Folk er uenige om hvor togstasjonene bør ligge når de nye dobbeltsporene kommer. I byen eller utenfor? (Terje Bendiksby / NTB scanpix)

Svenske forskere: Flere tar toget hvis stasjonen ligger i byen

Derfor bør Bane Nor satse på stasjoner i byen, mener norsk forsker.

Debatten har gått hardt for seg i ulike lokalaviser de siste årene. Nasjonal Transportplan legger opp til at nye togstrekningene mellom Oslo, Hamar, Fredrikstad og Tønsberg skal være ferdig utbygd innen 2024, den såkalte InterCity-satsingen.

Det handler blant annet om hvor togstasjonene skal ligge. I eller utenfor byen?

Mens noen mener dobbeltsporene vil invadere byen og ødelegge det som allerede er av sentrum, mener andre at stasjonen bør ligge der de allerede er, og der det bor flest.

Folk har ennå ikke blitt enige.

Nå konkluderer svenske forskere med at togstasjoner bør ligge i byen. En stasjon utenfor sentrum fører nemlig til at færre folk pendler med tog og at flere reisende tar bilen istedenfor å gå eller sykle til jernbanestasjonen. En stasjon i periferien bidrar heller ikke til positiv byutvikling, ifølge forskerne.

De har studert konsekvensene av nye stasjoner som ligger i og utenfor sentrum i svenske byer.

Her er planene for InterCity. (Illustrasjon: Bane Nor)

Færre påstigninger på perifere stasjoner

– Det som slår meg er at det faktisk er såpass stor forskjell, sier Oskar Fröidh, forsker ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

– Velger man å plassere nye stasjoner utenfor sentrum, blir det mellom 25 og 35 prosent færre på- og avstigninger sammenlignet med dem i sentrum, sier han i en pressemelding.

Grunnen til at enkelte byer likevel vurderer å plassere nye stasjoner utenfor sentrum handler ofte om byggekostnader. Det er rett og slett billigere å bygge utenfor tettbygde strøk.

– Skal man inn til sentrum, må man kanskje bygge en tunnel og det er vesentlig dyrere, sier Fröidh.

Den nye stasjonen på Holmestrand ble for eksempel bygget inne i fjellet og den gamle ble lagt ned. I Tønsberg, Sandefjord, Hønefoss og Fredrikstad har det vært mye diskusjon om hvor de nye stasjonene skal ligge.

Rettere togbane gir kortere reiselengde?

Et annet argument for perifere stasjoner er at pendlere kan få kortere reisetid med en rettere bane. Når togene ikke behøver å kjøre innom hver av byene langs togruta, kan de spare tid.

Men dette må vurderes opp mot reisetiden for passasjerene fra dør til dør, mener forskerne. Det betyr at vi må inkludere reisen mellom hjem og stasjon, fra stasjon til jobb, samt reisen med tog mellom stasjonene.

Da vil togstasjoner i sentrale strøk gi kortest, raskest og enklest reise til og fra stasjon i begge ender av reisen, ifølge den nye rapporten.

Forskerne har gjennomført en reisevaneundersøkelse og gjort en studie av hvordan jernbanestasjoner påvirker byutvikling. Deretter har de brukt denne informasjonen til å lage en modell som kan beregne hvordan ulike stasjoner påvirker trafikk og tilgjengelighet.

Må ta klimamålene med i vurderingen

Gro Sandkjær Hanssen, forsker ved NIBR OsloMet, mener vi må se på klimamålene som er vedtatt av Stortinget når vi diskuterer hvor jernbanestasjonene skal ligge.

Gro Sandkjær Hanssen. (Foto: OsloMet)

Som en følge av internasjonale klimaforpliktelser har Stortinget nedfelt mål i Nasjonal transportplan (NTP) om at all framtidig vekst i persontransport i storbyene skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller til fots.

– Samtidig ser vi at nasjonale myndigheter har tydeligere forventninger om at kommunene skal sikre at fremtidig utvikling bygger opp rundt kollektivknutepunkt og fortetting av sentrumsområder.

– Derfor er det viktig at toget tar mer av veksten i persontrafikken og at stasjonene ligger i sentrumsområder av byer og tettsteder, sier Hanssen til forskning.no.

Hun mener den svenske studien bidrar til mer kunnskap om hvordan man kan nå nullvekstmålet i Norge.

– Nasjonale transportmyndigheter, særlig Bane Nor, må se at jernbanestasjonene er viktige, både for å bygge opp rundt byenes byutvikling og for å nå nullutslippsmålet, sier Hanssen.

Fortsatt på kommunedelplan

Ifølge kommunikasjonssjefen i Bane Nor Ingunn Monstad er det vedtatt at togstasjonene i Drammen og Moss blir i sentrum.

– De andre stedene er vi på kommunedelplan. Der er ikke endelig stasjonsplassering vedtatt, men vi ser foreløpig på ulike alternativ, sier Monstad til forskning.no.

– Når det gjelder alle stasjonene vi skal bygge på InterCity-nettet ser vi på muligheten for sentrumsnær stasjonslokalisering, sier hun.

Likevel er det flere steder som tviholder på andre planer som innebærer stasjoner utenfor byene. Det gjelder for eksempel i Tønsberg der ordføreren er imot traséalternativet som sikrer den mest sentrumsnære stasjonsplasseringen. Han sier til Aftenposten at Bane Nors forslag vil ødelegge Tønsberg som havneby.

Dagens jernbanestasjon i Tønsberg ligger i sentrum. De tre største partiene i kommunen – Ap, H og Frp – har stilt seg bak ønsket om å flytte den ut av byen når de nye sporene skal legges. (Foto: Bane Nor / Njål Svingheim)

Stasjonene bidrar til positiv byutvikling

Når flere mennesker befinner seg i nærheten av togstasjonen, øker tilgjengeligheten til jobb, skole, helsetjenester og andre møteplasser både på stedet og på andre stasjoner med togforbindelse, ifølge de svenske forskerne.

De mener at togstasjonene har en helt klar positiv effekt på byutviklingen med alt det innebærer av arbeidsplasser, bosetting, kulturtilbud og turisme.

Disse effektene er nærmest borte på de mer perifere stedene utenfor tettbygde strøk, ifølge rapporten.

Kjøpesentrene tømmer byene for liv

NIBR-forsker Hanssen er enig i at jernbanestasjonene betyr mye for byutviklingen:

– Mange av byene i Norge opplever at kjøpesentre tapper sentrum for handel, kjøpekraft og aktivitet. Ved å plassere et viktig kollektivknutepunkt i sentrum vil dette kunne styrke handelen og aktiviteten i sentrum, sier Hanssen.

Hun mener det også vil bidra til å styrke byene som møteplasser for befolkningen.

– Det å få til en kompakt byutvikling er gunstig som klimatiltak og gir muligheter for å redusere bilbruk. Dette gjelder særlig hvis man etablerer både boliger og arbeidsplasser sentralt, avslutter hun.

Referanse:

Oskar Fröidh m.fl: Lokalisering av järnvägsstationer – effekter för samhällsplanering, resande och tillgänglighet. KTH, avd. för transportplanering, ekonomi och teknik. Mai 2018. ISBN 978-91-7729-844-1

Powered by Labrador CMS