Forskere anslår at planeten vår i dag huser rundt åtte millioner forskjellige arter, de fleste av dem er insekter. (Illustrasjonsfoto: University of New Hampshire, Molly Jacobson via AP, NTB scanpix)

FN-panel: En million arter kan bli utryddet

Tap av natur og annen miljøødeleggelse er en like stor trussel som klimaendringene, ifølge et utkast til en omfattende rapport fra FNs naturpanel.

Nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til utkastet, som ikke er formelt offentliggjort.

En av konklusjonene er at mellom en halv og én million arter i verden kan bli truet av utryddelse.

Det samlede antallet arter er usikkert, men ett anslag ligger i underkant av 9 millioner – inkludert insekter, planter, sopp og visse typer mikroorganismer.

Verdens pattedyr er allerede hardt rammet, og den samlede vekten av alle ville pattedyr skal ha sunket over 80 prosent.

Paris-møte

Det internasjonale naturpanelet (IPBES) ble opprettet i 2012 for å undersøke tap av artsmangfold og andre miljøproblemer som ikke omfattes av arbeidet til FNs klimapanel.

Fakta om naturpanelet IPBES

* Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) ble opprettet i 2012.

* Formålet er å sammenfatte og vurdere forskning og annen kunnskap om økosystemer og biologisk mangfold.

* Rundt 130 land er i dag medlemmer av IPBES. Landene utgjør naturpanelets øverste beslutningsorgan.

* Om lag tusen forskere fra hele verden deltar i arbeidet med IPBES' rapporter. Både land og ulike organisasjoner kan foreslå nye forskere som de mener bør delta.

* Rapportene skal gi politikerne et bedre grunnlag til å ta beslutninger om forvaltning av naturressurser.

* IPBES fungerer på en måte som minner om FNs klimapanel, som sammenfatter og oppsummerer forskning om menneskeskapte klimaendringer.

(Kilder: IPBES , NTB)

IPBES' største rapport så langt vil bli offentliggjort 6. mai. Utsendinger fra 130 land samles neste uke i Paris for å gjennomgå sammendraget av rapporten, som er utarbeidet av forskere og eksperter.

Ifølge AFP advares det i rapportutkastet om at tap av arter, ren luft og drikkevann utgjør en like stor trussel som den globale oppvarmingen. De ulike miljøproblemene er i mange tilfeller tett knyttet til hverandre.

Jordbruk

– Vi er nødt til å erkjenne at klimaendringer og tap av natur er like viktig, ikke bare for miljøet, men også av hensyn til utvikling og økonomi, sier Robert Watson, som leder det FN-utnevnte panelet.

– Måten vi produserer vår mat og energi på, undergraver de reguleringsmekanismene vi får fra naturen, tilføyer han.

Avskoging og jordbruk, inkludert husdyrindustrien, utgjør rundt en firedel av klimautslippene og har også rasert naturlige økosystemer.

IPBES advarer i rapporten om en «nært forestående, rask økning i mengden utryddede arter på verdensbasis».

Masseutryddelse

– En halv million til én million arter er anslått å være truet med utryddelse, mange av dem innen noen tiår, heter det i rapporten.

Mange eksperter tror den sjette såkalte masseutryddelsen allerede er i gang. De siste 500 millioner årene har det vært fem slike hendelser. Siste store masseutryddelse var for rundt 66 millioner år siden, da en ti kilometer bred asteroide traff jorda og antas å ha utslettet de fleste livsformer.

Forskere anslår at planeten vår i dag huser rundt åtte millioner forskjellige arter, de fleste av dem er insekter.

Stadig færre ville dyr

Nedgangen i antallet ville pattedyr omtales som dramatisk. Mennesker og husdyr utgjør nå hele 95 prosent av pattedyrenes biomasse, det vil si vår kollektive vekt.

– Hvis vi skal ha en bærekraftig planet som yter tjenester til samfunn verden over, så er vi nødt til å endre denne utviklingen i løpet av de neste ti årene, akkurat som vi er nødt til å gjøre med klimaet, påpeker WWFs sjefforsker Rebecca Shaw.

Rotter og mygg

De direkte årsakene til tapet av arter, rangert etter betydning, er ifølge rapporten: Krympende habitat, jakt på mat eller ulovlig handel med kroppsdeler, klimaendringer, forurensing og fremmede arter som rotter, mygg og slanger som haiker med skip eller fly.

– Det er også to store indirekte drivkrefter bak tapet av biologisk mangfold og klimaendringer: Antallet mennesker i verden og deres økende evne til å forbruke, påpeker Watson, som også er tidligere medlem av FNs forskningsorganer for både klima og biologisk mangfold.

Konsekvensene av global oppvarming, som i sin tid primært ble regnet som en fremtidig trussel, er dessuten økende for verdens planeter og dyr.

Powered by Labrador CMS