Ikke brenn alt mulig på bålet

Folk brenner de rareste ting på sankthansbålene sine og tror det er greit. Men det kan føre til en opphopning av farlige stoffer på bålplassene.

(Foto: Scanpix, Audun Braastad)

Sankthansbål kan utgjøre en kilde til farlig avfall som blir liggende igjen som et depot for miljøgifter i naturen.

Det viser Marie Tveit Vestbøstad i en masteroppgave. Hun tok prøver fra bål i strandsonen på Huglo og Espevær i Sunnhordland, og prøver fra strandsoner i Korsvika og Ringvebukta i Trondheim.

Prøvene ble analysert for tungmetaller. Dermed ble det mulig å finne ut hva slags avfall som ble brent og i hvilken grad de ulike bålene i strandsonen utgjorde en miljøtrussel. Det viste seg å variere veldig.

Konsentrert i asken

Bålene som ble undersøkt i Trondheim, hadde minimale forekomster av tungmetaller. I Korsvika hadde til og med referansepunktet, med prøver som var hentet et stykke fra bålet, høyere innhold av giftstoffer enn prøvene fra selve bålet.

Men undersøkelsene av bålene i Sunnhordland viser at det er blitt brent avfall som inneholder helskadelige stoffer. Dette blir liggende igjen i naturen i form av aske, og kan skilles ut i omgivelsene.

Tungmetaller er grunnstoffer. De brytes ikke ned. De hoper seg opp i kroppene våre, siden kroppen har begrenset evne til å skille dem ut.

Farlig avfall

(Foto: Scanpix, Morten Holm)

Det er ikke mulig å si at sankthansbål generelt utgjør noen helserisiko. Alt avhenger av hva slags avfall som blir brent.

Men dersom folk brenner mye trykkimpregnert trevirke eller trevirke med gammel maling, kan det forekomme så høye verdier av tungmetaller i det at du frarådes å rote rundt på bålplassen etterpå.

Stoffene kan også lekke videre ut i omgivelsene, men i hvilken grad er avhengig av ulike lokale forhold. 

Høye nivåer av tungmetaller kan føre til ulike skader, avhengig av hvilke stoffer det er snakk om. Både lunger, lever og nyrer er utsatt, og alzheimer, Parkinsons sykdom, multippel sklerose, muskeldystrofi, allergier og kreft er satt i sammenheng med tungmetaller.

Anbefaler å rydde opp

For bålet på Espevær går Marie Tveit Vestbøstad så langt som å anbefale at aske og jord fra bålstedet og området rundt graves vekk og erstattes med ny jord. Her bør også all brenning av farlige produkter stanses om folk ønsker å bevare et rent miljø.

Det var verst på Espevær, men også på Huglo anbefaler hun å rydde opp, siden plassen brukes til friluftsaktiviteter, også av barnefamilier.

Det beste er dermed å kvitte seg med trykkimpregnert tre, restene fra den gamle hytta eller den malte båten på et avfallsdeponi isteden.

Både private og bedrifter er uansett pliktige til å levere denslags til et godkjent avfallsanlegg.

Powered by Labrador CMS