Tre av fire hadde et rusproblem før de startet soning i norske fengsler, viser en ny studie. Bildet er fra Kriminalomsorgen ved Romerike fengsel.

Annenhver innsatt i norske fengsler hadde alkoholproblemer før soning

– Det er et stort, udekket behov for behandling, sier forsker.

Hvor utbredt er alkoholproblemer og andre rusproblemer blant innsatte i norske fengsler? Det har norske forskere nå kartlagt.

Tre av fire innsatte hadde enten et problem med alkohol, narkotika eller begge deler da de begynte soningen.

Nesten halvparten - 45 prosent – var antakelig rusmiddelavhengige på dette tidspunktet.

Det kommer frem i en ny studie basert på intervjuer med innsatte i norske fengsler, ifølge en pressemelding fra Folkehelseinstituttet.

En av fem har behandlingsbehov

Drøyt halvparten, rundt 55 prosent, hadde alkoholproblemer av en viss alvorlighetsgrad da de ble fengslet.

Kartleggingen viste også at snaut en av fem, eller 18 prosent, antakelig hadde behov for spesialisert behandling for alkoholmisbruket.

Problemene var like utbredt blant begge kjønn. Kvinner utgjorde riktignok bare seks prosent av de innsatte som deltok i studien.

Promilledømte og voldsdømte

Blant voldsdømte og blant dem som satt inne for ruspåvirket kjøring, var andelen med alkoholproblemer markant høyere.

Andelen med alkoholproblemer var også tydelig høyere blant yngre, lavt utdannede og tidligere straffedømte.

7 av 10 som drakk, slet med narkotika

Et solid flertall av de innsatte med alkoholproblemer, hadde narkotikaproblemer i tillegg. Dette gjaldt 68 prosent.

Jo mer alvorlige alkoholproblemene var, desto høyere var andelen med narkotikaproblemer.

De innsatte som var avhengig av både alkohol og narkotika, hadde spesielt alvorlige alkoholproblemer.

En av to ruspåvirket da de begikk lovbruddet

Halvparten av deltakerne i studien var ruspåvirket da de begikk lovbruddet de soner for, og da de begikk tidligere lovbrudd. Det viser tidligere resultater fra samme datamateriale.

En stor andel av personene som svarte på undersøkelsen, hadde også hatt et høyt alkoholforbruk i året før soning.

Dette er personer som vil ha nytte av rusbehandling i fengselet og som vil trenge god oppfølging i tiden etter løslatelse.

– Personer med daglig bruk av rusmidler har stor risiko for tilbakefall til kriminalitet og nye fengselsopphold, uttalte Anne Bukten, forsker ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo.

Les saken fra UiO her: Stort behov for rusbehandling i norske fengsler

Stort, udekket behandlingsbehov

– Det er åpenbart et stort udekket behandlingsbehov, sier forsker Hilde Pape i pressemeldingen hos Folkehelseinstituttet.

Hilde Pape er forsker ved KRUS.

Hun er forsker ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) og Folkehelseinstituttet og en av de tre forskerne bak den nye studien.

Rusmestrings-enhetene i norske fengsler har bare kapasitet til å ta imot tre til fire prosent av fangebefolkningen.

– Det er også et tankekors at alkoholproblemer blant de innsatte vies lite oppmerksomhet, både i fag- og forskningslitteraturen og i kriminalomsorgen, sier hun.

Fæl oppvekst

En stor andel av de innsatte i norske fengsler har hatt en oppvekst preget av problemer.

Noen har vokst opp i en familie med alkohol- eller narkotikaproblemer, og én av ti vokste opp i en familie med alvorlige psykiske problemer.

Mange innsatte mangler også utdanning, har svak tilknytning til arbeidsmarkedet, mangler bolig, misbruker rus og har problemer med psykisk og fysisk helse.

I underkant av en tiendedel hadde ikke fullført grunnskole, mens nærmere en tredjedel hadde grunnskole som høyeste fullførte utdanning.

Om lag halvparten var verken under utdanning eller i arbeid de siste seks månedene før de ble fengslet.

Det viser tidligere studier av innsatte i norske fengsler.

Om studien

NorMA-studien er basert på spørreundersøkelse blant omlag 1 450 innsatte i nesten alle norske fengsler. Av disse var 1356 menn og 90 kvinner.

Intervjuene ble foretatt mellom 2013 og 2014.

Deltakerne utgjør 40 prosent av alle innsatte på tidspunktet.

De innsatte har også foretatt tester som identifiserer alkohol- eller narkotikabruk og misbruk.

Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo står bak NorMa-studien (The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study).

Studien inkluderte Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT).

Referanse:

H. Pape, I. Rossow, og A. Bukten: Alcohol Problems among Prisoners: Subgroup Variations, Concurrent Drug Problems, and Treatment Needs. European Addiction Research.18. desember 2020.

Powered by Labrador CMS