Antallet reisende med tog og sporvogn øker sterkt. Bare i 2016 var økningen på 5 prosent. Mest øker reisingen med tog rundt Oslo.  (Foto: Christian Niclas Nordmark/NSB)
Antallet reisende med tog og sporvogn øker sterkt. Bare i 2016 var økningen på 5 prosent. Mest øker reisingen med tog rundt Oslo. (Foto: Christian Niclas Nordmark/NSB)

Tog økte ti ganger mer enn bil

Persontransport på skinner økte i 2016 mye mer enn transporten på gummihjul. 

Transportøkonomisk institutt (TØI) har nå klar tallene for persontransport i 2016.

De viser at tog, trikk og bane hadde en mye høyere prosentvis vekst enn personbilen.

24 millioner flere med tog og buss

11 millioner flere reiser ble gjort med forstadsbane og trikk i 2016, sammenlignet med året før. Størst økning hadde NSB sine lokaltog rundt Oslo og Bybanen i Bergen.

13 millioner flere reiste med buss i 2016, sammenlignet med året før.

Antall flyreiser innenlands gikk ned med nesten 5 prosent fra 2015 til 2016.

Nedgangen var omtrent den samme også begge årene før. Det betyr at antallet innenlands flyreiser i Norge nå er omtrent det samme som ved tusenårsskiftet.

Bilen dominerer fortsatt

Fordi bilen fortsatt er helt dominerende som transportmiddel, så økte transporten av personer med bil – regnet i kilometer – likevel noe mer enn den skinnegående transporten.

Bil økte 300 millioner personkilometer og bane økte 200 millioner personkilometer.

Ser TØI-forskerne på kollektivtransporten under ett, så økte den med 1,7 prosent i 2016. Personbiltransporten økte med 0,5 prosent.

Når forskerne justerer disse tallene for befolkningsveksten, så reiste vi ikke noe mer i 2016 enn året før.

Godstransporten med tog økte med nesten 8 prosent i 2016. Godstransport med bil hadde en svak nedgang på 0,3 prosent.

Små endringer siste 25 år

Den mest dramatiske endringen i persontransporten i Norge skjedde de aller første tiårene etter krigen. Da begynte folk å reise å mye mer med bil og fly, mens andelen reiser med tog og båt falt kraftig.

Ser vi på persontransporten i Norge de siste 25 - 30 årene, er det mest slående hvor små endringene har vært i fordelingen mellom ulike transportmidler.

Vi reiser litt mer med tog. Vi reiser litt mindre med båt.

Bilens andel av persontransporten er omtrent den samme i dag som i 1990.

Flyenes andel av innenlandstransporten målt i personkilometer har økt litt siden 1990. Men den er gått ned siden 2010.

 

Referanse:

Eivind Farstad: «Transportytelser i Norge 1946–2016», TØI-rapport, 2018. Rapporten.

Powered by Labrador CMS