Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Fjellreven er lite sky overfor jerv på matplassen hvis det er lite tilgang på naturlige byttedyr.

Kongeørna dreper både valper og voksne fjellrever

Jerven ser ut til å gå godt sammen med fjellreven, mens kongeørna kan være en direkte trussel. En som trives godt i de stores selskap, er fjellrevens konkurrent rødreven.

Fjellreven er blant de minste rovdyrene vi har i fjell- og tundraområdene på fastlandet i Norge. Med sine tre til fem kilo er den bokstavelig talt et lett bytte for større rovdyr, som kongeørn og jerv, i det åpne terrenget.

Samtidig har konkurranse fra rødreven økt de siste tiårene.

– At rødreven utkonkurrerer fjellreven der de to artene overlapper, er godt kjent. Utfordringen øker i takt med at rødreven trekker lenger og lenger inn på viddene og i fjellet. Det kan føre til at presset øker på en allerede truet fjellrevbestand, sier forsker Lars Rød-Eriksen i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Store rovdyr påvirker artene i samfunnet de er en del av. Det gjør de blant annet gjennom konkurranse, unnvikelse på grunn av frykt og jakt.

Hvordan de påvirker konkurransen mellom mindre rovdyr som fjellrev og rødrev, vet vi mindre om. I en studie har NINA-forskere sett nærmere dette.

Viltkamera avslører

Forskerne brukte slakteavfall fra tamrein til å etterligne naturlige kadavre og overvåket disse med viltkamera gjennom senvinteren over en periode på ti år.

Slik kunne de vurdere hvordan de ulike rovdyrartene overlappet med hverandre. De kunne også vurdere hvordan forekomsten av dem varierte i tid og rom.

Disse dataene ble koblet mot forekomst av smågnagere. Smågnagere, og spesielt lemen, er svært viktige byttedyr for fjellreven.

– Resultatene viser at fjellreven i mindre grad brukte kadavrene i år med mye smågnagere. Det viser at fjellreven aller helst unngår møter med de større rovdyrene hvis den har alternative matkilder, sier Rød-Eriksen.

Mengden smågnagere varierer med topper hvert tre til fem år. I toppårene har fjellreven størst sjanse for å få valper og få store kull.

Derfor forventet forskerne mindre overlapp i bruk av kadaver og lavere konkurranse mellom fjellreven og rødreven i år med mye smågnagere.

Jerven påvirker samspillet mellom revene

Både jerv og kongeørn påvirket forekomsten av fjellrev og også samspillet mellom fjellrev og rødrev.

I fjellområdene forekom fjellrev oftere sammen med rødrev når jerv var til stede, men i mye mindre grad når kongeørn var til stede.

I de nordlige tundraområdene er bestanden av fjellrev mindre, men også her ble fjellrev noe oftere observert sammen med rødreven når jerven var i nærheten. Det gjaldt spesielt i perioder med lite smågnagere.

– Selv om det er dokumentert at jerv kan ta både fjellrev og rødrev, virker det som jerven har en avbøtende effekt på konkurransen mellom fjellrev og rødrev. Vi ser at rødrev holder seg på avstand fra jerv på kadaver. Dette kan være til fordel for fjellreven, sier forsker Nina E. Eide i NINA.

Fjellreven unngikk kongeørna

Kongeørnas rolle kom også tydelig fram. I fjellområdene unngikk fjellreven kadaver med tilstedeværelse av kongeørn uavhengig av forekomsten av smågnagere.

I de nordlige tundraområdene var kongeørnas rolle mer uklar. Trolig var det på grunn av at fjellrevbestanden er mye lavere der.

– Kongeørn ser ut til å kunne være en direkte trussel mot reetableringen av fjellreven. Vi har etter hvert dokumentert flere tilfeller av at kongeørn dreper valper og voksne fjellrev, både sommer og vinter. Funnene i denne studien gjør at vi bør vurdere behovet og mulighetene for å minimere konkurransen mellom kongeørn og fjellrev, der vi forøker å re-etablere fjellrevbestanden, utdyper Eide.

Rødreven ser i mindre grad ut til å bli negativt påvirket av de større rovdyrene. Trolig skyldes det at rødreven er større (5-8 kilo) enn fjellreven, og at den oftere lever i nærheten av skoggrensen.

Det kan gi bedre skjul og beskyttelse mot de store rovdyrene.

Rødreven – fjellrevens største konkurrent – lar seg ikke så lett skremme av kongeørn.

Rødreven marsjerer fram

– Vi ble overrasket over at rødreven var så sterkt til stede i fjellet og de nordlige tundraområdene. I gjennomsnitt besøkte rødrev 80 prosent av kadavrene vi overvåket gjennom alle årene, selv langt inne på fjellet over 1.400 meters høyde. Det bekrefter at rødreven er på sterk frammarsj og at konkurransen med fjellrev trolig vil bli sterkere framover, sier Rød-Eriksen.

– Studien vår tyder på at mer jerv i økosystemene på fjellet og tundraen kan gjøre fjellreven mer motstandsdyktig mot rødreven. Det er også indikasjoner på at rødreven blir mindre dominerende overfor fjellreven når antall fjellrev øker, legger Rød-Eriksen til.

Å forstå hvilken rolle de større rovdyrene har i økosystemet på høyfjellet og tundraen er svært viktig for å kunne forvalte og bevare artene som lever her. Forskeren sier slik kunnskap bidrar til å belyse viktigheten av helhetlig økosystemforvaltning.

Studien var en del av forskningsprosjektet ECOFUNC, finansiert av Norges Forskningsråd.

Referanse:

Lars Rød-Eriksen mfl.: Predator co-occurrence in alpine and Arctic tundra in relation to fluctuating prey. Journal of Animal Ecology, 2022. Doi.org/10.1111/1365-2656.13875

Powered by Labrador CMS