Nesten halvparten av leger over 55 år i flere land svarte at de planla å slutte i jobben snart.
Nesten halvparten av leger over 55 år i flere land svarte at de planla å slutte i jobben snart.

Mange leger føler seg stresset og utbrent, viser undersøkelser i 10 land

Legene melder om at de har fått mer å gjøre siden pandemien startet.

Stiftelsen Commonwealth Fund har spurt allmennleger i primærhelsetjenesten i ti land om hvordan de har det på jobb etter covid-19 pandemien.

Det viser seg at mange føler seg stresset og utbrente.

Et flertall av legene svarte at arbeidsmengden har blitt større siden pandemien begynte. I Tyskland og Storbritannia er over 90 prosent av de spurte legene enige i dette.

I Sverige og Sveits er det færre som mener arbeidsmengden har økt, men fremdeles synes over halvparten at de har mer å gjøre enn før.

Etterslep av pasienter i etterkant av pandemien, generelt sykere pasienter og flere administrative oppgaver ser ut til å være viktige årsaker, skriver Dagens medisin, som har omtalt undersøkelsen.

Økt arbeidsmengde også i Norge

Lederen i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, sier til Dagens Medisin at arbeidspresset også er økende i Norge.

Hver person hadde i snitt noe oftere legetimer i 2021 enn i 2016. Snittet har økt fra 2,6 konsultasjoner hos fastlegen til 3.

Pasienter skrives tidligere ut av sykehus og skal følges opp. Det har blitt flere eldre som lever lenger med sykdommer. I tillegg er det mange leger som jobber ekstra ved legevakten.

– Man får stadig vekk utvidet ansvar og flere oppgaver uten at det blir flere leger. For allmennlegenes del er det vanskelig når arbeidsmengden oppleves uhåndterbar, sier Klev.

Om undersøkelsen

  • Spørreundersøkelsen er gjort av The Commonwealth Fund.
  • Stiftelsen har sendt ut en spørreundersøkelse til et tilfeldig og representativt utvalg av allmennleger i Australia, Sveits, Canada, Frankrike, Tyskland, Nederland, New Zealand, Sverige, Storbritannia og USA.
  • Undersøkelsen ble gjennomført mellom februar og september i 2022.
  • Forskerne fikk mellom 321 og 2092 svar i de ulike landene.
  • Svarprosenten var på mellom seks og 40 prosent.

Stressende hverdag

Undersøkelsen fra Commonwealth Fund viser at mange leger opplever jobbhverdagen som stressende.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i ti velstående land, som Sverige, USA og Australia. Norge er ikke med.

I et flertall av landene var det over halvparten av legene som svarte at jobben deres er veldig eller ekstremt stressende.

I alle land er leger under 55 år mest stresset.

I New Zealand, Tyskland og Storbritannia opplever rundt tre fjerdedeler av de unge legene jobben sin som veldig stressende.

Norske fastleger har blitt mer stresset

Også i Norge har mange fastleger en stressende hverdag.

En studie fra 2021 viste at andelen fastleger som opplever høyt arbeidsstress var firedoblet på ni år.

I 2010 var det 10 prosent som opplevde mye jobbstress. I 2019 var andelen 40 prosent.

Forskerne mener dette skyldes samhandlingsreformen som kom i 2012. Da ble en del oppgaver flyttet fra sykehusene til kommunene.

En gjennomsnittlig arbeidsuke for leger er 56 timer per uke, viste en undersøkelse fra 2018, ifølge forskning.no. En fjerdedel jobber mer enn 62 timer i uka.

De lange dagene gjør at det blir vanskelig å kombinere jobb med familieliv og en aktiv hverdag utenfor jobben.

Minst en tredjedel av unge leger følte seg utbredt

I den internasjonale undersøkelsen fra Commonwealth Fund er det mange allmennleger som rapporterte at de hadde kjent på negative følelser. Da følelser om angst, tristhet, sinne eller håpløshet.

Forskerne spurte også om legene følte seg utbrent. Det gjorde en tredjedel eller flere av de unge legene i de fleste land.

For legene over 55 år gjaldt dette fra 10 til 40 prosent i ulike land.

De unge legene var jevnt over mer slitne enn de eldre. Dette kan ha å gjøre med at de jobber lengre dager, eller at de har flere omsorgsoppgaver hjemme, som å ta seg av barn, ifølge Commonwealth Fund.

Har tenkt til å slutte

Leger som rapporterte om høyt jobbstress, negative følelser eller utbrenthet svarte oftere at de synes kvaliteten på omsorgen de ga, hadde blitt forverret under pandemien.

Forskerne spurte også om allmennlegene planla å slutte å behandle pasienter innen tre år.

Selv om leger over 55 år i mindre grad var stresset og utbrent, var det mange flere av disse som tenkte å slutte med pasientbehandling.

Rundt halvparten av de spurte legene over 55 år planla å slutte i de fleste land. Andelen varierte fra rundt en tredjedel i Nederland til to tredjedeler i Storbritannia.

Forskerne konkluderer med at undersøkelsen viser helsesystemer i verden står overfor en krise i primærhelsetjenesten med potensielt synkende kvalitet på omsorgen og fysisk og mentalt overbelastede leger.

I de fleste vestlige land er det bekymring for om det blir nok sykepleiere og leger i årene som kommer, ifølge en tidligere sak på forskning.no.

Undersøkelsen viser at den høye andelen av leger som føler seg stresset og utbrent, kan akselerere problemet i de fleste landene som deltok i undersøkelsen, skriver Commonwealth Fund.

Mange planla å slutte også i Norge

Norge var et av landene som var med i en annen undersøkelse gjort av Commonwealth Fund i 2019. Da vurderte fastleger hvor godt helsetjenesten fungerer i sine land.

Undersøkelsen viste at nesten 40 prosent av norske leger var misfornøyd med sin daglige arbeidsmengde, og 20 prosent planla å slutte innen tre år.

Samtidig var det flere positive resultater. De norske legene scoret høyere enn snittet på jobbtilfredshet og i deres syn på hvordan helsevesenet fungerer.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS