I Norge bruker vi 11 600 kroner per innbygger til forskning hvert år. I Sverige bruker de 15 100 kroner og i Danmark 14 000 kroner. Tall fra NIFU for 2015 (Foto: Colourbox)

Så mye penger bruker Norge på forskning

Norsk forskning har fått en god del mer penger de siste årene. Norge bruker nå drøyt 60 milliarder kroner på forskning hvert år. 

Bare fra 2014 til 2015 økte forskningens andel av bruttonasjonalproduktet (BNP) fra 1,72 prosent til 1,93 prosent.

Det ga 2000 flere årsverk i forskning.

Likevel ligger vi fortsatt langt etter de andre nordiske landene. Alle unntatt Island bruker godt over tre prosent av BNP på forskning og utvikling (FoU).

Det bringer de andre nordiske landene helt opp i verdenstoppen i satsing på forskning.

Milliarder til universiteter og institutter

Innpå en tredel av alle norske forskningskroner blir brukt av universiteter, høyskoler og universitetssykehus – 18,7 milliarder kroner i 2015.

I Norge har vi også satset mye på spesialiserte forskningsinstitutter. De kostet 13,7 milliarder kroner i 2015.

Norsk næringsliv forsker lite

Norsk forskning skiller seg klart fra andre land på ett viktig område:

Næringslivet vårt forsker lite.

I Norge står private bedrifter for knappe halvparten av all FoU. Det vanlige i andre land er at næringslivet står for minst to tredeler.

En mye brukt forklaring på dette er at Norges næringsliv produserer mye råvarer og få produkter det ligger avansert forskning bak.

Det er også færre store selskaper som driver forskning i Norge. Halvparten av all FoU i norsk næringsliv skjer i små og mellomstore bedrifter med under 250 ansatte.

Lite industri i Norge

Norge skiller seg spesielt ut gjennom at vi har så få industribedrifter som driver egen forskning.

Ikke overraskende er en vesentlig del av norsk næringslivsforskning i stedet knyttet til olje, gass, skipsfart og fiskeoppdrett.

Mer overraskende er det kanskje at næringslivet i Norge forsker svært mye på ulike former for tjenesteyting – vesentlig mer enn i de andre nordiske landene.

Mye av dette er FoU som kan knyttes til informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Det hører også med at norsk næringsliv har trappet opp forskningsaktiviteten mye de siste årene. Veksten har vært sterkere enn i resten av EU/EØS.

Til bildet hører også at det offentlige finansierer innpå ti prosent av all privat forskning i Norge gjennom ulike støtteordninger.

Mest populær er SkatteFUNN. Dette er en ordning der bedrifter får skattefradrag for å drive med FoU. Bare fra 2013 til 2015 ble de offentlige bevilgningene til SkatteFUNN mer enn doblet.

Samarbeider ofte

Når norsk næringsliv forsker skjer det ofte i samarbeid med andre.

Bedrifter leier inn FoU-personer fra andre bedrifter eller fra universiteter eller forskningsinstitutter.

Eller de samarbeider med andre bedrifter.

Eller de setter i gang FoU-prosjekter sammen med kundene sine.

 

Kilder:

SSB: https://www.ssb.no/foun

NIFU: «FoU-statistikk»

Powered by Labrador CMS