Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Lærere må sikre at elevene er rustet til å bruke flere nettsider og kilder til oppgaveløsning. Dette er særlig viktig for elever som strever med å lese fra før av

Elever med dysleksi kan slite mer når læreboka blir erstattet med nettet

Arbeidsminnet til disse elevene kan få ekstra utfordringer når de skal hente informasjon fra tekst, bilder og film.

Noen gir deg telefonnummeret sitt, men du har ingen steder å skrive det ned. Du tenker at det er lettere å huske ved å sette sammen to og to tall. Det er en god hukommelsesstrategi. Nå er sjansen stor for at du greier å huske telefonnummeret hvis du finner penn og papir innen 30 sekunder.

På denne måten holder du informasjon i det såkalte «arbeidsminnet».

Arbeidsminnet skal kortvarig lagre, behandle og integrere informasjon fra sansesyste­met med informasjon vi allerede har lagret i langtidsminnet, altså våre forkunnskaper.

Dessverre har arbeidsminnet begrenset kapasitet. Vi har omtrent 30 sekunder på oss, og vi greier å lagre rundt syv enheter. Derfor er det lettere å huske telefonnummeret 22 85 80 59 som har fire enheter, enn 2 2 8 5 8 0 5 9, som har åtte.

I skolesammenheng bruker elevene arbeidsminnet når de for eksempel skal svare på et spørsmål ved hjelp av en spesifikk tekst.

Hvis eleven skal bruke flere kilder, for eksempel en filmsnutt, en lydfil og en tekst, må eleven lagre mer informasjon i arbeidsminnet samtidig.

Øistein Anmarkrud, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, forsker på arbeidsminne og lesing.

Det vi leser må gi mening mens vi leser det

Øistein Anmarkrud, professor ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo, forsker på arbeidsminne og lesing. Sammen med Anette Andresen, førsteamanuensis ved Høyskolen i Kristiania, har han sett nærmere på hva arbeidsminnet betyr for lesing, og hva dette igjen betyr for de som strever med lesing.

– Når noe så enkelt som å huske et telefonnummer nærmest krever all arbeids­minnekapasiteten vår, er det jo egentlig utrolig at vi mestrer noe så komplekst som lesing, mener professoren.

Anmarkrud forklarer at når vi leser så må vi trekke bokstavlydene sammen til ord, samtidig som vi må forstå det vi leser. Det vi leser må gi mening mens vi leser det.

Med økende leseferdigheter går den tekniske ordavkodingen raskere og vi får bedre flyt når vi leser.

– Vi sier at ordavkodingen er blitt automatisert når den møysommelige og tidkrevende fonologiske ordavkodingen der lyder trekkes sammen til ord, har utviklet seg til ortografisk ordavkoding der hele ordet kan leses på en gang, sier Anette Andresen.

Personer med dysleksi strever med flere ting

Personer med dysleksi strever dessverre ofte med både den tekniske avkodingen, og forståelsen.

– I og med at lesere med dysleksi strever med ordavkoding, bruker de opp mye av arbeidsminnet på det, slik at det ikke blir så mye igjen til forståelsen, forklarer Andresen.

Å finne svaret på et spørsmål ved å lese en tekst, blir da en vanskelig oppgave.

– Hvis læreren i tillegg sier at eleven skal finne ut av svaret ved hjelp av flere kilder, ja da har du gitt eleven en multitask-oppgave som jeg er usikker på om de skjønner vanskelighetsgraden av, sier Anmarkrud.

Anette Andresen, førsteamanuensis ved Høyskolen i Kristiania.

Multimedialæring på godt og vondt

Multimedialæring betyr å lære fra flere medier samtidig, for eksempel å trekke konklusjoner basert på flere nettsider og kilder.

Det kan hende at du finner både en video, noen bilder og en tekst på temaet du skal skrive noe om.

– Dette kan bidra til bedre og dypere læring, men det kan også føre til en overbelastning av arbeidsminnet med dårligere læring som resultat, sier Anmarkrud.

Multimedialæring krever et godt arbeidsminne. Det betyr at elever med dysleksi fort kan bli hengende etter enda mer, nå når flere og flere lærere bruker nettet som pensum.

3-7 prosent har så alvorlige lese- og skrivevansker at det kalles dysleksi. Av disse har mange svekket arbeidsminne og mange strever med læring på digitale plattformer.

Dyp forståelse kommer ikke av seg selv

Professoren legger vekt på at det ikke bare er å gi elever, verken med eller uten dysleksi, tilgang til et multimediamateriale og så forvente at dyp, integrert forståelse skal komme av seg selv.

– Alle elever, også de med dysleksi, må gis muligheter til å mestre det digitaliserte klasserommet, og da må lærerne gi dem verktøyene, fastslår Anmarkrud.

De to forskerne mener at lærere må får mer kunnskap om hvordan elever med dysleksi kan støttes når de lærer i multimediale læringsomgivelser. Det gjelder lærere som allerede er ute i praksis, kommende lærere i lærerutdanningen og de ulike yrkesgruppene som arbeider i det spesialpedagogiske støttesystemet,

Det forutsetter mer forskning. Anmarkrud innrømmer at forskerne ikke rekker å holde tritt med den raske digitale utviklingen.

Digitaliseringen av klasserommet har eksplodert. Forskningen på tiltak for å fremme digitale leseferdigheter hos svake lesere ligger rett og slett langt etter.

Andresen og Anmarkrud peker på at det er viktig at alle elever får god opplæring i strategier for å ta informerte valg om hvilke kilder de skal bruke, og i hvilken rekkefølge. De må få opplæring i når og hvor de skal lese videre, og om de skal bruke tilleggskilder eller ikke.

Det er særlig viktig at elever med dysleksi får grundig, systematisk og langvarig strategiopplæring.

– Dersom strategiene ikke er godt nok lært, er det en risiko for at strategibru­ken legger ytterligere beslag på den begrensede arbeidsminnekapasiteten, sier Øistein Anmarkrud.

Referanse:

Anette Andresen og Øistein Anmarkrud: Multimedialæring og dysleksi – en god kombinasjon? I: Vibeke Grøver og Ivar Bråten (red.): Leseforståelse i skolen. Cappellen Damm, 2021. (Sammendrag)

Fakta om dysleksi

Hør podcast-episoden om digitale hjelpemidler her:

Powered by Labrador CMS