Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Stavanger - les mer.

Lærere som takler sitt eget stress, får mer overskudd som igjen er til gode for elevene. (Illustrasjonsbilde: Shutterstock / NTB scanpix)

10 tips til hvordan lærere skal håndtere stress i skolen

Slik kan lærere hjelpe skoleelever med å takle stress og prestasjonsangst.

Hva slags læringsmiljø skal til for at elever opplever kontroll og tør å utfordre seg selv?

Dette er tema i den nye boken «Stress og mestring i skolen».

En av redaktørene, professor Edvin Bru ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger, sier at lærernes rolle er sentral.

– I boken drøfter forskerne hvordan lærere kan hjelpe elever i å mestre stress. Vi ønsker å bidra med forskningsbasert kunnskap om hvordan elever kan hjelpes til å takle stressopplevelser, slik at de får mulighet å oppnå sitt potensial for utvikling.

Lærere opplever også stress i sitt arbeid i skolen.

– Vi ser at lærere som håndterer stress har mer overskudd, som i neste omgang kommer elevene til gode, sier Bru.

Det gir bedre klasseledelse og støtte til elevenes læring.

Støtte demper stress

Både i skolen og ellers er hjelp og støtte viktig for å dempe stress.

– For læreres del er det viktig å vise forståelse for elevers frustrasjoner og stress i forbindelse med læringsoppgavene, samtidig som de oppmuntrer til videre innsats, sier Bru.

– Der eleven ser på oppgaveløsningen som fastlåst, skal læreren kunne gi hint om alternativ tilnærming. De bør hjelpe elevene å sette realistiske mål, råder Bru, og legger til at å åpne for valg i tilnærming til oppgaver kan bidra til å dempe stress.

Forskjellige grader av stress

I et av kapitlene tar Edvin Bru for seg ulike grader av stress og konsekvenser av stress.

Han beskriver hvordan ulike nivåer av stress påvirker læring og hukommelse.

– I følge forskningen lærer elevene best ved litt eller moderat stress, mens det blir vanskeligere å forholde seg til komplekst innhold når stressnivået øker, forklarer Bru.

Forståelse eller prestasjon?

Hver enkelt elevs utvikling blir påvirket av hvilken læringskultur de utsatt for. Ytterpunktene er læringsklima og prestasjonsklima.

Om boka:

I boka «Stress og mestring i skolen» tar flere forskere på atferd og læringsmiljø for seg ulike teorier om stress og beskriver hvordan vi kan forstå komplekse mekanismer som er knyttet til stress i skolesammenheng.

Temaer er stressforståelse, stressdempende læringsmiljø, sosial og emosjonell kompetanse, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker, skolevegring, digital mobbing, kroppspress og lærerens rolle som mestringsressurs for elevene.

Edvin Bru og Pål Roland er redaktører for boken.

- I et læringsklima ligger fokuset på å utvikle forståelse og kompetanse, mens i et prestasjonsklima ligger det på å demonstrere kompetanse, forklarer Bru.

– I et læringsklima verdsettes innsats høyt. Å gjøre feil anses som en nødvendig del av læringen. I et prestasjonsklima er det fokus på prestasjoner, der feil blir sett på som manglende kompetanse. Et prestasjonsklima gir derfor en større risiko for at elever frykter nederlag og opplever stress, utdyper Bru.

Forutsigbarhet

Å gi elevene en forutsigbar skolehverdag er et virkemiddel som kan ha stor stressdempende effekt.

Bru oppfordrer lærere til å hjelpe elever med å lage planer for læringsarbeidet.

– Gi elevene en oversikt over prøver og innleveringer i de ulike fagene når semesteret starter, og unngå at det hoper seg opp.

– Å skape forståelse for at vurdering av innsats skal være en hjelp til læring og ikke en test av prestasjonsevne vil også dempe stress i forbindelse med innleveringer og prøver, påpeker Bru.

10 tips til lærere

For å gi lærere et bilde av hva som kan hjelpe elevene i å mestre stress knyttet til skolearbeid, har forskerne bak boken kommet fram til 10 tiltak:

  1. Stimuler elevene til å ha fokus på innsats, forståelse og utvikling av egen kompetanse.
  2. Demp sammenligning av prestasjoner mellom elever. Hjelp eleven til å se sin egen fremgang og utvikling.
  3. Legg til rette for et læringsmiljø der også det å gjøre feil oppfattes som kilde til læring.
  4. Gi elevene rom for å gjøre egne valg i skolearbeidet.
  5. Sett konkrete og realistiske mål sammen med eleven.
  6. Skap et forutsigbart læringsmiljø.
  7. Gi elevene god oversikt over tidsfrister for innleveringer og tidspunkt for vurderingssituasjoner.
  8. Legg til rette for et miljø der elevene vet at konstruktiv støtte og hjelp er tilgjengelig både fra lærere og medelever.
  9. Gi eleven tro på egne ressurser gjennom tilpassede oppgaver. Det gjelder også leksene.
  10. Vær bevisst på at du bygger en relasjon til hver enkelt elev som ikke er betinget av elevens prestasjon. Eleven trenger at du verdsetter han/henne som person, ikke bare for prestasjonene som oppnås.
Powered by Labrador CMS