Eldre er mer utsatt for bedrageri enn yngre. Nå har canadiske forskere funnet ut hva som skiller dem som blir lurt, fra dem som gjennomskuer ulike former for forsøk på forbrukersvindel. (Foto: NTB/scanpix)

Skrøpelige eldre dør oftere av kreftbehandling

Eldre skrøpelige pasienter tåler kreftbehandlingen dårligere enn mer robuste eldre pasienter. Men ernæringstiltak og medisiner kan redusere risikoen. 

Mange eldre får kreft, men det finnes lite kunnskap om hvordan de tåler kreftbehandlingen. I gruppen eldre er variasjonene også veldig store.

Doktorgradsstipendiat Nina Ommundsen og hennes forskningskollegaer ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, har undersøkt sammenhengen mellom helsetilstand og overlevelse hos eldre pasienter.

De observerte eldre pasienter med kreft i tykk- og endetarm. Alle var over 70 år, diagnostisert med tarmkreft og skulle gjennom operasjon. Den ene gruppen hadde tilleggsbelastninger med seg inn i behandlingen, som en funksjonsinnskrenkning, underernæring eller andre sykdommer. Den andre gruppen ble kategorisert som «robuste». Disse var uten tilleggsbelastninger og var i generelt god form.

– Vi gjorde en bred vurdering av pasientene før operasjon. Vi så på ernæringsstatus, andre sykdommer, hvordan de klarer seg i dagliglivet, om de hadde depresjon, hukommelsesvansker eller lignende. Deretter fulgte vi dem gjennom operasjon og så hvordan det gikk etterpå. Overlevelsen etter fem år ble også registrert, forklarer Ommundsen.

Lav overlevelse for skrøpelige pasienter

– Vi tror at ved å gi pasienten et mer balansert ernæringstilbud før operasjon og tilpasse den medisinske behandlingen mer etter andre sykdommer pasientene har, vil de være bedre rustet, sier kreftforsker Nina Ommundsen. (Foto: Hege Fantoft Andreassen)

Resultatene viste at overlevelsen var lavere i den gruppen som ble vurdert som skrøpelige før operasjon. Den andre gruppen, de robuste, hadde mindre komplikasjoner og bedre overlevelse etter fem år.

Da disse resultatene var presentert, dukket nye spørsmål opp: Hva kan vi gjøre for å hjelpe den svakeste pasientgruppen slik at de tåler kreftbehandlingen bedre? Og hvilke tiltak vil ha effekt?

– Vi tror at ved å gi pasienten et mer balansert ernæringstilbud før operasjon og tilpasse den medisinske behandlingen etter andre sykdommer som pasientene har, vil de være bedre rustet. Men her har vi foreløpig ingen konklusjon, sier hun.

122 pasienter er med i prosjektet, og alle er nylig opererte. Forskerteamet ser på komplikasjonene like etter operasjon, samt livskvaliteten tre måneder etter. Her følges pasientene tett opp av sykepleiere.

Spesialtilpasning hos eldre pasienter

Ommundsen forteller at de blant annet gjør tilpasninger mot pasientene før operasjon, justerer på ernæringen, ser på fysisk funksjon og opptreningsbehov.

– Hvis slike tiltak viser seg å ha effekt, blir spørsmålet om geriaterne skal være mer involvert i kreftbehandlingen av eldre pasienter, sier hun.

Geriatrien handler nettopp om å tilpasse behandlingen til hver enkelt pasient. Ommundsen legger vekt på at eldre pasienter er en spesiell pasientgruppe.

– I gruppen gamle er spredningen i helsetilstand mye større enn hos yngre. Nettopp fordi de er så ulike, blir det viktig å individualisere behandlingen, sier Ommundsen.

Hung legger vekt på at de eldste kreftpasientene ofte ikke blir med i forskningsprosjekter. Det gjøres ikke mye medisinsk forskning blant de eldste og mange prosjekter har en øvre aldersgrense. Håpet er at resultatene fra Ommundsens doktorgradsprosjekt etter hvert også skal kunne komme andre kreftpasienter til nytte.

Referanse:

Nina Ommundsen mfl: Frailty is an independent predictor of survival in older patients with colorectal cancer i Oncologist, 19(12):1268-75, 2014. Sammendrag

Powered by Labrador CMS