, er det viktigare å vera meir presis. Om pasienten har ein god eller dårleg nyrefunksjon, har ein som regel ei ganske grei ide om på førehand. Dermed kan vi persontilpassa undersøkinga endå meir.

Når ein tidlegare bomma på tidspunktet for prøvetakinga, hadde ein valet mellom å bruka resultat som ein ikkje visste om var til å stola på eller senda pasienten heim med beskjed om å koma tilbake neste dag.

Væpna med den nye metoden kan ein no gje mindre strikte retningslinjer.

– Fortsatt vil vi oppmoda folk om å vera presise på tidspunkta. Men no kan vi seia at for denne pasienten vil ei måling innanfor eit bestemt tidsrom gje eit godt resultat som ein kan stola på, seier Hovd.

– Vi vert endå sikrare på at vi gjev den enkelte pasient så god behandling som vi kan gje.

Referanse:

Markus Hovd mfl.: A Method for Evaluating Robustness of Limited Sampling Strategies—Exemplified by Serum Iohexol Clearance for Determination of Measured Glomerular Filtration Rate. Pharmaceutics, 2023. Doi.org/10.3390/pharmaceutics15041073

Powered by Labrador CMS