Folk føler seg yngre enn de er

Tre av fire i Norge føler seg yngre enn de er. Folk med lav utdanning opplever seg yngre enn folk med høy utdanning, viser ny forskning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Folk over 40 år identifiserer seg ofte med yngre aldersgrupper enn den de selv er i. (Foto: Colourbox)

Studien

Forskerne måler mestring eller følelse av kontroll basert på Pearlin & Schoolers Personal Mastery Scale.

Skalen omfatter sju ledd gradert etter en 5-trinns skala fra svært enig til svært uenig.

Her må de ta stilling til spørsmål av typen:

  • Jeg har liten kontroll over det som skjer med meg
  • Hva som kommer til å hende meg i framtiden er først og fremt avhengig av meg selv
  • Noen av de problemene jeg har kan jeg rett og slett ikke løse
  • Det er lite jeg kan gjøre for å forandre sider ved livet mitt som er viktige
  • Stilt overfor problemer i livet mitt føler jeg meg ofte hjelpeløs
  • Noen ganger føler jeg det som jeg bare blir dyttet hit og dit her i livet
  • Hvis jeg virkelig bestemmer meg kan jeg gjøre nesten hva som helst.

- Dette er et uttrykk for hvordan vårt samfunn er preget av at ungdommelighet har høy status, sier Astrid Bergland ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun leder forskergruppen Aldring, helse og velferd. Bergland og forskerkollegene har basert sin studie på informasjon fra den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) av nærmere 2500 mennesker mellom 40 og 80 år.

Først så forskerne på fysisk og psykisk helse og opplevelsen av kontroll over eget liv. Fem år senere så de på hvor gamle informantene følte seg.

Undersøkelsen viser at flertallet av folk over 40 år identifiserer seg med yngre aldersgrupper enn de selv befinner seg i. Og den unge følelsen er et sunnhetstegn.

Viktig for helsen

- Å føle seg ung har en positiv sammenheng med helsen, sier Bergland.

God helse gir en opplevelse av å være ung.

Studien viser at de som opplever seg som yngre enn de er, både hadde bedre psykisk og psykisk helse da forskerne undersøkte dette fem år tidligere.

I tillegg til fysisk og psykisk helse er det evnen til å ha kontroll over hva som skjer med en, som er de viktigste faktorene for hvor gammel en føler seg.

Store forskjeller

Bergland påpeker at det ikke er så merkelig at folk gjennomgående opplever seg yngre enn de er. Det er nemlig stor forskjell på fysisk og psykologisk alder.

En 70 åring kan ha en fysisk helse som en 40 åring og omvendt.

- Å føle seg ung kan være basert på opplevelse av vitalitet og at du har flere muligheter, sier hun.

Hun understreker imidlertid at selv om det å føle seg ung er positivt, kan det være at samfunnet er for opptatt av ungdommelighet.

Det kan gjøre det vanskelig for eldre å identifiser seg med sin reelle aldersgrupper og de aldersnormene som er forbundet med gruppe: Hvordan er man som 50-åring, 60-åring og 70 åring?

Utdanningsforskjeller

Forskerne fant også ut at de med lavere utdanning føler seg yngre enn folk med høy utdanning

- Forklaringen på det kan være folk med høy utdanning rett og slett er mer fortrolig med sin faktiske alder. De aksepterer sin reelle alder i større grad enn folk med lavere utdanning, sier Bergland.

- Det er også slik at folk med lavere utdanning ofte jobber i mer fysiske krevende yrker og hvor det som er forbundet med å være ung, nemlig god fysikk, er viktigere nettopp fordi jobben krever det, sier hun.

Tidligere forskning har vist at utdanning hadde liten betydning for hvor gammel eller ung folk føler seg.

- Vår studie tyder på utdanningsnivået har en betydning for de mellom 40 og 59 år, men ingen betydning for folk i 60-årene.

Mer akseptabelt å bli gammel

I studien til Bergland og hennes kolleger er det mindre forskjell mellom faktisk alder og opplevd alder enn tidligere studier har vist.

– Det kan tyde på at det er en tendens til at det har blitt mer samsvar mellom reell og opplevd alder, noe som igjen kan tyde på at det er mer akseptabelt å bli gammel i vårt samfunn, sier Bergland.

Hun understreker at selv om forskjellen har blitt mindre, så er det fortsatt en klar forskjell mellom opplevd og reell alder.

- Det å føle seg ung er fortsatt viktig, sier hun.

Selvrapportert helse

Forskningsundersøkelsen er basert på folks selvrapporterte helse. Det er ingen diagnoser, heller ingen funksjonstester eller prestasjonstester, studien er ene og alene basert på hvordan folk opplever sin egen helse.

- Forskning har vist at det er nær sammenheng mellom selvrapportert helse og den faktiske helsetilstanden, sier Bergland.

Referanse:

Bergland A, Nicolaisen M og Thorsen K: Predictors of subjective age in people aged 40-79 years: a five-year follow-up study. The impact of mastery, mental and physical healthNational Center for Biotechnology Information. Desember 2013. 

Powered by Labrador CMS