Dårligere karakterer ved mobbeskoler

Elever på skoler med mye mobbing, presterer i gjennomsnitt nesten en hel karakter lavere enn elever på skoler der mobbing ikke er utbredt.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Et skolemiljø preget av mobbing skaper usikkerhet i hverdagen som igjen svekker prestasjonsevnen til alle elevene.

Det gjelder også for elevene som tilsynelatende ikke er innblandet i mobbingen.

Det kommer frem i en undersøkelse utført av Ida Frugård Strøm ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS. Hun forsker på skoleprestasjoner for elever utsatt for vold, seksuelle overgrep og mobbing.

– Mobbing i skolen påvirker alle elevenes karakter. Snittet er nesten en hel karakter lavere for elever på skoler som preges av mobbing enn på skoler der det ikke er utbredt med mobbing.

– Dette holder seg når tallene for dem som var mobbet er tatt ut av analysen, sier Strøm.

Mobbeaksept gir mer mobbing

Strøm forklarer at årsaken kan være det som kalles tilskueroppførsel og tilskuereffekt.

– Mobbing påvirkes av hvilken støtte mobberne og ofrene får i skolen, blant medelever og lærere.

– I skoler der medelevene støtter offeret, er det mindre mobbing. På skoler der mobberen er populær og har støtte, er det mer mobbing, sier hun.

Tiltak for alle

Faktorer på både individuelt nivå og på skolenivå kan bidra til lavere karakterer. Strøm sier at det derfor er nødvendig å undersøke både de enkelte elevene og skolen som helhet når man ser på skoleprestasjoner.

Det er viktig å se på gruppedynamikken i klassene, ikke bare på mobber og mobbeoffer.

Ida Frugård Strøm. (Foto: Lars Sørlie)

– Siden alle elever har dårligere prestasjoner på skoler med høy grad av mobbing, mener vi det er veldig viktig med tiltak mot alle elever på skolen for å forebygge mobbing, og ikke bare mot de som mobber eller de som blir mobbet, sier Strøm.

Vold og skoleprestasjon

Formålet med studien var å undersøke hvordan skolemiljøet virker på ungdom som hadde erfaringer med vold og seksuelle overgrep.

– Som ventet fant vi at det å være utsatt for vold, seksuelle overgrep eller mobbing, gir dårligere skoleprestasjoner på individnivå. Høy grad av lærerstøtte ga gode prestasjoner, sier Strøm.

Støtte fra læreren ble målt etter om elevene føler seg hørt og om de får hjelp av læreren.

Skoleprestasjonene er målt til gjennomsnittskarakteren i de fire fagene matte, norsk, engelsk og samfunnsfag.

Lik påvirkning

Forskerne var overrasket over at ungdommene med tidligere volds- og overgrepserfaringer ikke så ut til å gjøre det dårligere enn andre elever i miljøer med mye mobbing.

– Det ser ut til at skolemiljøet, inkludert mobbing, har samme effekt på karakterer for elever som har vært utsatt for seksuelle overgrep og vold og dem som ikke har vært utsatt.

– Disse elevene nyter også godt av et godt skolemiljø med lite mobbing og god lærerstøtte på samme måte som elever som ikke har vært utsatt for vold og overgrep, sier Strøm.

Referanse:

Strøm m.fl.: Violence, bullying and academic achievement: A study of 15-year-old adolescents and their school environment, Child Abuse & Neglect, 2013 Jan 5, doi: 10.1016/j.chiabu.2012.10.010.

Datagrunnlaget:

I studien har forskerne brukt data fra Folkehelseinstituttets spørreundersøkelse, UngHubro som inneholder svar fra 7343 10. klassinger fordelt på 56 ungdomsskoler i Oslo.

Ungdommene ble spurt om helse, velvære, tidligere erfaringer med vold, seksuelle overgrep og misbruk, og om de har vært utsatt for mobbing i skolen.

Om studien:

Studien er finansiert av Norges forskningsråd, og inngår i Velferd, arbeid- og migrasjonsprogrammet.

Powered by Labrador CMS